Көдлмшч ормс бүрдәгдх

27-03-2021, 17:22 | Таңһчин зәңгс » Эндрк ґдрин тґрір

Хальмгин Толһач Хаска Бату таңһчд шин көдлмшч ормс бүрдәлһн региона экономическ делгрлтин эркн чинртә төр болҗана гиҗ темдглв. Эн төр хаһлҗ, күч-көлснә рынкиг шин кадрмудар тетклһиг, предприять-бүрдәцслә, дунд шишлң болн деед сурһульмудла хамцу үүлдх кергтә гиҗ таңһчин Толһач правительствд даалһвр өгв. Тер мет баахн мергҗлтнриг белдхин төлә таңһчин даалһврар баһчудыг сурһульд йовуллһна төр хаһлх кергтәг даалһв.

Таңһчд селәнә эдл-ахун, эрүл-менд харлһна, сурһуль-эрдмин, тосхлтын болн хаалһин эдл-ахун делгрлтин туст көдлмш дигтә-даратаһар күцәгдҗәнә. Таңһчин социальн-экономическ делгрлтин онц көтлврин медлд немр көдлмшч ормс бүрдәгдхмн. Давсн җилд баһ болн дунд бизнест шаңһас дөң күрглһнә керг-үүлдврмүд күцәгдснә ашт 1000 һар көдлмшч орм хадһлҗ болв. Таңһчд кадрмудар тетклһнә төр кезә чигн чинртә билә, ода шин арһлачнр кергән эклхин болн көдлмшч ормс бүрдәхин төлә сән таал тогтагдҗана.