Шин сурһуль өлзәтә болтха!

04-09-2021, 15:27 | Таңһчин зәңгс » Сурєуль-эрдм

Медрлин Өдрлә Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату Баһ Дөрвд селәнд тосхгдсн шин сурһуль секлһнә байрин керг-үүлдврт орлцв. Эн сурһуль КАССР-ин ачта багш, Хальмг Таңһчин сойлын ачта көдләч Кермен Даваевна Убушиеван нер зүүнә. Сурһульчнр, багшнр болн эк-эцкнр эн сурһуль эдлврт орулгдхиг теңкән уга күләсмн, тегәд һаха сарин 1 шин хойр дам байрта-бахмҗта болв.
– Эн сурһуль «Сурһуль-эрдм» гидг келн-улсин төсвин медлд тосхгдв. Эндр ончта өдр болҗана, юңгад гихлә бидн шин, ке-сәәхн болн өдгә цага Баһ Дөрвдә дунд сурһуль секҗәнәвидн. Эн ик ачта багш, төрскн һазртан хару седклтә Кермен Даваевна Убушиеван нериг өөдәнәр зүүҗ йовна. Эндр нег үлү түрүн болҗ сурһульд орҗах бичкдүдиг йөрәх кергтә. Эднә хаалһ цаһан, соньн болн күцәмҗтә болтха, гүн медрл болн чик сурһмҗ авч өлзәтә сән үрд болҗ өстхә. Дәкәд ах классмудын сурһульчнрт дуудвр кехәр седләв. Шунмһа, седвәртә болтн, таднд ик күцәмҗ бәрхд арһ бәәнә. Эврәннь арһ-чидлдән итктн, тана өмн кесг цуг хаалһс секәтә бәәнә. Шин сурһуль өлзәтә болтха! – гиҗ Бату Сергеевич йөрәв.
Күндтә гиичнр шин сурһулин бәәр хәләҗ, ямаран таалд бичкдүд сурхиг, эднә билг-эрдм делгрүллһнә төлә ямаран арһс бәәхиг шинҗлв. Энд 275 сурһульч сурх орм тогтагдв. Сурһулин сарул хораст өдгә цага кергсл углҗ тәвгдсн бәәнә. Бичкдүд билг-эрдмән делгрүлҗ цаган сергҗмтәһәр болн тустаһар давулхин төлә хореографин, спортивн залмуд, дегтрин саң, музей, шишлң лабораторьс үүлдхмн. Сурһульд гемтә-шалтгта бичкдүдин төлә сән таал бас тогтагдв, эднә төлә шишлң кергсл бәәнә. Тер мет сурһулин һаза спортивн болн бичкдүд нааддг талвң болн стадион тосхгдв.
– Эндр мана таңһчд Яшкулин района Утта, Яшалтан района Эсто-Алтай, Көтчнрә района Көглт болн Өвдг селәдт бичкдүдин садмуд эдлврт орулгдҗана. Таңһчд сурһуль-эрдмин халх делгрүллһн ик чинр зүүҗәнә, юңгад гихлә бичкдүд мана иргч болҗана. Әрәсән Президент Владимир Путин болн федеральн төв эн чинртә төрмүд хаһллһнд дөң-тус күргҗәнә, Хальмгин әмтнә бәәдл-җирһлин таал ясрулхин төлә бидн цугинь кехвидн, – гиҗ таңһчин Толһач келв.
Селәнә шин сурһуль секлһнә байрин керг-үүлдврин хөөн таңһчин Толһач Баһ Дөрвд селәнд 2020-ч җилд «Балһсна сән кец-таал тогталһн» гидг региональн төсвин медлд бүрдәгдсн паркд одв. Энд фонтан углҗ тәвгдв, амрхин төлә сән таал тогтагдв. Паркд әәмшг уга бәәдл теткхин төлә видеохәләвр күцәгднә. Бәәрн әмтн энд цаган давулхдан таасна, асхнднь энд бичкдүд, баһчуд болн медәтнр амрна. Җил ирвәс таңһчин селәд сәәхрҗ, бәәрн әмтнә төлә иим сән кец-таал тогтагдҗахнь темдгтә.

Барт белдснь ДООҖАН Наталья