Техлицейин нір ґргмљті болв

22-10-2019, 11:11 | Таңһчин зәңгс » Сурєуль-эрдм

Октябрь сарин 19-д нарта намрин ґдрір тањєчин правительствин сўўрин ик залд Элстин техническ лицейин 25 љилин ґґнд нерідгдсн байрин хург болв. Байрин керг-ўўлдврт орлцсн улс дунд ідл хувц ґмссн багшнр болн лицеистнр цугтаєаснь йилєрљ олна оньг авлв. Лицейд урднь кґдлљ йовсн багшнриг эдн байртаєар тосад, кўн болєнд белг бірўлљ ґгснь, кўндті гиичнрт бас бичкн белгін нерідснь эдн эн ґґнд ик урдаснь сін белдвр кеснь медгдв. Дікід байрин хургт багшнр болн сурєульчнр билг-эрдмін ўзўлљ, ду-бииєірн гиичнрин седкл авлв.
«Элстин техническ лицей – энтн нег команд болљахнь медгдні. Цааранднь чигн иигљ хамцу ўўлдтн. Тана кељіх кґдлмш, делгрўлљіх зґрўллтс туста болн кергті. Ґдгі цагт кергін сіінір меддг, олн халхар ўўлддг специалистнр керглгдљіні. Эндрк ґґн Элстин техническ лицейин болн Хальмг Тањєчин тууљд шин халх секх чигн. Тањєчин єардвр багшнр зуралљах тоотан біідл-љирєлд тохрахин, сурєульчнр болхла энд сурчанавидн гиљ бахмљ кехин тґлі цуг таал тогтах зґвті. Тана біірн хуучн болљахиг бидн меднівидн, тегід тадна тґлі сін таал тогталєна тґриг бидн хаєлхвидн»,- гиљ йґрілин ўгдін Хальмг Тањєчин Толєач Бату Хасиков келід, залд біісн тањєчин сурєуль-эрдмин министрин ўўл дааљадг Н.Манцаевд болн нань чигн дааврта єардачнрт эн тґр хаєллєна туст сўв-селвгін белдх даалєвр ґгв.
Сурєуль-эрдмин учрежденя ґґнлі ирлцўлід лицейин тууљин болн обществознаня багш Валентина Манцыновад «Хальмг Тањєчин ачта багш» гидг ґґдін цол зўўлєгдв. Валентина Николаевна сурєуль-эрдмин халхд 45 љилдін ўнн кевір кґдлљ йовна, тедніснь долан љилдін техлицейд багшлљана. Ірісін сурєуль-эрдмин министерствин Кўндллєні єашгар эсвин багш Светлана Ковалева ачлгдв. Хґрн тавн љилдін багшар кґдлљіх Светлана Алексеевна арвн љилдін эн лицейд кўўкд-кґвўдиг сурєљана. Эн Элст балєсна администрацин толєачин мґрін лауреат болна. Б.Хасиков багшнрт ґґдін ачлвринь бірўлљ ґгід, кґдлмштнь кўцімљ дурдв.
Лицейин ґґн сііхн байр болсн деерін ик даавр болљахиг учрежденя директор, Хальмг Тањєчин Улсин Хуралын (Парламентин) депутат Булган Ангирова темдглв. Булган Борисовнан келсір, хґрн тавн љилин эргцд лицейиг 1925 кўўкн-кґвўн тґгсів, тедніснь 51 кўн алтн болн цаєан мґњгн медаляр ачлгдв. Эндр лицейд 30 багш кґдлљіні, арвн дґрвнь ґґдін мергљлтті болна, Ірісін Президентин мґрін хойр лауреат, тањєчин Толєачин мґрін єурвн лауреат бііні, тавн багш Хальмг Тањєчин ачта багшин ґґдін цол зўўні. Лицей кўнд 90-ч љилмўдин эклцд школмуд хоорндк сурєулин комбинатын улд бўрдігдсмн. Энўні делгрлтд тўрўн директор Владимир Головатов ик тівцін орулсмн. Энўні хґґн Истя Мушаев лицейиг чадмг кевір єардљ, материальн-техническ ул батруллєна тґриг хаєлљ, «Сін гисн сурєулин учреждень» гидг нер зўўснднь нилчін кўргсмн. Лицейд