• «Эрдэм» диктант әмтиг соньмсулв

  Бурят келәр бичгддг эн диктант җил болһн кегднә. Забайкальск крайд түрүн болҗ эн керг-үүлдвриг эклсмн. Эн җил диктант орн-нутгин кесг һазрар бәәдг, һазадын орнд бәәрән олсн бурятмудыг чигн хамцулв. Ут тоодан 3905 кү орлцулсн диктантыг Әрәсән 20 балһсдар бәәдг, һазадын 12 орнд бәәдг бурятмуд бичв.

  • 25-03-2021, 17:15
 • Бичкдүд сенр хот болһдг дасчана

  Таңһчин әмтнә социальн теткврин комплексн төвин һардачин дарук Хинин Светлана һардҗах «Per аspera ad astra» гидг төсвин медлд «Кухнь. Бичкдүд» гидг мастерской секгдв. Җирһлин күнд таалд туссн бичкдүдт дөң күрглһнә туст эн төсв күцәгдҗәнә.

  • 22-03-2021, 17:13
 • Китд келнәс орчулна

  А. Амр-Санана нертә Келн-улсин дегтрин саң соньн нег харһлтыг бүрдәв. Моһа сарин 3-д энд болсн харһлтд утх-зокъялын орчулврин, эн туст учрдг төрмүдин тускар таңһчин баһ наста бичәчнр күүндвр кев. Билгтә баһчуд дунд Гернзл Сангаджигоряева (видеозалһлдаһар), Тимур Цонхлаев орлцв.

  • 18-03-2021, 17:30
 • Шалтгта бичкдўдиг марєанд орлцулхар

  Эн диг-дараєар олимпиадын девсњгўднь, энўг бўрділєні болзгнь, предметсин диг-даран, орлцачнрин зґв болн даалєвр йилєгдв. Тер мет марєаг бўрділєні кев-янз батлгдв, эн саамд эклц сурєулин, 9-ч болн 11 классмудын программиг эврін эс гиљ ґрк-бўлин дґњгір дасљах бичкдўдт болн арвтнрт олимпиадт орлцх арє бас ґггдљіні.

  • 18-03-2021, 17:19
 • Тґрскн келін даслєна эв-арєсиг ґргљўлхмн

  Тґрскн келн-ґвкнрин геріслсн ўнлљ болшго олна зґґр мґн. Терўг хадєлхин болн цааранднь делгрўлхин тґлі тањєчин єардвр болн залвр (правительств) бає биш ўўлдвр кўціљіні.
  Тер тоод сурєуль-эрдмин болн номин министерствин мергљлтнр «Иньгин седкл» нерті хальмг шўлгліні фестиваль бўрділі, терўнд кесг арвтнр шунмєаєар орлцв. Хар єазра района Адг селіні дундын школын сурєульч Олег Ким фестивалин бўрдієічнрин даалєвринь дигті-даратаєар кўцієід, нўўрлгч хойрдгч орм эзлв. Тернь амр биш біісмн. Яєад гихлі хальмг шўлгчин ўўдівринь илдксн деерін тўўнд ирлціті кґгљм олљ авад, ду тогтах кергті біісмн.
  Эврі кўцімљин тускар маднд Олег Кимин багш Інгі Саранговна КИШТЕЕВА тодрхаєар келљ ґгв, хальмг кел даслєна тґрір чигн багш тоолвран келв.

  • 13-03-2021, 16:54
 • Арвтнрин медрлиг ґґдлўлхір

  Одахн тањєчин сурєуль-эрдмин болн номин министерствд онлайн селвлцін болв. Энўг министрин дарук Татьяна Питкиева єардв. Сўўрт райодын сурєуль-эрдмин заллтсин єардачнр орлцљ тоолврарн хувалцв. Энд сурєульчнриг халун хотар тетклєні, тўгдг вирусин гемин таалд ДОУ-н кґдлмшиг бўрділєні болн орн-нутгин «Ик завср» («Большая перемена») тґсвд орлцлєна тґрмўд хілігдв.

  • 13-03-2021, 16:53
 • Хальмг келнә багш Цугәрәсән марһанд ончрв

  Кичгә Төлән нертә Хальмг Келн-улсин гимназин хальмг келнә багш Довуркан Кару «Төрскн келнә, тер тоод орс келнә, багшнрин Цугәрәсән мастер-класс – 2021» гидг марһанд диилвр бәрв. Эн марһаг РАНХиГС-ин сурһуль-эрдмин делгрлтин федеральн институтын (ФИРО) келн-улсин төрмүдин номин-шинҗллтин төв бүрдәҗ давулна. Эн Москвад лу сарин 26-с авн 28 күртл болв. Терүнд ут тоодан 33 гешүн орлцв. Дагестана, Чувашин, Ингушетин, Карелин, Удмуртин, Чечнян болн нань чигн талдан регионмудын төрскн келнә багшнр хоорндан марһлдв.

  • 02-03-2021, 14:06
 • Хальмг келәрн күүндх кергтә

  1999-ч җилин үкр сарин 17-д болсн ЮНЕСКО-н Һоллгч хургин зарлсар 2000-ч җиләс авн җил болһн олн келнә болн сойлын делгрлтин төлә нарт-делкән төрскн келнә Өдр темдглгднә. Лу сарин 25-д тогтсн авъясар эн байрт нерәдәд Хальмг Таңһчин сурһулин болн номин министерств хальмг келнд хару багшнриг, сурһмҗлачнриг, сурһульчнриг, өрк-бүлмүдиг цуглулҗ авад, хург бүрдәв. Хальмг Таңһчин Толһачин Администрацин һардачин дарук Манҗин Араш, Хальмг Таңһчин сурһулин болн номин министрин дарук Саңҗрһа Герман, Хальмг ик сурһулин Хальмг болн дорд үзгин келн-бичгин күрәлңгин һардач Лиҗин Мингиян, РАН-а Хальмг номин Төвин һардач Кукан Виктория, муниципалитет болһна сурһулин әңгүдин һардачнр, номтнр, седкүлчнр болн олна үүлдәчнр эн хургт орлцв.

  • 27-02-2021, 13:51
 • Өвкнриннь йосан хадһлый!

  Шидр Элст балһсна Очра Номтын нертә 8-гч тойгта дундын сурһульд Цаһан сарин байрт болн нарт-делкән төрскн келнә Өдрт нерәдсн керг-үүлдврмүд давулгдв.

  • 25-02-2021, 13:09
 • Нутгтан өнчрсн хальмг келн…

  Аадм экн цагас авн күн болһн эврә өрк-бүлин бәәх гериг, малан хәрүлҗәх девәг, эврә тәкҗ бәәх уул-усыг, отг-әәмгин нутгиг, Эк оран чигн темдгләд, хортн-дәәснәс харсад йовдг болна. Мадн, улан залата хальмгуд чигн, эн кезәңк йоснас хоцрл уга бәәнәвидн. Зуг ода цагт мана хальмг келн юнгад харслт уга үлдәд, хоцрҗ өнчрәд бәәҗәхм?

  • 25-02-2021, 13:07