Эврі эдл-уушиг кељ єарєх кергті

21-07-2020, 15:20 | Таңһчин зәңгс » Эндрк ґдрин тґрір

Одахн келн-улсин тґсвір болсн ик селвлцінд Ірісін президент Владимир Путин ўг келід, регионмудт эврі производствиг делгрўлх кергті гиљ заав. Эн туст Хальмг Тањєчиг тууврин љилмўдин хґґн босхлєна кемд тањєчин єардач біісн генерал Басан Городовиков ик кґдлмш кўцісмн. Тиигхд, 1960-1970-ч љилмўдин эргцд экономикин бат ул тогтагдсмн, Хальмг Тањєчин автономин 100 љилин ґґн темдглљіх љилд эн тоотыг эрк биш темдглх кергті.
Тівн-љирн љил хооран бат ул-сўўрті селіні эдл-аху делгрлт авсмн, мал бордлєна шишлњ цехмўд эклід ўўлдљісмн. Тўўнлі дегц ўсні, ґдмг болєдг, тоосхин заводмуд, мебель єарєдг, хувц уйдг фабрикўд, гермўд тосхдг комбинат болн нань чигн кесг предприятьмўд тосхгдв, олн салврта ґдгі цагин экономикин эклід батрсмн.
Хальмг Тањєч талдан регионмудла ідлір делгртхі, тедніс ард бичі хоцртха, кергті тоотан бийнь єарєљ тањєчин улсиг сіінір тетктхі, ўлў-дутуєан талдан муљгт хулдтха гисн тоолвртаєар тер ўўлдврін Басан Бадьминович Городовиков цуцрлтан угаєар кўціљ йовсмн. Зуг хґґтк ўйнр алдр єардачин зґґриг хадєлљ чадсн уга, 1990-ч болн 2000-ч љилмўдт терўг тараєад уга кечксмн, нег чигн бўрдіцс ўлдсн уга. Одахн гилті цуг Элст балєсиг болн райодыг ґндгір, такан махар теткљісн шовуна фабрикиг бас тараєад уга кечксмн. Кенд тернь харш болад біісмб? Аль талдан фабрикдлі ўгцід, тедніс мґњг авад бііхір седљісмб? Ода тер кўслнь кўцгдв, Элстд зуг талдан фабрикин ґндгн болн такан махиг ўнтієір хулдгдна, эврі эдл-ууш біісн болхла тер хот-хол тиим ўнті болшго біісмн.
Эврі бўрдіцс сектн, делгрўлтн гиљ ода орн-нутгин єардвр неквр тівљіні. Импортыг дањцадг эдл-ууш єарєтн гиљ селвлцінд бас келгдв. Эн туст мана тањєчд ўўлдвр эклід кўцігдљіні. Тањєчин Толєач Бату Хасиковин седвірір кесг инвестормудла бооцан батлгдла. Тўўні ул деер мана тањєчд шин ўўлдврин бўрдіцс тосхлєна тґлі сін таал тогтагдљана.
Эн іімшгті геміс кґлті тогтсн нірн біідл уурулгдхла, промышленностиг ўўділєні, тосхлтын салврин кґдлмшиг кесг кемљінд икдўлљ болхмн билі. Тўгдг гем ирхин ґмн тањєчин Толєач Бату Хасиковин батлсн бооцана ул деер мана зірм райодар нарна кўч олзлдг электростанцс тосхгдв. Селіні эдл-ахуд кўч-кґлсні єарциг ґґдлўллєні, мал ґсклєні болн тірі тірлєні интенсификациг ґґдлўлхлі, импортыг дањцалєна арє-чидлиг бас ўзмљтієір икдўлљ болљана. Тањєчин єардачин седвірір ірісін болн єазадын орна инвестормудла, тер тоод нерті компаньсла батлсн бооцаг кўціхин тґлі улм сін таал ўўдіх кергті, нґкцлтін ґргљўллєні цаг эрк биш ирх, зуг тер цагиг сін белдвртієір тосх кергті. Тер мет Элстин дорд ўзгт бііх уурин-газин станциг эдлврт орулсн болхла кўчин кемљін цааранднь ґсх біісмн, хґр шаху љилдін тус угаєар эн зогсљана. Урдк єардвр эн туст нег юм арєлхар седљісмн, зуг тер кергнь бўтсн уга.
Ода болхла эврі ўўлдвриг делгрўллєні сін таал тогтагдљана, нам тиим неквр тівгдљіні. Тегід ода хаалєс-гермўд, Лаганьд порт тосхлєна, кґлгн-кўчні, нань чигн салврин бўрдіцсиг делгрўллєні тґлі сін таал тогтагдљана, мана алдр єардач Басан Городовиковин кергинь цааранднь кўціх цаг ирв.

ЉААХАН Бадм