олн зўсн негдлт, кружок болн секц ўўлдні. Лицейин «Дизайн-студь» эвріннь ўўлдврірн мана тањєчд нер єарснь эдні буйнч седклин тґсв ил медўлні. Тиигід эн негдлт Цутхлњ хурлын «Буйн» гидг тґсвд орлцад, гемті-шалтгта бичкдўдт хальмг хувц уйљ белглсмн. Келхд, байрин хургт тер бичкдўд эк-эцкнртієін орлцад, билг-эрдмін ўзўлљ, лицейин багшнрт болн кўўкд-кґвўдт ханлтан ґргв. Ґґнин керг-ўўлдврт дікід хойр кґвўнд хальмг хувцн белглљ ґггдснь эднд ик байр ўўдів.
Хальмг Тањєчин Улсин Хуралын (Парламентин) Ахлач Анатолий Козачко, Элст балєсна администрацин толєачин дарук Хонгор Марилов, тањєчин сурєуль-эрдмин министрин ўўл дааљадг Николай Манцаев, тањєчин сурєуль-эрдмин кґдлічнрин профсоюзин рескомин ахлач Антонина Коокуева болн нань чигн кесг гиичнр лицейин ґґнлі йґрів.
Н.Манцаевин келсір, 2020 љилд кўцігдх «Точки роста» гидг программар информатикин болн технологин кабинетмўд ґдгі цага оборудованяр теткгдхмн. Эн кергт 1 сай єар арслњ йилєгдхмн гиљ дааврта єардач келсиг залд цуглрсн улс байртаєар тосв. Николай Гаряевич лицейин тўрўн директор Владимир Григорьевич Головатовиг бўлінір тодлљ, санлынь тевчв. Тер цагт КалмГУ-д кґдлљісін тодлад, лицей университетла бат залєлда бірљ ўўлддг біісиг келв.
Байрин хургт лицейин тўрўн директор В.Головатовиг бўлінір тодлљ, чадмг єардач, цаєан седклті кўн біісиг цуєар темдглв. Байрин хургт авальнь Раиса Петровна орлцв, энўнд белг бірўлв. Лицейд олн љилдін кґдлљ йовсн Надежда Манджиевна Эрдни-Горяева болн Надежда Ивановна Яковенко Владимир Григорьевичиг тодлад, эн ґрўн болєн сурєульчнриг ўўдин ґґр байртаєар тосдг біісиг келв. Дікід кґдлмштін ирхлірн эн ґрўн болєн єаза ўс хулдљах кўўкд улсас ўс хулдљ авдг бііљ. Терўгін эн лицейиг хурадг кґдлічнрт авч ирдг бііљ, тедн болхла хальмг ці болєад, цугтаєинь тоодг авъяс біісиг ветеранмуд бўлінір тодлв. «Лицейд сурдг кўўкн-кґвўн болєниг Владимир Григорьевич меддг билі, тедні біідл-љирєлір соньмсљ, эк-эцкнь ямаран бііхинь сурдг біісмн. Кемр нег кўўкні экнь гемнід, больницд тусхла, эн хґґннь эрк биш мендинь меддг билі»,- гиљ ветеранмуд нанла хувалцв.
Тер тґлід эн лицейд нег ґрк-бўліс хойр-єурвн ўрнь сурсн ґрк-бўлмўд олн бііні. Ґнр-ґсклњ Максаевихні ґрк-бўлд болхла тавн кґвўнь энд сурсмн, тегід эдн видео илгієід, лицейин багшнриг ґґнлінь йґрів. Байрин хургин йовудт Ростов-на-Дону, Москва балєсдт, Германьд ода біідг улс йґрілин ўгін илгіснь бас ґвірц болв. Лицейин ґґнин байрин хург ўр-иньгин таалд, ґрк-бўлин нір кевті байрта-бахмљта кевір давв гиљ келх кергті. Багшнр кўўкд-кґвўдлі хамдан ду дуулљ, би биилљ байрин концерт белдснь цугтаднь таасгдв. Элстин техническ лицейд дамшлтта болн мергљлтті багшнр кґдлдг, сурєулян сіінір сурдг кўўкд-кґвўд біідг деерін цуєар эдн билгті, хоорндан нииті бііхиг байрин керг-ўўлдвр медўлв.

Наталья ДАВАЕВА