Әмтиг көдлмшәр теткхин төлә

27-03-2021, 17:17 | Таңһчин зәңгс » Эндрк ґдрин тґрір

Эн долан хонгт «Негдсн Әрәсә» партин региональн күцәгч комитетин депутатск төвин улд әмтиг көдлмшәр тетклһнә заканд сольвр оруллһна төрәр күүндвр болв. Селвлцәг партин региональн әңгин сегләтрин дарук, Хальмг Таңһчин Улсин Хуралын (Парламентин) Ахлачин дарук Сергей Сухинин һардҗ давулв. Харһлтд «Негдсн Әрәсә» партин Элстин бәәрн әңгин сегләтр, хотл балһсна толһач Орзан Николай, таңһчин Улсин Хуралын болн ЭГС-ин депутатнр, таңһчин профсоюзин болн социальн делгрлтин министерствин элчнр орлцҗ, чинртә төрәр болсн күүндврт ухан-тоолврарн хувалцв.

2020-ч җилд «Негдсн Әрәсә» партин Ахлач Дмитрий Медведев күч-көлснә закадыг яслһна төрәр болсн онлайн-селвлцәнд әмтиг көдлмшәр тетклһнә заканд сольвр орулх болн әмтиг көдлмшәр тетклһнә цергллтсин үүлдвриг ясрулх кергтәг темдглсн билә гиҗ Сергей Сухинин келв. Федеральн закан 1991-ч җилд батлгдсмн, тегәд терүнд сольвр орулҗ, өдгә цага некврлә ирлцүлх кергтә, көдлмш уга улс амрар болн дарунь көдлмш олҗ авхин төлә сән таал тогтах кергтә гиҗ эн темдглв.
Таңһчин социальн делгрлтин, күч-көлснә болн көдлмшәр тетклһнә министерствин әңгин һардач Цаһан-Манҗин Маринан келсәр, эн заканд сольвр орулгдхла мана орн-нутгт пандемий учрсн цагт көдлмш уга үлдсн улсиг дөңнлһнә керг-үүлдврмүд күцәлһнә дамшлтыг цааранднь олзлҗ болхмн. Тиигәд, әмтн онлайн кевәр электронн системәр бәрмт цаасд диглҗ шаңһас дөң авч чадв. «Көдлмш Әрәсәд» гидг көдлмшч ормсин Цугәрәсән көрңгиг негдсн платформд хүврүлҗ әмтиг көдлмшәр тетклһнә шаңһа туслмҗ тетклһнә төлә олзлхар зуралҗана гиҗ министерствин элч келв. Тер мет предприять-бүрдәцсин, иргнмүдин болн көдлмшәр тетклһнә цергллтсин хәрлцәг бас электронн эв-арһар күцәхәр зуралҗана.
Харһлтд орлцсн таңһчин Улсин Хуралын депутат Борис Муджиков баһчудыг көдлмшәр тетклһнә төр босхв. Харм төрхд, баһ наста улс селән һазрт көдлхәр седхш, гиҗ депутат келв. Зәрмдән баһчудыг дамшлт уга болад көдлмшт авхш гиҗ эн заав. Сергей Сухинина темдглсәр, заканд орулгдҗах сольвр баһчудыг көдлмшәр тетклһнә төр хаһлхд туслхмн. Тиигәд, «Негдсн Әрәсә» партин седвәрәр орулгдҗах сольврт ик сурһуль төгсәсн баһчудыг хамгин түрүнд көдлмшәр тетклһнә тускар келгдҗәнә. Эннь ик сурһуль төгсәсн баһчудыг көдлмшәр тетклһнә туст өггдсн Әрәсән Президент даалһвр күцәлһнд туслхмн. Тер мет көдлмш уга улст мергҗлтән өөдлүлсн цагтнь демин мөңг өглһиг цааранднь күцәх кергтә гисн селвгиг парть орулв.
Таңһчин олн үртә өрк-бүлмүдин бүрдәцин ахлач Чужан Наталья пандемийин цагт олн үр асрҗах күүкд улс мергҗлтән өөдлүлҗ шин эрдм дасч авлһна көтлврт шунмһаһар орлцсиг темдглв. Эн көтлвр кесг күүкд улст шин эрдмәрн көдлмш олҗ авхд дөң болв гиҗ олн үртә эк болн ЭГС-ин депутат келв.
Таңһчин профсоюзин рескомин ахлач Эрнцнә Михаилын тоолврар, зәрм улс электронн эв-арһ олзлҗ чадхш, эднд интернет болн өдгә цага гаджет олзлхд күнд болна. Болв селвлцәнд орлцачнрин темдглсәр, көдлмшәр тетклһнә цергллтсин үүлдврт онлайн болн офлайн эв-арһс әдләр олзлгдхмн, тегәд эн туст әмтн ямр кевәр туслмҗ авхиг бийснь шиидхмн.
Орзан Николайин келсәр, әмтиг көдлмшәр тетклһнә заканд сольвр орулсн деерән талдан нормативн-зөвин актмудыг бас чиклх кергтә. Көдлмш уга улсин дааврин туст бас некврмүд чаңһах кергтә болҗана. Сергей Сухинина темдглсәр, көдлмш уга улс цаг зуур хара бәәдг төләдән авсн демин мөңгиг тустаһар олзллһиг нексн деерән эднә даавриг өөдлүллһнә тускар сольврт бас келгдх болна.
Селвлцәнд орлцачнр босхгдсн төрәр болсн күүндвриг ашлҗ, көдлмшәр тетклһнә туслмҗ зуг пандемий болҗах цагт бәәтхә, цааранднь чигн өдгә цага эв-арһс олзлҗ күрггдх зөвтә гиҗ темдглв.
ДООҖАН Наталья