Гемәс саглҗ эд-бод кенә

16-09-2020, 14:52 | Таңһчин зәңгс » Эндрк ґдрин тґрір

Коронавирус гем учрснас иштә хотл балһснд олн давхр гермүдин, олна көлгн болн әмтн хурдг һазрт санитарн эд-бод келһнә керг-үүлдврмүд дигтә-даратаһар күцәгдҗәнә. Хальдврта гемәс саглулхин төлә «Анолит» эв-арһ олзлҗ коммунальн эдл-ахусин болн залврин компаньсин көдләчнр эд-бод кенә. Келхд, пандемий эклсн цагас авн мана таңһчд «Энергосервис» болн «Элиставодоканал» үүлдврмүдт кеҗ-һарһдг «Анолит» гидг эв-арһар хотл балһсна бәәрн әмтиг болн залврин компаньсиг өңгәр теткдг болв.
«Альянс-сервис» гидг залврин компаня медлд 54 олн давхр гер бәәнә. Эн компаня генеральн директор Бикан Санана келсәр, эдн долан хонгт нег дәкҗ олн давхр гермүдин подъездмүдиг эд-бод кенә. Эргндк һазриг ахулдг көдләчнр болхла олн әмтн олзлдг лифтыг, үүддиг, давшуриг өдр болһн ахулҗ бас «Анолит» олзлҗ эд-бод кенә.
- Мана подъездд залврин компаня көдләчнр дару-дарунь ирҗ цугинь эд-бод кенә. Мана гериг олн җилдән Очра Ольга ахулҗана, эн көдлмштән йир дааврта күүкд күн болна. Пандемий эклснәс авн эн нег үлү сәәнәр цугинь арчҗ уһана, бидн болхла эврәннь патьрин үүдиг бас арчнавидн. Цуһар энд олн җилдән бәәдг улс болад, нег-негән сәәнәр меднә, герән цеврәр бәрхәр шунна, - гиҗ 4-ч микрорайонд бәәдг Эрднин Валентина келв.
Элст балһсна урһмлын эдл-ахун көдләчнр болхла батлгдсн зураһар олн әмтн олар цуглрдг һазрт бас гемәс саглуллһна көдлмш күцәнә. Шидр эдн Героймудын аллейд, Пушкинә скверт, 7-ч микрорайонд бичкдүд нааддг талвңд, автобусмудын зогсалмудт болн нань чигн һазрт «Анолит» олзлҗ эд-бод кев. «ЭлистаГорТранс» гидг үүлдврд олна көлгнн маршрутд һархиннь өмн бас санитарн эд-бод келһнд орна. Онц эздүд болхла машид уһадг шишлң һазрт «Анолит» олзлҗ көлгән цеврлнә. Келхд, тедниг эн эв-арһар бас өңгәр теткнә.

БАТАН Наталья