Баєчуд бііцин таалан ясрулљ чадхмн

21-07-2020, 15:26 | Таңһчин зәңгс » Эндрк ґдрин тґрір

Кезід чигн гер-бўўрин тґр хамгин хурц тґр болна. Нег ўлў эндрк кенд чигн амр биш цагт эврі гер тосххд эс гиљ патьр хулдљ авхд йир кўнд болљана. Тегід чигн шањ імтнд гер-бўўрин тґр хаєллєнд дґњ-тус кўргдгнь сін нилчін кўргні.
«Ірісін Федерацин иргнмўдиг таалмљта гер-бўўрір болн коммунальн туслмљар тетклєн» гидг Ірісін шањєа кґтлврлі мана тањєчд «Иргнмўдиг гер-бўўрір тетклєні болн жилищн-коммунальн туслмљин мґњг ґглєні туст шањєа дґњ кўрглєн» гидг ирлцњгў ведомственн шишлњ кґтлвр ўўлдљіні. Эн шањєа кґтлврлі ирлцітієір «2019-2024 љилмўдт Элст балєсна физическ культуриг, спортыг болн балєсна политикиг делгрўллєн» гидг муниципальн кґтлвр біідл-љирєлд тохрагдљана. Эн кґтлврин йовудт «Элст балєсна баахн ґрк-бўлмўдиг дґњнлєн» гидг єоллгч керг-ўўлдвр кўцігдљіні.
Гер-бўўрин таалан ясрулхар бііх баахн ґрк-бўлмўдиг тоод авад, гер-бўўрин тґринь хаєллєнд дґњ болх кўслтієір эн кґтлвр кўцігдљіні. 2008-2019-ч љилмўдин туршарт 397 ґрк-бўл «Элст балєсна баахн ґрк-бўлмўдиг дґњнллєн» гидг єоллгч керг-ўўлдврт орлцљ, гер-бўўрин таалан ясрулсмн. Эн цагин эргцд баєчудын гер-бўлмўдт шањєас ут тоодан 162584720 арслњ йилєљ ґггдсмн, тер дотр Элст балєсна бюджетіс 29358692 арслњ орљ ирв.
2020-ч љилд хотл балєснд 45 баахн ґрк-бўлд гер-бўўрин таалан ясрулхин тґлі ут турштан 25444900 арслњ йилєхір зуралљана, тер тоод федеральн бюджетіс – 18783600 арслњ, тањєчин бюджетіс - 3 330 000 арслњ, Элст балєсна шањєас – 3 331 000 арслњ.
Эн љилд дґњцл мґњг авх 45 баахн ґрк-бўліс 26-нь олн ўрті болљана. 19 ґрк-бўл 2005-ч љилин моєа сарин 1 кўртл гер-бўўрин таалан ясрулхиг керглљіх улс болљ тоолгдљ, шишлњ чеерўдт темдглљ бичгдсмн.
Кемр иим кґтлврин некврмўдин таалла ирлцхлі, Элст балєсна баахн ґрк-бўлмўд эн кґтлврт орлцљ чадљана. Иим некврмўд бііні: герин эзн залу эс гиљ энўні гергнь, 35 наснас ахлх зґв уга. Ґрк-бўл кредит авч чадхин тґлі љалв эс гиљ ору авдг болх йоста. Энўніс нань хоршасн мґњгті болх зґвті, тер юњгад гихлі демин мґњгн деернь эврі мґњг немљ чадх арє бііх зґвті.
Ўрн уга баахн ґрк-бўлмўдин тґлі демин мґњгні кемљін хулдљ авчах гер-бўўрин ўнин 30 процент тогтана. Ўрті-садта баахн ґрк-бўлмўдин тґлі дґњцл мґњгні кемљін хулдљ авхар бііх герин ўнин 35 процент тогтахмн. Тиигчкід зуг тањєчин єазрт гер-бўўр хулдљ авч болхмн.
Шидр Элст балєсна 45 ґрк-бўл гер-бўўрин таалан ясрулхин тґлі мґњгні сертификат авв. Байрта керг-ўўлдвр коронавирус геміс саглуллєна некврмўд кўцігдљ «Родина» амрлєна тґвд болв. Сертификат авсн ґрк-бўлмўдиг Элст балєсна администрацин толєач Дмитрий Трапезников, балєсна Хургин ахлач Николай Орзаев болн тањєчин спортын министр Дорљ Шикеев йґрів.
Сертификат авсн ґрк-бўлмўдин нерн дееріс єурвн ўрті Татьяна Москвина ханлтын ўг келв. «Эндр мана ґрк-бўлд ончта болн темдгті ґдр болљана. Эн сертификатын мґњгір бидн урднь авсн ипотекиг дањцаєад, гер-бўўрин тґрін хаєлљ чадхвидн. Баахн ґрк-бўлмўдт дґњ кўрглєні кґтлвр чинрті болн кергті болљахиг бидн медвидн»,- гиљ баахн эк келв.
Єурвн ўрті эцк Кайрбек Рахимов бас ханлтын ўг келљ, Элст балєсна єаддврт болн баєчудын керг-тґрин комитетин кґдлічнрт бўлін ўгін нерідв. Кергті документ цуглулљ белдхд дґњ кўргснд эн ханлтан ґргв.

ДООЉАН Наталья,
АРЗАН Маргарита