Сурһмҗлачнриг болн багшнриг дөңнх кергтә

26-08-2021, 15:32 | Таңһчин зәңгс » Сурєуль-эрдм

Одахн таңһчин багшнрин конференцд Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату күч-көлснә хаалһан эклҗәх баахн багшнриг болн сурһмҗлачнриг дөңнҗ эднә җалвд немр мөңг өгхин тускар зәңглв. Тер мет «Җилин сән гисн багш» гидг марһанд диилвр бәрсн багшнрт өгдг мөрән кемҗәг икдүлҗәхин тускар келв. Эн зәңгиг таңһчин сурһуль-эрдмин көдләчнр байртаһар тосч, баахн багшнриг болн сурһмҗлачнриг эрк биш дөңнх кергтә гиҗ тоолҗана.
Ольга ПИНАЕВА, Троицк селәнә «Алтн түлкүр» гидг бичкдүдин садын һардачин дарук:

– Мана бичкдүдин садын көдләчнр Хальмг Таңһчин Толһачин седвәриг дөңнҗ, баахн көдләчнриг урмдулхин туст батлсн шиидвриг байртаһар тосв. Эндр мана бүрдәцд көдлҗәх сурһмҗлачнрин 25-30 процентнь баахн көдләчнр болна. Харм төрхд, эднә җалв ик биш болна, тегәд эдн удан торч көдлхш. Ода болхла эднә җалвд сар болһн 5 миңһн арслң немхнь эднд ик урмд өгв. Дәкәд күч-көлснә хаалһан эклҗәх сурһмҗлачнрт урднь өгдг бәәсн 100 миңһн арслңгин ормд селән һазрт 200 миңһн арслң өгдг болхмн. Мана бичкдүдин садт дәкәд баахн сурһмҗлачнр ирҗ көдлх гиҗ нәәлҗәнәвидн. Дәкәд бидн һурвн җил дарандан таңһчин сурһмҗлачнр дунд болдг марһанд диилвр бәрҗәнәвидн. Мана сурһмҗлачнр Анна Сюкиева, Елена Андратова болн Ольга Курдюкова муниципальн болн таңһчин марһанд диилвр бәрҗ, Хальмг Таңһчиннь нериг Цугәрәсән марһанд харсх зөв авв. Эн намрар Ольга Михайловна Сочи балһснд болх Цугәрәсән марһанд орлцхар белдҗәнә. Тегәд таңһчин марһанд диилвр бәрсн багшнр болн сурһмҗлачнр 100, 70 болн 50 миңһн арслңга мөрәһәр ачлгдхмн гисн шиидвр цааранднь чигн терүнд орлцҗ эрк биш диилвр бәрхд урмд өгхмн. Таңһчин сурһуль-эрдмин көдләчнрин дунд болдг марһана чинр өөдлҗ, терүнд хамгин дамшлтта, мергҗлттә, өдгә цага некврлә ирлцҗ үүлддг багшнр болн сурһмҗлачнр диилвр бәрҗ таңһчиннь нериг цуг орн-нутгт һарһх гиҗ санҗанав.
Мана бүрдәцд көдлҗәдг сурһмҗлачнр кергтән итклтә, көдлмштән дурта, бичкдүдт килмҗән өгч чик сурһмҗ өгдг улс болна. Дорас өсч йовх баһ үй төрскн һазр-усндан эңкр, өвкнриннь авъяс, сойл, заңшал меддг, бат эрүл-менд болхин төлә бидн үнн кевәр көдлҗәнәвидн. Хальмг Таңһчин һардвр мана көдлмшиг үнлҗ, баахн көдләчнриг дөңнҗ урмдулхар шиидснь маднд ик даавр болҗана. Бидн цааранднь чигн даавртаһар, секдлән өгч көдлхвидн.

Барт белдснь ДООҖАН Наталья