• Êå糜ê àâúÿñàð Çóëàí êåâ

  Äåêàáðèí 23-ä Ýëñòä Áóðõí Áàãøèí Àëòí ñ¢ìä Çóëûí áàéðò íåð³äñí èê ì´ðã¢ë áîëâ. Òåð¢ã í¢ð ¢ã³ð ñîéëûí ìèíèñòð Õîíãð Ýëüáèêîâ ñåê³ä, ì´ðã¢ë õàëüìã óëñèí èê áàéðèí ´äðò, îðšàõ Òàêà šèëä áîëí ýí áàéð ¢¢ä³ñí Çóœêâà ãåã³íä íåð³äãäõ ãèš ö³³ëºâð ´ãâ. Äàðóíü öóòõëœ õóðëûí ºàðäà÷íðèí íåãíü Àíš ëàì òàœº÷èí øàší ëàìèí é´ð³ëèã óìøš ´ãâ. Ýíäð ´äð áè Èíäüä á³³í³â, ýíä ²ð³ñ³í èðãíì¢äèí ò´ë³ íåð³äñí XIV Äàëà ëàìèí ãåã³í³ ëåêö á¢ðä³ëºíä îðëöšàíàâ. Òåã³ä èê õîëàñ òàäíèã Çóëûí èê áàéðëà é´ð³š³í³â ãèš øàší ëàì Òýëî Òóëêó Ðèíïî÷å é´ð³ëèí ñóœºóãäàí òåìäãëâ. Äàâñí šèë ìó áèø àøòà áîëâ.

  • 27-12-2016, 12:54
 • Õðèñòîñ ò´ðëºí³ ´äð õ´â-êèøã àâ÷ èðòõ³!

  Äåêàáðèí 25-ä ìàíà òàœº÷ä á³³äã êàòîëèê¢ä Õðèñòîñ ò´ðëºí³ (Ðîæäåñòâî) áàéðèã òåìäãëí³. Ýí ñ³í ¥äðë³ îëí ³ìòèã òàœº÷èí Òîëºà÷ Àëåêñåé Îðëîâ é´ð³â. "Õðèñòèàíìóäûí õàìãèí èê ÷èíðò³ áàéðèí ´äðì¢äèí íåãíü ýí áîëšàíà, òåã³ä ýí¢íä îíö ó÷ð-óòõ 碢ëºí³. Ø¢òäã óëñò ýí ´äð áàéð, ñ³³õí á³³äë áåëãëí³, áóéí÷ ñåäêëò³ àâúÿñèí áîëí øàšíà ¢íò³ òîîòûí áóëãíü áîëš öåðãëí³. Òàíà ´ðê-á¢ëì¢äò áîëí ãåðì¢äò ýí ñ³í ¥äð õ´â-êèøã, áàò ýð¢ë-ìåíä áîëí ñ³í-ñ³³õí šèðºë àâ÷ èðòõ³!"-ãèš é´ð³ëèí áè÷ãò êåëãäš³í³. Òåð ìåò Õðèñòîñ ò´ðëºí³ ñ³í ¥äðë³ òàœº÷èí îëí ³ìòèã Óëñèí Õóðàëûí (Ïàðëàìåíòèí) Àõëà÷ Àíàòîëèé Êîçà÷êî áîëí ïðàâèòåëüñòâèí Àõëà÷ Èãîðü Çîòîâ é´ð³š, ýäíä ñ³í ê¢ö³ìš áîëí õ´â-êèøã äóðäâ.

  • 22-12-2016, 19:19
 • Øàšíà ¢¢ä³âðì¢äèí öóòõëœ

  Áóðõí Áàãøèí Àëòí ñ¢ìèí áèáëèîòåêèí àðâí šèëèí ´´íä íåð³äš, Öóòõëœ õóðëä çóðãóäûí º³³õ¢ë ñåêãäâ. Õàëüìãèí ºîëëã÷ õóðë ñåêãäñí öàãàñí àâí ³ìòíä øàšíà ìåäðë òàðõàëºàð, îëí óëñèã õóðëûí ¢¢ëäâðò îðëöóëëºàð ´ðãí ê´äëìø äåëãð¢ëñìí. Òèèì ¢¢ëäâðèí íåã ³œãíü áèáëèîòåê ñåêëºí áîëñìí. Èèì äåãòðèí ñàœ ñåêëºíä ãåâø Òåíçèí Äóãäà èê íèë÷³í ê¢ðãñìí. Èèì ñåäâ³ð ºàðºñí äååð³í òåð¢íä ÷èê çàëìš ´ãëºíä ãåâø èê òóñàí ê¢ðãñí áîëäã. Êåñã êåðã-¢¢ëäâðèí ýêëöèíü ýí ã¢í ìåäðëò³ áîëí äàìøëòòà áàãø ò³âñí áèë³. Õàëüìãò øàšèã äåëãð¢ëëºíä èê ò³âö³í îðóëñí ýí ëàìèí ¢¢ëäâðë³ çàëºëäàòà çóðãóä º³³õ¢ëä îëàð îðñí á³³í³.

