• «Тод бичгин» марєан болв

  Єаха сарин 5-д Элст балєсна 15-ч школд Оєтрєуйин Дала Намкай Джамцо Зая-Пандитын 420 љилин ґґнд нерідсн керг-ўўлдвр давв. Кезіњк хуучн хальмг бичмр «Тодо бичгин» тањєчин 2-ч марєан болв. Эн сін зіњг соњссн хальмг келні багшнр ірўн љивр урєсн мет агчмин зуур кґлг олљ авад нисід ирцхів. Мадниг тосад, чирідін нарн урєсн Аршана багшнр эвріннь єардачтаєан школурн орулв, школын директор А. Эрендженов ирсн гиичнрін сііхн хальмг келір йґрієід байрлсан медўлв. Хальмг Тањєчин ачта багш, сурєуль-эрдмин болн номин министерствин кґдліч З.Убушиева хурсн багшнрт ханлтан ґргід йґрів.

  • 11-09-2019, 11:34
 • Сергмљтієір амрв

  Август сарин чилгчір тањєчин олн ўрті ґрк-бўлмўдіс арвн тавн кўўкн-кґвўн Сочи балєснд амрхар єарч йовсна тускар бидн урднь зіњглсн билівидн. Хальмг Тањєчин Толєачин ўўлиг дааљадг Бату Хасиков Сочи балєсна мэр Анатолий Пахомовла ўгцсні ашт мана тањєчин бичкдўд тенд арвн ґдртін амрв. Темдглхіс, бичкдўд «Азимут» авиакомпаня самолетар тиигірін болн герўрн ґњгір нисв. Тањєчин правительств билетин мґњгинь даав. Бичкдўд сентябрь сарин 1-д хірљ ирід, мањєдуртнь школдан одв. Бидн олн ўрті эк Елена Мергеновала кўўндід, Анастасия кўўкнь яєљ амрсна тускар соньмсвидн.

  • 11-09-2019, 11:18
 • «Багшин гер» ґлзіті болтха!

  Ґцклдўр Элстд 86 патьрта «Багшин гер» гидг гер-бўўрин комплекс байрин біідлд секгдв. Эн комплекс єурвн геріс тогтна, гер болєн єурвн давхр. 2017 љилд балєсна 4-ч микрорайонд эн комплексин тосхлт эклсн билі. Тањєчин сурєуль-эрдмин болн номин кґдлічнрин профсоюзн организацин шиидврір бўрдігдсн кооператив эн гер тосхх седвір татсмн. Хальмг Тањєчин правительств ґњгір энд єазр йилєљ ґгсн билі. Темдглхіс, сурєуль-эрдмин кґдлічнрин иим кооперативн гер зуг єурвн регионд тосхгдсн бііні. Эннь, Москва, Воронеж болн Элст балєсдт.

  • 05-09-2019, 10:13
 • Хальмг ГУ-н оютнр ончрв

  Одахн Басан Городовиковин нерті Хальмг госуниверситетин оютнр, ах сурєулин профсоюзин организацин шунлтта гешўд баєчудын Цугірісін сурєуль-эрдмин форумд орлцв. «Учр-утхан хіідг єазр» гиљ эн нерідгдні, Московск областин Солнечногорск районд эн болв. Эн ик хургиг баєчудын кергір ўўлддг федеральн агентств бўрдіні.

  • 29-08-2019, 12:13
 • Бичкдўдиг ардан дахулна

  Одахн «Сін дурар ўўлддг Ірісін улс-2019» гидг Цугірісін марєана полуфиналд Хальмг Тањєчас арвн негн тґсв орлцхнь медгдв. Тедн дунд Элст балєсна 4-ч тойгта дундын школын психолог Кермен Матвееван єардврт белдсн «Солнце спрятано в каждом» гидг тґсв. Школын улд ўўлддг «Ил зўркд» гидг волонтерск отрядын кўўкд-кґвўд эн марєанд хойрдад орлцљана гиљ келх кергті.

  • 15-08-2019, 12:38
 • Сурєулин учрежденьст немр орм тогтагдх

  Ґцклдўр «Калмыкия» РИА-н барин Цутхлњд болсн брифингд Элст балєсна администрацин толєачин дарукс Истя Мушаев болн Виктория Эрднеева журналистнрлі харєв. Дааврта єардачнр хотл балєсна сурєуль-эрдмин учрежденьсиг шин сурєулин љилд белдлєні, бичкдўдин зуни амрлє бўрділєні, хуучрад нурад унљах гермўдіс імтиг нўўлєљ авлєна халхд кўцігдљіх керг-ўўлдврмўдин тускар тооцаєан ґгв.

  • 07-08-2019, 14:16
 • Дааврта хіліц кергті

  Зуна цаг чилљ йовна, август сар эклв. Сурєульчнр ода чигн эрўл-мендін батрулљ лагерьмўдт амра. Зірмстнь єурвдгч селгін эклсн бііні. Хальмг университетин санаторий-профилакторийин ул деер ўўлдљіх «Љањєр» лагерьт єурвдгч селгін август сарин 9-д эклід 26-д тґгсх. Энд педагогическ отрядын оютнр вожатнр болљ лагерь бўрдсніс авн кґдлљіні.

  • 07-08-2019, 14:09
 • Энљл капитальн ясвр кех

  Одахн мана газетин ўўдігч баг Приютна района Воробьёвка селінд одв. Эн кезіњк селін Бўслўрті гиљ нерідгддг билі. Юњгад гихлі селін сала-садргудар бўсліті. Кезіні хурта, бальчгта цагт иигірін кўрдг арє уга біісмн. 1943 љилд хальмг улсиг хар гґрір Сиврўр туусна хґґн кесг селідин, хотдын хальмг нерідлєнь сольгдсмн. Келхд, хальмгуд тууврт біісн цагт кезіњк Бўслўрті гидг сііхн нерідлєинь соляд, 1949 љилд Тґрскін харгсч Алдр діінд орлцљ, залу-зґрмг йовдл єарєљ, нерін турулсн Николай Тимофеевич Воробьевин неринь мґњкрўлх санатаєар Воробьёвка гиљ нерідсмн.

  • 07-08-2019, 14:03
 • Марєана ашмуд диглгдв

  Одахн, июль сарин чилгчір, тањєчин сурєуль-эрдмин болн номин министерствин шишлњ комиссь Хальмг Тањєчин Толєачин «Келни билг» гидг мґрін лауреатнрин нериг йилєљ авв. Эдні тоод хальмг келні багшнр, тґрскн келін сіінір меддг сурєульчнр, ґвкнрин авъясан хадєлљ цааранднь делгрўлдг ґрк-бўлмўд орв.

  • 07-08-2019, 12:42
 • Єурвн школ тосхгдх

  2018-2020 љилмўдт мана тањєчд єурвн шин школ тосхгдхин тускар Хальмг Тањєчин сурєуль-эрдмин болн номин министрин ўўл дааљадг Николай Манцаев одахн зіњглв. Тиигід, Городовиковск хазгудын кадетск корпус, Троицкое болн Бає Дґрвд селідт шин школмуд тосхгдхмн гиљ зуралгдљана.

  • 29-05-2019, 12:21