Бичкдүдт – демин мөңгн

14-09-2020, 15:36 | Таңһчин зәңгс » Эндрк ґдрин тґрір

Хальмг Таңһчин социальн делгрлтин, күч-көлснә болн көдлмшәр тетклһнә министерствин зәңглсәр, эн сарин эклцәр кесн то-дигәр мана таңһчд түрүн үрнь һунта болтл 1711 өрк-бүл болн һурвдгч үрнь төрҗ һарсн 2477 өрк-бүл демин мөңг авчана. Эн демин мөңгиг «Демографь» гидг келн-улсин төсвин медлд «Үрнь төрҗ һарсн цагт өрк-бүлд демин мөңг өглһн» гидг региональн төсвәр өгнә.
2018 җилин январь сарас авн түрүн болн һурвдгч үрнь һарсн эс гиҗ терүг көвүчлҗ авсн цагт өрк-бүлд демин мөңг өгдг болв. Сар болһн эдн 10211 арслң авна.
Бас тер мет эн төсвәр 25 нас күрәд уга баахн экнрт цаһан төр болсн цагтнь демин мөңг өгнә. Терүг нег дәкҗ авч болхмн, терүнә кемҗән 30 миңһн арслң тогтана. Эн сарин эклцәр кесн то-дигәр мана таңһчд 404 баахн эк терүг авв.
Сүл цагт мана орн-нутгт, тер тоод мана таңһчд, нилхд төрлһиг урмдуллһна халхд олн зүсн керг-үүлдвр күцәгдҗәхнь темдгтә. 2007 җиләс авн Әрәсәд экин сертификат өгдг болв. Мана таңһчд 2012 җиләс авн региональн сертификат, 67501,02 арслң, өгчәнә. Зуг 2019 җилин январь сарин 1-с авн һурвдгч үрнь төрҗ һарсн өрк-бүлмүдт 100 миңһн арслңга сертификат өгдг болв. Энүг 774 өрк-бүл авв, эн кергт 54,9 сай арслң йилһгдв.

БАТАН Наталья