• Ховр эрдмті мергљлтнр болхар седљіні

  Ноха сарин чилгчір Башкирин Уфа хотл балєснд «Бає наста профессионалмуд (WorldSkillsRussia) – 2021» Келн-улсин IX-ч чемпионатын финалын марєан болв. Энд кґдлмшч кўўні эрдм дасљадг профессиональн сурєуль-эрдмин учрежденьсин оютнр болн йирин сурєульмудын арвтнр орлцв. Ірісін кесг региона элчнр энд ґдгі цагин олн зўсн эрдмір ґґдін мергљлтін ўзўлв. Тер тоод мана Хальмг Тањєчин команд марєанд орлцљ ЮФО-н финал кўртл кўрв, зуг цааранднь дґрлдљ чадсн уга. Дарук марєаст мана уйн наста эрдмчнр улм ґґдін ашт кўрч чадх гиљ ніілљінівидн, тўўні тґлі цуг таал бііні.

  • 04-09-2021, 15:40
 • Шин сурһуль өлзәтә болтха!

  Медрлин Өдрлә Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату Баһ Дөрвд селәнд тосхгдсн шин сурһуль секлһнә байрин керг-үүлдврт орлцв. Эн сурһуль КАССР-ин ачта багш, Хальмг Таңһчин сойлын ачта көдләч Кермен Даваевна Убушиеван нер зүүнә. Сурһульчнр, багшнр болн эк-эцкнр эн сурһуль эдлврт орулгдхиг теңкән уга күләсмн, тегәд һаха сарин 1 шин хойр дам байрта-бахмҗта болв.

  • 04-09-2021, 15:27
 • Сурһмҗлачнриг болн багшнриг дөңнх кергтә

  Одахн таңһчин багшнрин конференцд Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату күч-көлснә хаалһан эклҗәх баахн багшнриг болн сурһмҗлачнриг дөңнҗ эднә җалвд немр мөңг өгхин тускар зәңглв. Тер мет «Җилин сән гисн багш» гидг марһанд диилвр бәрсн багшнрт өгдг мөрән кемҗәг икдүлҗәхин тускар келв. Эн зәңгиг таңһчин сурһуль-эрдмин көдләчнр байртаһар тосч, баахн багшнриг болн сурһмҗлачнриг эрк биш дөңнх кергтә гиҗ тоолҗана.
  Ольга ПИНАЕВА, Троицк селәнә «Алтн түлкүр» гидг бичкдүдин садын һардачин дарук:

  • 26-08-2021, 15:32
 • Сурһульднь белдхд дөң болв

  Сән авъяст тохрсар сурһулин шин җил эклхин өмн өргнд мана орн-нутгт «Сән дурар үүлддг улс – бичкдүдт» гидг Цугәрәсән керг-үүлдвр давулгдна. Мана таңһчин райодт болн хотл балһснд үүлддг әмтнә социальн теткврин комплексн төв (КЦСОН) терүнд җил болһн орлцҗ, җирһлин күнд таалд туссн, баһ тетквртә өрк-бүлмүдин бичкдүдиг сурһульднь белдхд дөң күрглһнә буйнч седклин керг-үүлдвр бүрдәнә. Терүнә йовудт күүкд-көвүдт сурһульднь кергтә хувц-хунр, һосн-башмг, канцелярск эд-тавр хулдҗ авгдна. Таңһчин бүрдәцс, үүлдврмүд, арһлачнр болн буйнч седклтә улс эн кергт орлцҗ, бичкдүдиг сурһульднь кергтә тоотар тетклһнд демән күргнә.

  • 26-08-2021, 15:28
 • Сурһуль-эрдмин систем ясрулхар

  Одахн Хальмг Таңһчин вице-премьер Ирина Шварцман «Сурһуль-эрдмин систем ясруллһн» гидг федеральн көтлврт орлцлһна төрәр селвлцә давулв. Терүнд таңһчин сурһуль-эрдмин болн номин министр Баринә Эрднь, энүнә дарук Питкин Татьяна, райодын муниципальн бүрдәцсин толһачнр орлцв.

