• Õðèñòîñ âîñêðåñå èç ìåðòâûõ!

  Ñìåðòèþ ñìåðòü ïîïðàâ! È ñóùèì âî ãðîáåõ æèâîò äàðîâàâ! - ëèêóåì ìû ñ äîëãîæäàííîé Ïàñõè âïëîòü äî Âîçíåñåíèÿ Ãîñïîäíÿ, öåëûõ ñîðîê äíåé, ïîêà Èèñóñ ïðåáûâàë ñ àïîñòîëàìè íà çåìëå.  ñåé çíàìåíàòåëüíûé ïðàçäíèêîâ ïðàçäíèê ñ êåì æå åùå ïîáåñåäîâàòü, êàê íå ñ àðõèåïèñêîïîì Ýëèñòèíñêèì è Êàëìûöêèì Þñòèíèàíîì î åãî áîãàòîé è íàñûùåííîé æèçíè, ëè÷íîì âçãëÿäå íà âåðó è æèçíü ìèðñêóþ è, åñòåñòâåííî, î Ñâåòëîì Âîñêðåñåíèè Ñïàñèòåëÿ.

  • 18-04-2017, 15:06
 • Ñîðî÷êå öàðåâè÷à ïîêëîíÿòñÿ âåðóþùèå Êàëìûêèè

  Íà äíÿõ â Äîìå ïå÷àòè àðõèåïèñêîï Ýëèñòèíñêèé è Êàëìûöêèé Þñòèíèàí ïðîâåë ïðåññ-êîíôåðåíöèþ äëÿ ðåñïóáëèêàíñêèõ ÑÌÈ. Íà âñòðå÷å ðå÷ü øëà î ïðèáëèæàþùåìñÿ Äíå ÿâëåíèÿ Äåðæàâíîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè è 100-ëåòíåé ãîäîâùèíå îòðå÷åíèÿ èìïåðàòîðà Íèêîëàÿ II îò ïðåñòîëà. Ñîïðîâîæäàâøèé âëàäûêó îòåö Àëåêñåé ñîîáùèë, ÷òî ïî áëàãîñëîâåíèþ àðõèåïèñêîïà â Êàëìûêèè ïðîéä¸ò ðÿä çíà÷èìûõ ìåðîïðèÿòèé.

  • 03-03-2017, 15:08
 • Ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ â Öåíòðàëüíîì õóðóëå

  Â÷åðà â Äîìå ïå÷àòè àäìèíèñòðàòîð Öåíòðàëüíîãî õóðóëà Êàëìûêèè "Çîëîòàÿ îáèòåëü Áóääû Øàêüÿìóíè" Ñàíàí-ãåëþíã ïðîâåë ïðåññ-êîíôåðåíöèþ äëÿ ðåñïóáëèêàíñêèõ ÑÌÈ. Íà íåé â îñíîâíîì øëà ðå÷ü î òîì, êàêèå ìåðîïðèÿòèÿ â ÷åñòü ïðèáëèæàþùåãîñÿ ïðàçäíèêà Öàãàí Ñàð áóäóò ïðîâåäåíû â Öåíòðàëüíîì õóðóëå. Ïî ñëîâàì Ñàíàí-ãåëþíãà, ìåðîïðèÿòèÿ áóäóò ïðîõîäèòü ñ 23 ïî 27 ôåâðàëÿ. Îí ñîîáùèë, ÷òî ñ 23 ïî 26 ôåâðàëÿ ñ 11.00 áóäóò äåìîíñòðèðîâàòüñÿ âèäåîçàïèñè 34-ãî Ïîñâÿùåíèÿ Êàëà÷àêðû, äàðîâàííîãî Åãî Ñâÿòåéøåñòâîì Äàëàé-ëàìîé â ìèíóâøåì ìåñÿöå â Áîäõãàå (Èíäèÿ).

