• Диилвр бәрхәр зүтксн төлә

  Одахн Пермь балһснд «Әрәсән сән гисн сурһмҗлач» гидг марһан болв. Терүнд мана орн-нутгин 74 субъектин элчнр байн дамшлтарн хувалцҗ, дорас өсч йовх бичкдүдт чик сурһмҗ болн гүн медрл өглһнә халхар олзлҗах эв-арһсин тускар медүлв. Хальмг Таңһчас Цугәрәсән марһанд Целинн района Троицкое селәнә «Алтн түлкүр» бичкдүдин садын сурһмҗлач Андратован Елена орлцв. Шидр бидн Елена Валерьевнала күүндәд, марһана тускар тодлврарн хувалцхиг сурвидн.

  • 25-02-2021, 13:00
 • Тґрскн келн буурх зґв уга

  Цуг орн-нутгудт одахн гилті авъяст тохрсар лу сарин 21-д тґрскн келні Нарт делкін ґдр темдглні. Яєад гихлі ода делкід кесг келн-улсин тґрскн келн уга болад геедрні, тегід тиим бає тоота келн-улсин келиг иргч ўйнрин тґлі хадєлхин кергт тиим олна нарт делкін ґдр батлсмн.

  • 20-02-2021, 16:26
 • Хальмг келнә кичәлмүд – Дмитрий Петровла

  Маңһдур цуг нарт делкәд төрскн келнә Өдр темдглгдхмн. Мана таңһчд эн өдр угтҗ кесг керг-үүлдвр, марһан, хәләвр болна, таңһчин сурһульчнр дунд төрскн келән сәәнәр меддг күүкд-көвүд йилһҗ авгдна. Сүл цагт дорас өсч йовх баһ үй төрскн келән дасч авхар шунҗахнь темдгтә. Тиигәд, Хальмгин төв хурлд хальмг кел даслһна кичәлмүд бүрдәлһн сән авъяст тохрв, терүнд кесг күн орлцв. Өдгә цага баһчуд хальмг кел даслһна халхд шин эв-арһс олзлхар зүткҗәнә гиҗ келх кергтә. Баһ наста Мучкан Арслң олн кел меддг Дмитрий Петровла хальмг кел дасч авлһна төсвин седвәр татв. Бидн шидр энүнлә харһҗ күүндәд, эн төсвин тускар тодрхаһар келҗ өгхиг сурвидн.

  • 20-02-2021, 16:22
 • Хальмг келән хадһлҗ делгрүлий

  Өдгә цагт келән меддго зәрм баһ наста хальмг эк-эцкнр эврәннь бичкдүдән дунд сурһульд төрскн келндән дасхулхар бәәхш. «Ю хәәҗ мини бичкдүд хальмг келән медх зөвтә? Энүнәс эдн ямаран туста болхмн? Ода хальмг келн уга болн гиҗәнә. Англь, немш аль парнцс кел медтхә. Тиигхлә мини күүкд даңгин бийдән теҗәл олҗ авхнь маһдго», – гиҗ тедн келнә.

  • 20-02-2021, 16:11
 • ЮФО-н багш ончрв

  Маднла хам-хоша біідг Аєш балєснд «Ірісін 2020 љилин багш» гидг Цугірісін марєана ашлгч дґрлдін болв. Тењ деерк Ростов балєсна элитарн сурєуль-эрдмин классическ лицейин эсвин багш Михаил Николаевич Гуров ґґдін нер зўўв.

  • 11-02-2021, 16:24
 • Сурһульчнр кесг фестивальд орлцх

  - Хальмг келнә чинринь бидн эврәннь таңһчдан өөдлүләд бәәх зөвтәвидн, олна хург, нәр-наад хальмг келәр бүрдәҗ, терүнд бичкдүдиг болн арвтнриг орлцулх зөвтәвидн.
  Хамгин түрүнд балһсна бичкдүд төрскн келндән оньган өгтхә, эдн дунд ээҗин келән меддг күн тату. Тегәд ода орсн үкр җилд таңһчин сурһуль-эрдмин болн номин министерств эн туст ямаран керг-үүлдвр бүрдәх гиҗ медхәр седләв. Ачнр-зеенртәһән терүнд орлцх биләвидн.
  МАНҖИН Бадм
  Көтчнрә район

  • 04-02-2021, 16:50
 • Китд келні багшнрин форум болв

  Одахн, туула сарин 20-д, Аєш балєсна шањєа социальн- педагогическ ах сурєульд I Цугірісін чуулєн болв. Энўнд китд келні багшнр, тер тоод єазадын орна мергљлтнр, орлцв. Ик хургт болсн керг-ўўлдврт болн «тґгрг ширін» сўўрмўдт Хальмг ик сурєулин Конфуцийин институтын элчнр бас соњсхвр кев.

  • 26-01-2021, 14:40
 • Төрскн һазран делгрүлх седклтәһәр

  Эн җил таңһчин кесг селәдт «Балһснд сән кец-таал тогталһн» болн «Селәнә комплексн делгрлт» гидг көтлврмүдәр шин паркс, амрлһна болн спортивн төв тосхлһна, уульнцст сән таал тогталһна көдлмш күцәгдв. Тиигәд, Көтчнрә района Шатта селәнд эн җил бичкдүдин амрлһна төв болн спортивн талвң тосхгдҗ эдлврт орулгдв. Шидр бидн селәнә муниципальн бүрдәцин толһач Водопьянован Раисад җиңнүләд, эн җил күцәгдсн көдлмшин тускар келҗ өгхинь сурвидн.

  • 22-12-2020, 22:19
 • Төрскн һазртан эзн кевәр бәәхлә

  Эн җил таңһчин кесг селәдт «Балһснд сән кец-таал тогталһн» болн «Селәнә комплексн делгрлт» гидг көтлврмүдәр шин паркс, амрлһна болн спортивн төв тосхлһна, уульнцст сән таал тогталһна көдлмш күцәгдв. Тиигәд, Көтчнрә района Шатта селәнд эн җил бичкдүдин амрлһна төв болн спортивн талвң тосхгдҗ эдлврт орулгдв. Шидр бидн селәнә муниципальн бүрдәцин толһач Водопьянован Раисад җиңнүләд, эн җил күцәгдсн көдлмшин тускар келҗ өгхинь сурвидн.

  • 21-12-2020, 20:16
 • Йөрәлч бичкдүд

  Хальмг улсин Зулын байрт нерәдәд Элст балһсна һардвр «Йөрәл» гидг онлайн-марһа зарлсн билә. Шидр терүнд диилвр бәрсн сурһульчнриг ачллһна байрин керг-үүлдвр болв. Эднд хальмг улсин алдр дуулвр «Җаңһр» болн Диплом бәрүлҗ өггдв. Тер мет хальмг улсин авъясар эдниг шикр-балтаһар тоов.

  • 16-12-2020, 18:48