  • 21-08-2021, 16:49
 • Туста харєлт болв

  Хальмг Тањєчд бає наста багшнриг региона халхас нег дікљ дґњнлєні керг-ўўлдврин кемљін ґсчіні
  Єаха сарин нег шинин ґмн Хальмг Тањєчин Толєач Хаска Бату Элстин 23-ч тойгта дунд сурєульд харєлт кев. Энд стадион тосхлєна кґдлмш кељіні, тиим сін таал сурєульчнрин болн эн районд біідг олн улсин тґлі тогтахин кергт «Негдсн Ірісі» партин «Бичкдўдин спорт» гидг тґсв кесг эв-арє ґгчіні.

  • 21-08-2021, 16:41
 • Багшнриг урмдулхин тґлі

  Ґцклдўр Элстд правительствин герт тањєчин багшнрин конференц онлайн таалд болв. Энўг нўр ўгір тањєчин Толєач Хаска Бату секід багшнриг болн сурємљлачнриг дґњнлєні шин керг-ўўлдврин тускар келв. Иигід, 2021-ч љилин єаха сарин нег шиніс авн бає наста багшнр 35 нас кўртлін сар болєн 5 мињєн арслњ дґњнлт авхмн.

  • 21-08-2021, 16:39
 • Сурһуль-эрдмд сольвр орулх кергтә

  Күүнә җирһлд цагин йовуд дахад, шин олн тоот орҗ, бәәдл-җирһлиг ясрулад бәәнә. Номин халхар олн секврмүд кегдҗ, тернь чигн күүнә җирһлд нилчән күргҗәнә. Болв чигн девшлтин йовуд күн болһнд хүв-кишг авч ирҗәхш. Зовлң учрхла, нәрн төрмүд һарч ирхлә әмтн ухаһарн төөрәд, үнндән ямаран шиидвр авч болхан медхш. Тернь тегәд седклинь салвлад, болх-болшго ухан-тоолвр орулна. Үнндән хөвтә җирһлин учрнь шаҗна номд, Дала ламин өгчәх цәәлһврт бәәнә. Цуг терүг оньган өгч умшҗ, соңсх кергтә. Номин ухани чинриг медҗ авхла, күн седкләрн төвкнҗ, җирһлән һартан авхмн болҗана.

  • 17-08-2021, 15:22
 • Сурһулин җилд белдҗәнә

  Сурһульчнрин зуни амрлһн төгсхдән өөрдҗ йовна. Сүл амрлһна ноха сард эк-эцкнр үрдтән шин хувц болн дунд сурһульд кергтә кергсл хулдҗ авхар шунна. Хувцн, девтрмүд, харндас, дорвас болн нань чигн тоот хулдҗ авх кергтә. Дунд сурһульд түрүн болҗ орҗадг көвүд-күүкдин эк-эцкнр онц кевәр белднә. Эднд багшнрнь сурһульд кергтә юмсин тускар эртәснь бичәд өгнә. Сүл җилмүдт мана таӊһчин сурһулин бүрдәцст негдгч классмудын сурһульчнрт әдл өӊгтә хувц уйдг болв, эннь сән, юӊгад гихлә хувц авлһнд кесг цаг кергтә болна. Кесгнь мана таӊһчла хам-хоша бәәдг балһсдур йовҗ, тенд эд-тавр хулдҗ авна. Ик зунь болхла, гертән бәәсн лавкст, базрт цугтаһинь олна.

  • 10-08-2021, 15:39
 • БАГШНР ДУНДАС БИЛГТӘНЬ СӘН

  Мендвт, күндтә “Хальмг үннәхн”! Багшнр дундас билгтәнь сән, сурhмҗлачнр дундас седклтәнь сән, гиҗ хальмг шүлгч Шаран Петр келсн болдг. “Багшин эрдмәс даву байн уга”, гиҗ келхлә, зәрмснь алң болх. Зуг багш күн болhна җирhлд алтн герл өгч, сурhулин делкә секҗ, илвтә, итклтә, чидлтә җивр урhана. Алтн уургарн асрад босхсн эңкр ээҗ мет, килмҗтә багш сурhульчнран медрлин делкәhәр зуульчлад, соньн сәәхн хаалhар hараснь авад дахулна.

  • 17-06-2021, 15:41