  • 19-12-2016, 17:11
 • Ïàðìåí Ñìèðíîâèí ñàíëä

  Ðåâîëþöèí óðä öàãò õàëüìã òååãò îðñ øàšíà íîì òàðõàš éîâñí ìåäðëò³ óëñèí íåãíü ïðîòîèåðåé Ïàðìåí Ñìèðíîâ á³³ñìí. Òååãèí óëñ äóíä ìåäðë çààõèí êåðãò òåäí³ êåëèíü ìåäš, àâã-á³ðöë³íü, àâúÿñìóäëàíü òàíüëäš, óõàòà ýí ãåëœ ýâð³ öàãòàí èê êåðãò³ ê´äëìø êåñí³ òóñêàð øèäð Êåëí-óëñèí ìóçåéä áîëñí "ò´ãðã øèð³í" ñ¢¢ðò ´ðãí ꢢíäâð áîëâ. Ýëñòèí áîëí Õàëüìãèí àðõèåïèñêîï Þñòèíèàí í¢ð ¢ã êåëš ñ¢¢ðèã ýêëâ.

  • 14-12-2016, 16:00
 • Áóðõí - øàšíà т´ð³ð

  Äàëà ëàìèí åâ³ëä ê¢ðòâ
  Õàëüìã ëèò áàðàñ ºàðâ
  Ç¢í ªàðèí õóðë òååãò áîñâ

  • 14-12-2016, 15:55
 • Помощь депутата

  Председатель буддийской общины "Бага-Чонос" Целинного района Д.Д. Герр обратилась в редакцию с письмом, в котором она благодарит депутата Государственной Думы РФ Батора Адучиева за помощь, оказанную местному хурулу. Депутат Госдумы в один из своих приездов выделил из собственных средств 150 тысяч рублей на капитальный ремонт пришедшей в негодность кровли здания хурула. Надо сказать, что помощь пришла вовремя, так как селяне хотят произвести кровельные работы до конца уходящего года.

  • 02-12-2016, 17:36
 • ПАО "Лукойл" - 25 лет

  22 ноября Глава Калмыкии Алексей Орлов принял участие в торжественном приеме по случаю празднования 25-летия ПАО "Лукойл", который состоялся в Государственном Кремлевском Дворце. Алексей Орлов тепло поздравил Президента ПАО "ЛУКОЙЛ" Вагита Алекперова с 25-летием ПАО "ЛУКОЙЛ", отметив весомый вклад компании в развитие отечественного нефтегазового комплекса, а также подчеркнул значение сотрудничества между Калмыкией и нефтяной компанией для экономической и социальной сферы региона.

  • 24-11-2016, 11:54
 • Ради благого дела

  Российский Императорский дом обнародовал Воззвание с призывом поддержать строительство Кафедрального собора в честь святых Кирилла и Мефодия в г.Элисте. 13 октября 2016 года (30 сентября) исполнилось 140 лет со дня рождения императора в изгнании Кирилла Владимировича (1876-1938гг.). Незадолго до этой знаменательной даты Великая княгиня Мария Владимировна посетила Республику Калмыкия с официальным визитом. Тогда она и побывала на строительной площадке кафедрального собора г. Элисты во имя Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия.

  • 03-11-2016, 16:45
 • Мощи Матроны Московской

  Сегодня в Калмыкию доставят ковчег с мощами Святой блаженной Матроны Московской. Встреча ковчега с частицей мощей, по информации Элистинской и Калмыцкой епархии, состоится в 15.45 у ворот Казанского кафедрального собора г.Элисты. Святыня будет находиться в республике с 3 ноября по 11 декабря. График пребывания иконы и ковчега: 3-12 ноября -Казанский кафедральный собор в Элисте, 4-7 декабря - Церковь святителя Николая в г.Лагани, 8 декабря - п. Комсомольский, 11 декабря - Казанский кафедральный собор в г.Элисте.

  • 03-11-2016, 16:09