Күсдундур күртлнь дем авчана

11-09-2020, 13:45 | Таңһчин зәңгс » Эндрк ґдрин тґрір

Әрәсән социальн даатхлһна саңгин Хальмг Таңһчар үүлддг региональн әңгин барин цергллт зәңглсәр, сүл кесн то-дигәр мана таңһчд 2218 күн үрнь күсдундур нас наслтл амрлһнд бәәнә. Эн җилин нәәмн сарин туршарт нилхән асрҗах эк-эцкнрт демин мөңг өглһнд 111 сай арслң олзлгдв.
Цаһан төр болсн күүкд улст болн нилхән асрлһна амрлһнд бәәдг эк-эцкнрт социальн даатхлһна саң демин мөңгиг цаглань өгнә. Күсдундур нас күртлнь сар болһн өгдг демин мөңгн сарин 1-с авн 15 күртл йилһҗ өггднә. Үлгүрнь, эн сарин демин мөңгиг эк-эцкнр хулһн сарин 1-с авн 15 күртл авх зөвтә. Эн җилин нәәмн сарин эргцд мана таңһчд 1849 нилх төрҗ һарв, теднәснь 898 күүкн болн 951 көвүн болна. Тедн дунд 341 икр бичкдүд бәәнә.
Демин мөңгнә кемҗән экин эс гиҗ эцкин сүл хойр җилин туршарт авсн җалвас тогтна. Эннь җалвин 40 процентнь болна. 2020 җилд күсдундур нас күртлнь нилхән асрлһна амрлһнд бәәдг эк-эцкнрин демин мөңгн ик гиснь 27984 арслң тогтана, саата күүкд улст өгдг демин мөңгн болхла ик гиснь 322190 арслң болв. Тер мет нилх төрҗ һарсн цагт нег дәкҗ демин мөңгн өггднә, тернь 18004,12 арслң болна, дәкәд саата күүкд күн эртәр эмчд ирҗ бийән үзүлсн төләднь 675,75 арслңга дем өггднә.

БАТАН Наталья