«Автоледи» - күүкд улсин такси

23-03-2021, 17:37 | Таңһчин зәңгс » Эндрк ґдрин тґрір

Көдлмшәр тетклһнә, шин көдлмшч ормс бүрдәлһнә төр кезәд чигн чинртә төр болна. Коронавирусн гем мана җирһлд учрснас иштә эн төр хойр дам чинртә болн нәрн болв. Харм төрхд, эн хальдврта гемәс көлтә кесг улс көдлмш уга үлдв. Тиим улст дөң болхин төлә шаңһа көтлврмүд батлгдсмн, эднд демин мөңг өгнә.
Элст балһснд бәәдг олн үртә эк Манҗин Дулма көдлмш уга үлдәд, өрк-бүлән теҗәдг арһ уга болв. Одахн эн әмтн көдлмшәр теткдг цергллтин көдләчнрин дөңгәр бизнес-зура күцәмҗтәһәр харсад, эврә керг бүтәҗ чадв. Эн цергллтин дөң-тусар Дулма Николаевна онц арһлач болхин төлә кергтә цуг документс белдв. Эн көтлврәр өггдсн мөңгәр күүкд күн «Автоледи» гидг диспетчерск цергллт бүрдәһәд, компьютер, олн халхин төв болн «Такси 3.0» гидг көтлвр хулдж авв.
Манҗин Дулман келсәр, арвн һар җилин туршарт эн әмтиг зөөҗ таксид көдлсн билә. Олн җилмүдин эргцд Дулма Николаевна туслмҗ күргсн улсин кесгнь энүнлә өөрхн таньлдҗ, бат залһлда бәрнә. Тегәд таньл-үзл улс эн эврә керг бүтәҗ үүлдхәр бәәхиг байртаһар тосв. Тиим кевәр эдн олн үртә экиг дөңнҗ кергинь делгрүлхд тусан күргхәр бәәнә.
– Мана балһснд көлг залдг күүкд улс баһ биш. Тегәд күүкд улс залдг такси бүрдәх санан орв. Күүкд улс бийдән тааста диг-дараһар көдлхмн, тегәд эдн күүкдән асрсн деерән немр мөңг олҗ чадх гиҗ санв. Талдан күүкд улс мана таксин туслмҗиг таасч олзлх гиҗ санҗанав. Залу улс чигн мана пассажирмуд болхар седх, – гиҗ Дулма Николаевна келнә.
Ода деерән күүкд улсин таксид 30 күн көдлхәр бәәхән медүлв. Кергнь делгрәд, олзта-туста болхла иргчдән җолачнрин тоог 50 күртл икдүлх санан бәәнә. Удл уга диспетчерск цергллт үүлдврән эклхмн.
Олн үртә эк Хальмг Таңһчин социальн делгрлтин, күч-көлснә болн көдлмшәр тетклһнә министр Өлзәтин Маринад ик ханлтта бәәнә. Манҗин Дулма министрла харһад, эврә керг бүтәх санан бәәхин тускар хувалцсмн. Эн туст шаңһа көтлвр бәәхин, терүнд орлцхин төлә ямаран неквр күцәхин тускар Марина Петровна цәәлһәд, олн үртә экд цуг халхин дөң күргсмн. Эн көтлврин дөңгәр күүкд күн эврә керг бүтәҗ кесгәс нааран санҗ-ухалҗ йовсн төсвән бәәдл-җирһлд тохраҗ чадснь энүнд ик урмд өгв. Һанцарн үрдән асрҗах күүкд күүнд зуг бийдән ицх кергтә болҗана. Иим шаңһа көтлврмүд батлгдснь көдлмш уга үлдәд күнд таалд туссн улст дөңгән күргҗәнә.

ДООҖАН Наталья