Бичкдүдин бүүрнь өлзәтә болтха!

16-09-2020, 15:22 | Таңһчин зәңгс » Эндрк ґдрин тґрір

Урҗ өдр Элстд дәкәд нег бичкдүдин садт немр бәәрн байрин таалд секгдв. Хотл балһсна 3-ч микрорайонд бәәдг 5-ч тойгта «Березка» бичкдүдин садт 40 немр орм бүрдәгдв. Байрин керг-үүлдврт Хальмг Таңһчин правительствин Ахлач Юрий Зайцев, Элст балһсна администрацин толһач Дмитрий Трапезников болн «Геола» тосхлтын бүрдәцин һардач Босчан Санҗ орлцв. Эн обьект бас «Демографь» гидг келн-улсин төсвәр тосхгдв, эн кергт федеральн болн таңһчин шаңһас 21 сай арслң йилһгдсмн.
Тосхачнр эн бәәриг бас цаг-болзгаснь урд эдлврт орулв. Ахр цагин эргцд хойр багин төлә немр бәәрн тосхгдсн бийнь энд цугнь өөдән кемҗәнд кегдсиг премьер-министр темдглв. «Энд мана бичкдүд чаңһ-чиирг өсхин төлә цугнь кегдсн бәәнә», – гиҗ Юрий Викторович келв.
Дмитрий Трапезников бас тосхачнрин көдлмшиг өөдәнәр үнлҗ, эдн кергән даавртаһар болн седклән өгч күцәснд ханлтан өргв. Балсһна толһачин келсәр, Элстд талдан чигн бичкдүдин садмудт немр орм бүрдәлһнә болн шин сурһуль тосхлһна төрмүд эрк биш хаһлгдх.
Күндтә гиичнр шин бәәрин хорас болн бичкдүд нааддг талвң хәләв. Энд бичкдүдин төлә шин өлг-эд углҗ тәвгдв, олн зүсн наадһас хулдҗ авгдв, тосхлтд сән чинртә материалмуд олзлгдснас иштә ке-сәәхн хорас өдгә цагин некврлә ирлцҗәнә.

ДАВАН Наталья