  • 22-02-2017, 10:27
 • Âåñíà íà ïîðîãå

  Ñ ýòîãî ïîíåäåëüíèêà íà÷àëàñü Ìàñëåíèöà, êîòîðàÿ ïðîäëèòñÿ âñþ íåäåëþ, â íàðîäå ñ÷èòàåòñÿ ïðîâîäàìè çèìû è âñòðå÷åé äîëãîæäàííîé âåñíû. Ïðàçäíèê ýòîò êîðíÿìè óõîäèò â ñòàðîäàâíèå ÿçû÷åñêèå âðåìåíà. Ïî òðàäèöèè ëþäè âñåãäà ïåêëè áëèíû, ïèëè ìåäîâóõó, óñòðàèâàëè ìàññîâûå ãóëÿíèÿ ñî ñêîìîðîõàìè è êàòàíèåì íà ñàíÿõ. Îáðÿäîâàÿ ñòîðîíà Ìàñëåíèöû ñîõðàíèëàñü è äî íàøèõ äíåé, äîïîëíèâøèñü ðåëèãèîçíûì ñîäåðæàíèåì. Êàêîâî ñåãîäíÿøíåå çíà÷åíèå ýòîãî íàðîäíîãî ïðàçäíèêà ñ ïðàâîñëàâíîé òî÷êè çðåíèÿ? Îá ýòîì ÿ ïîáåñåäîâàëà ñî ñâÿùåííèêîì Ýëèñòèíñêîé è Êàëìûöêîé åïàðõèè ïðîòîèåðååì Àíàòîëèåì ÑÊËßÐÎÂÛÌ.

  • 21-02-2017, 17:08
 • Íå ïîâòîðÿÿ îøèáîê ïðîøëîãî

   èíòåðâüþ ñ àðõèåïèñêîïîì Ýëèñòèíñêèì è Êàëìûöêèì Þñòèíèàíîì ìû ïîãîâîðèëè î ïðîøåäøåì òîðæåñòâå â ÷åñòü íîâîìó÷åíèêîâ è èñïîâåäíèêîâ Öåðêâè Ðóññêîé â Åêàòåðèíáóðãå, à òàêæå î ïðåäñòîÿùèõ öåðêîâíûõ è îáùåñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèÿõ â ã. Ãîðîäîâèêîâñêå, ïîñâÿùåííûõ 100-ëåòèþ ÿâëåíèÿ Äåðæàâíîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè è 100-ëåòíåé ãîäîâùèíå òðàãè÷åñêèõ ñîáûòèé ôåâðàëüñêîé ðåâîëþöèè, íà÷àâøèõñÿ ñ îòðå÷åíèÿ èìïåðàòîðà Íèêîëàÿ II.

  • 17-02-2017, 16:03
 • Ïðàçäíèê ñâåòà - Êðåùåíèå

  Íàêàíóíå â âîñêðåñíîé ïðîïîâåäè àðõèåïèñêîï Ýëèñòèíñêèé è Êàëìûöêèé Þñòèíèàí íàïîìíèë î òîì, ÷òî ïðèáëèæàåòñÿ ïðàçäíèê Êðåùåíèÿ Ãîñïîäíÿ, òðåáóþùèé îò êàæäîãî õðèñòèàíèíà ïðàâèëüíîãî ê íåìó îòíîøåíèÿ. Íåëüçÿ ñâîäèòü ïðàçäíîâàíèå ýòîãî âåëèêîãî ñîáûòèÿ òîëüêî ê ïîëó÷åíèþ â õðàìå ñâÿòîé âîäû, íàäî áîëåå ãëóáîêî ïåðåæèâàòü ýòîò äåíü, ñ÷èòàåò àðõèåðåé, ïîìíÿ, ÷òî â öåðêîâíîé òðàäèöèè îí íàçûâàåòñÿ è Êðåùåíèåì Ãîñïîäíèì, è Áîãîÿâëåíèåì è äíåì Ïðîñâåùåíèÿ.

