Баахн өрк-бүлмүдиг дөңнхәр

14-09-2020, 15:37 | Таңһчин зәңгс » Эндрк ґдрин тґрір

Баахн өрк-бүлмүдиг гер-бүүрәр тетклһнә төр чинртә болҗахнь лавта. Нег үлү эндрк амр биш цагт баһчудт эврә патьр хулдҗ авхд күнд болна, тегәд «Баахн өрк-бүлд – сән гер-бүүр» гидг шаңһа көтлвр батлгдснь эн чинртә төр хаһллһнд туслх зөвтә болҗана. Эн көтлвр мана таңһчд күцәмҗтәһәр бәәдл-җирһлд тохрагдҗ, баахн улст эврә патьрта болхднь туслна. Җил болһн хотл Элст балһснд болн райодт эн көтлврәр баһчуд демин мөңг авч, гер-бүүртә болҗахнь байрта.
Шидр Сарпан районд тавн өрк-бүл эн көтлврин дөң-тусар гер-бүүрин таал ясруллһнд. Эрднин Роман болн Екатерина, Түлмҗин Андрей болн Анастасия, Дорҗин Евгений болн Гиляна, Бондаренкон Алексей болн Олеся, Воронцовин Сергей болн Алина иим сертификат авв. Ода эврәннь мөңгән немәд эдн гер эс гиҗ патьр хулдҗ авч чадхмн. 2008 җилд Садовое селәнә муниципальн бүрдәцин һардвр эн көтлврин керг-үүлдврмүд күцәлһнә даавриг бий деерән авад, муниципальн көтлвр батлсн билә. Эн көтлвр күцәгдҗәх цагас авн Садовое селәнд 35 баахн өрк-бүл шаңһас дем авч шин бүүрән йөрәв. Ода района төв селәнд дәкәд дөрвн өрк-бүл чеерүдт зогсҗана, эдн бас эн көтлврин дөңгәр гер-бүүрин таалан ясрулхар седҗәнә.

Мана зәңгч