• Таңһчин багшнрин селвлцән болв

  Ноха сарин 20-д Элстд онлайн видеоконференцин диг-дараһар Хальмг Таңһчин багшнрин августовск селвлцән болв. Сурһуль-эрдмин чинринь өөдлүллһнә шин эв-арһин болн иргчин туск төрәр энд күүндвр болв. Селвлцәнә көдлмшт сурһуль-эрдмин муниципальн органмудын, бүрдәцсин һардачнр, багшнр, эк-эцкнрин олна элчнр, «Гегән-герл» («Просвещение») дегтр һарһачин мергҗлтнр, таңһчин сурһуль-эрдмин болн номин министерствин, КРИПКРО-н көдләчнр, соньмсҗах бүрдәцсин элчнр орлцв.

  • 25-08-2020, 16:55
 • Колледж грант шўўв

  Городовиковск олн халхта колледж шидр грант шўўљ авсн зіњг єарв. 2021 љилд федеральн бюджетин грантын мґњгиг хіліврт орлцсн организацс дунд хувалєна ашлгч девсњд Городовиковск олн халхта колледж темдглгдсмн. «Бає наста профессионалмуд» гидг программин кемљінд болсн марєанд кґлгн-кўчиг тетклєні болн логистикин халхар белдсн тґсв диилічнрин тоод орв.

  • 24-08-2020, 15:57
 • Хальмг кел дасхлһна дамшлтас

  Х.Б. Кануковин нертə Элстин багшнрин колледж тѳрскн таңһчиннь, келн-улсиннь, ниигмин күн болһна кергллтс учртан авад, күцəмҗтə кевəр үүлдҗ йовсмн. Эрдм-сурһуль делгрүллһнə, шин җирһлин кѳрңд орлцҗ чаддг мергҗлтнр ѳсклһнə халхар кеҗ-күцəснь цань уга ик чинртə. Эврəннь ут тууҗин туршарт Хальмг педтехникум, хѳѳннь педучилищ болн педколледж тѳгсəсн улс таңһчин һардврт, эдл-ахун халхар кѳдлҗ йовсмн, оюни сойлын нүүрт йовсмн.

  • 19-08-2020, 16:28
 • Мана күүкд дәкнәс сән медрлән иткүлв

  Эн җил ЕГЭ өглһнә таал амр биш билә, түрүләд вирусин гем саалтг болв, дәкәд шүүврин болзгнь хооран саагдв. Тегәд сурһульчнрин медрлән сөрлһн әдл биш болад бәәв. Шүүврин даалһвр йир күнд болв, терүг шинәс өгх кергтә гиҗ зәрмснь некҗәв, наадкснь болхла ашнь му биш, нам күләгдснәс деер болв гиҗ келҗәв.

  • 18-08-2020, 15:37
 • Миитә, соньн бүлд үүлдҗ

  Дөрвн җил хооран 2016 җилин һаха (сентябрь) сарла би Басан Городовиковин нертә Хальмг ик сурһулин «Экономик» гидг төрәр шинҗллт кедг аспирантурт орлав. Олн улсин эдл-аху заллһна болн экономикин халхар номин хәәвр кех зөвтә биләв. Аштнь эн төрәр номин кандидатын диссертац харсх даалһвр авлав.

  • 12-08-2020, 15:26
 • Тањєчин школмудыг белдљіні

  Эн өдрмүдт Элстд болн райодар сурһульмуд шин җилд яһҗ белдснә туст шишлң комиссьмүд бүртклһ кеҗәнә. Эн саамд хот уудг ик аһусин кергсл дигтә-дарата көдлмш, классмудын хорасин болн шишлң кабинетмүдин бәәдл бүрткгдв. Түүмрәс сагллһна зокал яһҗ күцәгдҗәхинь МЧС-ин мергҗлтнр хәләв. Харм төрхд, цуг сурһульмуд әдл кевәр неквриг күцәһәд уга. Тегәд 17-ч тойгта Элстин сурһуль ода деерән бүртклһиг давҗ һарад уга. Түүмрәс сагллһна цуг диг-дараг эдн күцәх зөвтә, илдксн дуту-дундуг эдн ода уга кеҗәнә.

  • 11-08-2020, 09:37
 • Бийдән тааста эрдм шүүҗ авхар

  Авъяст тохрсн ЕГЭ шүүвр өгдг сурһульчнрин эрүл-менд тетклһнә керг-үүлдврт урдк кевәр һол оньган өгч бүрткхмн гиҗ әрәсән гегән-герлин министр Сергей Кравцов регионмудт дуудвр кев. Тиим селвлцәг министр регионмудын сурһуль-эрдмин органмудын һардачнрла кев, эн хургин йовудт ЕГЭ өглһнә кампаня ашиг диглҗ шүүвр авлһна пунктын көдлмшәр күүндвр кев.

  • 23-07-2020, 12:16
 • Эмчнриг дґњнхір

  «Эмчнрт ханлт ґргљінівидн» гидг буйнч секдлин керг цааранднь давулгдљана. Шидр «Негдсн Ірісі» партин Элстин біірн іњгин элчнр коронавирус гемір гемтсн улсиг эмнљіх эрўл-менд харлєна кґдлічнрт олн зўсн зер-земш болн темс кўргв. П.Жемчуевин нерті тањєчин эмнлєні улд ўўлдљідг госпиталин єурвн іњгд кґдлљіх эрўл-менд харлєна кґдлічнрт авч ирсн зер-земшиг болн темсиг біірн іњгин сеглітр Очра Игорь бірўлљ ґгв.

  • 21-07-2020, 15:08
 • СОНЬН ЦАГ БИЛІ

  1981-ч љилд би Уралын ик сурєулин седкўлчин факультет тґгсієід, Элст балєсур ирід, орс келір єардг «Советская Калмыкия» гидг тањєчин чинрті газетд зіњгчір кґдлдг болув. Газетин ах редакторар Станислав Роцинский кґдлдг билі. Хамгин тўрўнд газетин агитацин болн пропагандын іњгд тусув. Терўг хальмг улсин шўлгч Инљин Лиљин аваль Нина Ипполитова єардљала.

  • 17-07-2020, 17:30
 • Түрүн шүүврән арвтнр өгв

  Давсн долан хонгин басң өдрлә, така (июль) сарин 3-ла әрәсән, тер тоод мана таңһчин школан төгсәҗәх сурһульчнр түрүн ЕГЭ шүүврән өгв. Эдн географин, литературин, информатикин халхар хоршасн медрлән сөрв. Ут турштан Элстин болн райодын 371 арвт ЕГЭ өглһнә керг-үүлдврт орлцв. Эднә өгсн шүүврин ашнь кирцхд така сарин 17 күртл медгдх. Роспотребнадзорин тәвсн цуг неквр эн саамд күцәгдв.

  • 09-07-2020, 11:24