Біісн єазран кеерўлхір

14-09-2020, 14:44 | Таңһчин зәңгс » Эндрк ґдрин тґрір

Эн долан хонгин чилгчір мана эњкр хотл Элст балєсн 155 љилин ґґнін темдглхмн. Бидн мана теегин сувсн болсн балєсндан дурта болнавидн, кўн болєнд эн хамгин дурта орм болна. Эн љил хальдврта гем учрад ґґн ґргмљтієір темдглгдшго, тер бийнь байрин керг-ўўлдврмўд болхмн. Ончта ґґн угтљ мана балєснд сін кец-таал тогталєна, олн давхр гермўдин эргндк єазриг ахуллєна, шин объектс тосхлєна кґдлмш кўцігдљіні. Тер мет балєсна біірн улс біідг гериннь ґґр олн зўсн урємл суулєљ, біісн єазран сііхрўлхір шунна.
Элст балєсна 7-ч микрорайона 5-ч герин 2-ч корпуст біідг медітнр Лилия Васильевна болн Валерий Алексеевич Елагинихн бийснь Аєш балєсна улс болна. Дґрвн љил хооран эдн Элстд біідг кўўкн талан нўўљ ирсмн. Энд зеенрнь болн зеенчрнь бііні, тегід аав-ээљ хойрнь эдндін нўдн-амн болхар нааран нўўв. Аєш балєснд эдні ґрк-бўл эврі герт біідг билі, тегід Лилия Васильевна болн Валерий Алексеевич олн зўсн цецгі, модд суулєхдан йир дурта. Эдн удан цагтан єаза кґдлід, урємлмуд асрљ, цаган тустаєар давулдг дассн улс болна. Тегід мана балєснур нўўљ ирхлірн эдн бас герин єаза модд болн цецгіс суулєхар седв. Хойр љил хооран эдні олн давхр гер сін кец-таал тогталєна кґтлврт орлцад, бичкдўдин нааддг талвњ тосхсмн. Тер кґтлврір эдн туя гидг 52 мод суулєв. Харм тґрхд, зірм модд услвр болн сін асрмљ угаєар ўрв. Хірнь, 2-ч корпусин ґмн суулєгдсн модд сіінір урєад, ода олна нўд авлна. Эннь медітнр Елагинихні ач-тусар кўцв гиљ келљ болљана. Медітнрин седвірір эн корпусин 6 подъездд біідг улс мґњгін цуглулад, услврин шланг хулдљ авад, энд суулєгдсн моддыг услна. Залврин компань імтні сурврар усна турва углљ кев. Эн зун єањ халун болсн бийнь эдні герин ґґр урєљах 18 модн сін кевір урєљана.
Дал єарсн медітнр ґдр болєн гилті урємлмудыг услљ, эргндк єазриг хог-богас ахулљ, герин єаза сін таал тогтахин тґлі ўўлдні. Валерий Алексеевич авальдан нґкд болад, моддыг услна. Хам-хоша біідг улс медітнрт чадсарн дґњгін кўргні, болв нурєлљ эдн кґдлдг улс болад эднд цаг уга болдгнь нуувч биш. Тегід эдн олна дґњгір мґњг цуглулад, медітд модд услдг тґліднь кґлсинь олна.
Шидр эдн Краснодар балєснас оошк цецгі бичўлљ авад, герин ґґр шидр терўг суулєв. Дікід балєсна урємлын эдл-ахун єардврла кўўндід, эднд сін чинрті єазр болн олн љилдін урєдг цецгіс йилєљ ґгхин тускар ўгцв. Тегід ирх љилд хаврар энд улм ке-сііхн болхнь маєд уга.
Мана бичкн балєсн љил ирвіс сііхрід бііні гиљ бидн келнівидн. Зуг кўн болєн біісн гериннь ґґр олн зўсн модд болн цецгіс суулєад, тедниг арднь орљ асрхла мана хотл балєсн улм сііхрхнь лавта. Онц гермўдт біідг улс гериннь єазаєан модд болн цецгіс суулєдг болхла, олн давхр гермўдт біідг імтн тиим седвір татдгнь ховр болна. Тегід медітнр Елагинихні ўлгўрір балєсна микрорайодт біідг улс бас модд суулєсн болхла энтн сін авъяст тохрх билі. Біісн єазран сііхрўлід, эзн кевті бііцхій!

ДООЉАН Наталья
ЗУРГТ: балєсна 7-ч микрорайона 5-ч герин 2-ч корпусин ґґр урєљах модд нўд авлна
Панчура Эрднин цоксн зург