Городовиковин нерті талвњ

14-09-2020, 15:35 | Таңһчин зәңгс » Эндрк ґдрин тґрір

Калиниградск муљин Краснознаменск балєснд шин талвњ секгдв. Советск Союзин Герой Басан Городовиковин нериг тавлњ зўўљіні. Балєсна Советская уульнцин 23-ч герин ґґр тер талвњ эклні.
Балєсна округин хўўвин депутатнр тиим шиидвр батлљ авсмн. «Краснознаменский муниципальный округ» гидг муниципальн бўрдіцин топонимическ комиссин ашлврин ул деер депутатнр тиим шиидвр батлљ авсмн. «Краснознаменскд Советск Союзин Герой Б. Городовиковин дўрті санлын самбр эс гиљ талдан нег темдг белдљ тівлєні тґриг хаєлтн» гисн заавран депутатнр тер шиидвртін бас бичсмн. Алдр Диилврин 75 љилин ґґнин љилд иим шиидвр авгдснь чинрті йовдл болљана.
Тґрскін харсгч Алдр дііні љилмўдт генерал-лейтенант, цергі ик єардач Басан Городовиков негдгч Прибалтийск фронтын ханьд дивизь єардљ діілдљ йовсмн. Калининградск муљиг немш-фашистнріс сулдхлєнд энўні дивизин орулсн тівц йир ик біісмн. Терўгинь імтн ода кўртл мартлго Хальмгин баатрин нерір балєсна талвњган нерідв.
Генерал Городовиков толєалљасн 184-ч стрелков дивизь 1944 љилин августын 17-д советск цергі іњгўдіс тўрўнкнь болљ СССР-ин государственн мељі деер єарч ирсмн. Хортыг кґґєід, Дорд ўзгин Пруссин єазрт мељіг дављ єарад, фашистнриг эвріннь єазртнь кўўчв. Литовск ССР-ин єазриг бас сулдхсмн. Давсн зун љилин найдгч љилмўд кўртл Литван хотл балєсна нег школд дііч туурмљин музей біісмн, тенд Городовиковин дивизин дііч хаалєин туск материал цуглулгдсн билі.
Дііні хґґн Басан Городовиков цааранднь Советск Іірмд церглљ йовсмн. Дарунь Хальмг Тањєчиг толєалад, тањєчиг босхљ авч, делгрлтин бат хаалєд оруллєар, эдл-ахун цуг халхар уралан йовуд теткід, біірн імтн дунд сін белдврті мергљлтнр белдлєір аєу ик кґдлмш кесмн. Тґрскн єазртан итклті, йоста кґдлмшч улсиг дґњнљ, йосна цецн ўўлдічин ач-тусиг тањєчин імтн мартхш. Тањєчд Городовиковин нерті балєсн болн район, уульнцс бііні. Тањєчин ик сурєуль генерал-лейтенантын нериг бас зўўні. Элст балєсна тґвд Баатрмудын аллейд Б. Городовиковин бумб дўњгіні. Алдр Диилврин 75-ч ґґнин љилд генерал Б. Городовиков діілдљ йовсн єазрин імтн неринь Краснознаменск балєсна талвњд зўўлєснь маднд ик байрта болљана.

ЉИРЄЛИН Кермн