  • 18-01-2017, 17:03
 • Âîçðîäèòü òðàäèöèîííûå äóõîâíûå öåííîñòè

   Äîìå ïðàâèòåëüñòâà ÐÊ ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à Ãëàâû Êàëìûêèè Àëåêñåÿ Îðëîâà ñ àðõèåïèñêîïîì Ýëèñòèíñêèì è Êàëìûöêèì Þñòèíèàíîì, â êîòîðîé òàêæå ïðèíÿëè ó÷àñòèå ñåêðåòàðü åïàðõèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ ïðîòîèåðåé Àëåêñèé Ãðèùåíêî, íà÷àëüíèê îòäåëà ñòðîèòåëüñòâà åïàðõèè Ñåðãåé Øîëîõîâ.  õîäå âñòðå÷è áûëè îáñóæäåíû âîïðîñû âçàèìîäåéñòâèÿ è ñîòðóäíè÷åñòâà îðãàíîâ âëàñòè ðåãèîíà ñ Êàëìûöêîé åïàðõèåé â ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì ïî âîçðîæäåíèþ òðàäèöèîííûõ äóõîâíûõ öåííîñòåé â ðåñïóáëèêå. Êðîìå òîãî, áûëè çàòðîíóòû âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñî ñòðîèòåëüñòâîì â Ýëèñòå íîâîãî Êàôåäðàëüíîãî ñîáîðà â ÷åñòü ñâÿòûõ Êèðèëëà è Ìåôîäèÿ.

  • 17-01-2017, 10:36
 • Áóéíòà ¢¢ë ê¢ö³í³

  Ï¢ðâ³ ´äð "Êàëìûêèÿ" òàœº÷èí 糜ãëëºí³ àãåíòñòâä "Áóðõí Áàãøèí Àëòí ñ¢ì" Õàëüìã öóòõëœ õóðëûí àäìèíèñòðàòîð, Ñàíàí ãåëœãèí ïðåññ-êîíôåðåíö áîëâ. Òåð ìåò ýí¢íä "Áóéí" ãèäã áຠòåòêâðò³ ´ðê-á¢ëì¢äò ä´œ áîëäã áóéí÷ ñåäêëèí ñàœãèí ýë÷ Àéñà Îêîíîâà îðëöâ. Ýäí áóéí÷ ñåäêëèí ñàœ 2016 šèëä ê¢ö³ñí ¢¢ëäâðèí òóñê òîîöà êåš, îðñí šèëä êåõ çóðàñèí òóñêàð êåëš, òàœº÷èí îëíä 糜ãëëºí³ ýâ-àðºñèí æóðíàëèñòíðèí ñóðâðìóäò õ³ð¢ ´ãâ.

  • 13-01-2017, 15:28
 • Áîäõãàéä øàšíà èê ¢¢ëäâð ê¢ö³ãäš³í³

  Ýíòêãèí Áèõàð øòàòûí Áîäõãàÿä ýí šèëèí ýêëö³ð îëí óëñ èðâ. Ýíä Äàëà ëàìèí ãåã³í Êàëà÷àêðà íîìèí èê ö³³ëºâð ´ã÷, øàšíà ³ð¢í êåðã-¢¢ëäâð áîëí êåñã éîñðõë ê¢ö³š³í³. Òåð¢íä îðëöõàð äåëê³í 85 îðí-íóòãàñ áóðõíä ø¢òäã, øàšíà íîìàð ñîíüìñäã óëñ öóãëðš èðâ. Õîéð äîëàí õîíãèí òóðøàðò ýäí Ê¢œêë Áàãøëà õàðºš, ´äð áîëºí òåð¢í³ íîìä îðš, ã¢í ö³³ëºâðèíü ñîœñõ èê õ´â ýí óëñò ó÷ðâ. Áèé³í ýðò³ñíü áåëä³ä, øèøëœ ê¢ñëò³º³ð ýäí Áîäõãàéä öóãëðš èðâ.

  • 11-01-2017, 17:43
 • ²ð³ñ³í áóääèñòíðò íîì õ³³ðëâ

  Äàëà ëàìèí ãåã³í äàðàíè êåìä³í Áîäõãàéä ²ð³ñ³í áóääèñòíðëà õàðºš, íîì õ³³ðëâ. Šèë áîëºí èèì õàðºëòñ áîëíà. Òåð¢íäíü ²ð³ñ³í áóääèéñê ðåñïóáëèê¢ä³ñ - Õàëüìãàñ, Áóðÿòÿñ, Òûâàºàñ áîëí íàíü ÷èãí ðåãèîíìóäàñ ³ìòí èðí³. Òåð ìåò Ìëàñ, Óêðàèíàñ, Êàçàõñòàíàñ øàšíä ø¢òäã óëñ èðñíü ýí šèë ¢çãäâ.

  • 11-01-2017, 17:34