Сурһульчнрт – шимтә болн сенр хот

11-09-2020, 13:58 | Таңһчин зәңгс » Эндрк ґдрин тґрір

Әрәсән Президент РФ-н Федеральн Хургт кесн Дуудвртан эклц классмудын сурһульчнриг халун хотар өңгәр тетклһнә туск төриг босхсн билә. Терүнә дару мана орн-нутгт эклц классмудын сурһульчнриг халун хотар тетклһнә туск закан батлгдсн билә. Тер мет гемтә-шалтгта бичкдүд болн җирһлин күнд таалд туссн күүкд-көвүд халун хотар бас теткгдҗәнә. Эн сурһулин җиләс авн эн закан бәәдл-җирһлд экләд тохрагдҗана. Мана таңһчд ут тоодан 14,6 миңһн сурһульч һаха сарин 1 шинәс авн халун хотар теткгдҗәнә. Зурһан сарин туршарт эклц классмудт сурдг бичкдүдиг халун хотар тетклһнд мана таңһчд федеральн бюджетәс 40 сай арслң йилһгдв. Тер мет ирх сурһулин җилд эн кергт мана таңһчд 110 сай арслң йилһгдхмн гиҗ зуралгдҗана.
Сурһульчнриг халун хотар тетклһнә төр мана таңһчин сурһуль-эрдмин бүрдәцст ямр кевәр хаһлгдҗахиг, бичкдүдт өгчәх хот-хоолын чинр ямаран болҗахиг бүртклһнә керг-үүлдврмүд дигтә-даратаһар давулгдҗана. Эн төриг бүртклһн Хальмг Таңһчин сурһуль-эрдмин болн номин министерствд даалһгдсн бәәнә. Шидр тиим бүртклһнә керг-үүлдвр Элст балһсна 23-ч тойгта дундын сурһульд болн Сергий Радонежскийин нертә орс келн-улсин гимназьд болв. Эн сурһульмудт бичкдүдт сенр болн шимтә хот өгчәхнь бүртклһнә керг-үүлдврин йовудт медгдв. Күүкд-көвүдт өдр болһн зер-земш болн темс өгчәнә, һуйрин зүүтә кегдлмүд чигн бәәнә.
Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату шидр Әрәсән сурһуль-эрдмин министр Сергей Кравцовла сурһульчнриг халун хотар тетклһнә төрәр күүндв. Таңһчин толһачин темдглсәр, эн сарин туршарт сурһуль-эрдмин бүрдәцст бүртклһнә керг-үүлдврмүд давулгдхмн, терүнә йовудт бичкдүдт өггдҗәх хот-хоолын чинр шинҗлгдхмн. «Эклц классмудын сурһульчнриг халун хотар тетклһн – энтн сурһуль-эрдмин халхин шин төсв болҗана. Ода деерән олн зүсн төр учрна, тегәд эн туст хамгин түрүнд бүрдәмҗин төрмүдт ик оньг өгх кергтә. Түрүн хойр долан хонгт бидн эн төсв ямр кевәр тохрагдҗахиг хәләһәд, ямаран төрмүд учрдгиг шинҗләд кергтә болхла эн көдлмшиг ясруллһна туст сольвр орулхвидн. Ода деерән пандемий учрсн кемд хамгин түрүнд бичкдүдт әәмшг уга бәәдл теткх кергтә, тегәд Роспотребнадзорин санитарн-эпидемиологическ некврмүдиг эрк биш күцәх кергтә. Хот болһдг көдләчнр эрк биш чирәдән хааһул болн һартан беелә өмсҗ көдлх зөвтә. Бичкдүд батлгдсн диг-дараһар хотан уухин төлә, эдн нег ормд оларн цуглршгон төлә сән таал тогтах кергтә», – гиҗ Бату Сергеевич темдглв.
Олн үртә эк Цернә Кермн келсәр, эднә өрк-бүлд һурвн сурһульч бәәнә. Ууһн Кермн күүкнь 6-ч класст сурна, хойр көвүнь эклц классин сурһульчнр болна. Эдн зуг ууһн күүкндән халун хотднь мөңг өгнә, нег өдрт тернь 60 арслң күрнә. Эн сурһулин эклцәс авн хойр көвүнь өңгәр хот ууҗахнь эк-эцкднь йир тааста болҗана. Һурвн үрндән халун хотд мөңг өгх кергтә бәәсн болхла эннь өрк-бүлд зөвәр һарута болхмн билә. Берин келсәр, күүкдтнь сурһульд өгчәх хотнь таасгдна, эднд өдр болһн сенр болн шимтә хот өгнә, һуйрин зүүтә кегдлмүд чигн болһна. Нег өдр хаш өгдг болхла, маңһдуртнь шалдрң хот өгнә, дәкәд олн зүсн темсәр кесн салат менюд бәәнә гиҗ эн келв. Бичкдүд нурһлҗ өрүнднь хот уухдан дурго болна, тегәд сурһульдан халун хот ууҗахнь экднь таасгдҗ, үрднь цадхлң бәәхд эн төвкнүн бәәнә.
Цугәрәсән олн әмтнә фронт (ОНФ) һаха сарин 1-с авн «Сурһульд өгчәх өрүн хот» гидг төсв зарлсн бәәнә. Терүнә йовудт эк-эцкнр болн олна үүлдәчнр эклц классмудын сурһульчнриг халун хотар тетклһнә төрәр ухан-тоолврарн хувалцҗ, эн төриг дигтә-даратаһар бүрдәлһнә, бичкдүдт өгчәх хот-хоолын чинр бүртклһнә туст сүв-селвгән орулҗ чадҗана. Олн әмтнәс орҗ ирсн сүв-селвгүд эн төриг өөдән чинртәһәр бүрдәлһнд болн бүртклһнә керг-үүлдврмүдин йовудт илдкгдсн дуту-дундсиг чиклһнд олзлгдхмн. Дорас өсч йовх үй эрүл-менд болҗ өсхин, эдн чик авг-бәрцәр бәәхиг бичкнәсн авн дасхиг болн сән чинртә хот-хол уудг авъясиг батрулхин төлә цуг эн керг-үүлдвр туслх зөвтә болҗана.

ДАВАН Наталья