Медітнриг байрин ґдрлі йґрів

09-10-2021, 14:48 | Таңһчин зәңгс » Сурєуль-эрдм

Хулєн сарин 5-д Б.Б. Городовиковин нерті Хальмг ик сурєулин инженерин-технологин дацњд вузин ветеранмудыг багшин Ґдрлі йґрів. Энд гуманитарн, инженерин-технологин, залврин болн зґвин, педагогическ номин болн биологин, аграрн болн кесг нань чигн дацњгудын ветеранмуд шинрўлгдсн сііхн залд цуглрв.

Байрин хургиг нўр ўгір Хальмг ик сурhулин єардач Салан Бадм секв. «Мана ик сурєулин ут тууљин туршарт 55 мињєн єар мергљлт белдгдв, эн ончта то-дигд кўрхин тґлі бає биш ўўлдвр кўцігдлі, тўўні ик зууднь мана ветеранмудын ик тівц бііні гихлі эндў болшго. Эндр кесг дацњгин медітнриг багшин Ґдрлі йґріљінівидн. Тер кўн болєнд сін Ґдрт нерідсн ханлтын марафон мана вузд єаха сарин 27-д эклід, хулєн сарин 5-д тґгсв», – гиљ эн темдглв.
Хулєн сарин 4-д, бас медітнриг байр кељ йґрів, яєад гихлі дацњгудын то ик, тегід ветеранмудыг нег залд нам багтаљ болхш. Медітнр ода ачта амрлєнд біісн бийнь, тґрскн вузин кергір соньмсна, тўўні бірсн кўцімљір бахмљ кені, тер кўўндвр нанд ик урмд ґгні, гиљ Салан Бадм келсн ўгдін темдглв.
Мадн федеральн тґвіс ґгдг цуг даалєвриг кўцінівидн, иигід эн љил ґдрір сурдг 1235 оютниг негдгч курст оруллавидн, тўўніс нань 1070 оютниг мґњгін ґгід сурдг іњгд авлавидн. Эн љил Хальмг ик сурhульд Ірісін 20 регионас баєчуд орв, ут туршан болхла 37 субъектіс ирсн оютнр энд сурна. Сурєулян тґгсієід, эдн эвріннь регионмудт одад, тенд мана вузин тускар келљ ґгх гиљ Бадм Катинович келв.
Одахн мана тањєчур Ірісін залврин Ахлач Михаил Мишустин ирсн кемд мал ґсклєні халхар шинљллтиг гўўдўлљ улм ґґдін ашт кўрх кергті гисн тґр тівв. Тегід Хальмг ик сурhулин ул деер тер кґдлмш кедг тґвин тґлі тањєчин правительств 30 сай арслњ єарєљ ґгв.
Тер мет одахн Салан Бадм болн аграрн дацњгин декан Натра Аркадь вузин кґтлвриг Москвад ик сурєулин болн номин министерствд харсад «Приоритет-2030» тґсвин ханьд орв, цуг орн-нутгас мана тањєчин єоллгч вузла хамдан бас 121 вуз орв. Тиим кевір бидн федеральн кемљінд ґгсн даалєвр кўцілєнд орлцхвидн, гиљ Бадм Катинович темдглв. Тер кергт шин љилд бас немр 50 сай арслњ орљ ирх.
Дікід эн єардач ветеранмудыг Хальмг ик сурhулин 50 љилин ґґнин медаляр ачлв, мґрі бірўлљ ґгв. Эднлі хамдан кґдлљісн эс гиљ эдні оютнр болљасн деканмуд медіті багшнран бас йґріљ эднд бат эрўл-менд дурдв.
Эн ґдр далн тавн насна ґґнін инженерин-технологин дацњгин багш Болот Мусаевич Турдуматов темдглв. «Мана вуз сўл љилмўдт ик делгрлт авчана, тернь мадниг, ветеранмудыг, цань угаєар байрлулљана. Профессормудын то ўзмљтієір ґсв, цааранднь чигн баєчуд докторин диссертац харсљана. Ода Хальмг hоллгч вуз Басан Городовиковин нер зўўні, би Басан Бадьминовичлі харєлав, тўўні келсн ўгинь соњслав, тер тодлвр оньдин нанд урмд ґгні», – гиљ ода чигн оютнриг сурєљах багш тоолвран келв.
– Тадн ода мана инженерин дацњгин шин залд цуглрсн болљанат, тиим кевір вузин єардвр оютнрин сурєулин таалыг ясрулхин тґлі ґргн ўўлдвр кўціљіні. 2019-ч љилд хот уудг сііхн гер эдлврт орулгдла, нам йоста ресторанла ідл болв. Бас эн љил спортзал чигн шинрўлгдв, тегід мана оютнр олн дамшлє кељ чањє-чиирг баєчуд болљ ґсх, – гиљ эвріннь ўгдін декан, профессор Эвин Валерий келв.
Хальмг кел-бичгин болн дорд ўзгин шинљллтин кўрілњгин hардач Лиљин Мингиян эвріннь бає насан болн харєлтд ирсн кўндті багш Нина Овшиновна Кокшаеваг тодлљ медітд бат эрўл-менд дурдв. Багшин ґгсн моњєл келні медрлинь ода чигн олзлнав, Моњєлд одхла орчулач угаєар номтнрла болн оютнрла кўўнднів, шинљллт кенів гиљ Мингиян Алексеевич келв.
Байрин хургин йовудт медітнрт вузин олн улсин зевсгин оркестр болн «Бумбин орн» ансамблин биичнр билг-эрдмін ўзўлв. Улан чирієірн харєад, уста нўдірн ўзлцід сўл зіњгірн хувалцсн ветеранмудт эн харєлт ик гидгір таасгдв, эдн цугтан ханлтан ґргљ, Хальмг ик сурhуль цааранднь цецгірљ, кўцімљ бірљ тањєчин нер туурулљ йовтха гиљ йґрів.
БАДМИН Григорий