• Селәнд көдлҗәдг багшнрт – 1 сай арслң

  Эн җиләс авн мана орн-нутгт «Земск багш» гидг көтлвр экләд күцәгддг болв. Селән һазрт бәәдг сурһульд багшнр йовҗ көдлхиг урмдулхин төлә эн көтлвр батлгдсмн. Дәкәд селәнә бичкдүд гүн медрл авхин, эднә сурһуль-эрдмин чинр ясрулхин төлә эн көтлвр бас туслх күслтә болҗана. Эн сурһулин җилд мана таңһчин селәдт бәәдг сурһульд арвн долан земск багш көдлдг болв. Тедн дунд Ик Царң селәнә 1-ч тойгта сурһулин орс келнә багш Җимбин Виктория болна.

  • 30-11-2020, 12:21
 • Талантливый учёный-лингвист Владимир Очир-Горяев

  В рамках 50-летия Калмыцкого государственного университета имени Б.Б. Городовикова, 100-летия автономии Калмыкии Институт калмыцкой филологии и востоковедения продолжает рубрику «По волнам истории ИКФВ». Сегодня мы вспоминаем Владимира Эльдышевича Очир-Горяева – известного ученого, кандидата филологических наук, доцента, почетного работника сферы образования Российской Федерации, заслуженного деятеля науки Республики Калмыкия, лингвиста, педагога и общественного деятеля.

  • 30-11-2020, 12:00
 • Ач-тусинь темдглв

  Шидр Хальмг Таңһчин правительствин Ахлач Юрий Зайцев таңһчин сурһуль-эрдмин болн номин министр Манцан Николайла харһв. Таңһчин сурһуль-эрдмин болн номин министерств федеральн болн региональн чинртә кесг төсв болн көтлвр бәәдл-җирһлд тохраҗана. Тедн дунд «Сурһуль-эрдм» болн «Демографь» гидг келн-улсин төсвс болна. Теднә медлд «Өдгә цага сурһуль», « Бичкдүдиг асрҗах өрк-бүлмүдт дөң күрглһн», «Баһ наста эрдмчнр» болн талдан региональн төсвс күцәгдҗәнә.

  • 24-11-2020, 15:32
 • Тґрхірі чеељд орсн тґрскн келін дасый!

  Хальмг келн-улсин нерті шўлгч Кґглтин Дава эвріннь шўлгтін хальмг келиг эклі ідл дўњцўлљ ґрглі. « Хальмг келін єолсн кўн, экін єолснла ідл», - гисмн. Тедў мет тґвлљ ирлцўллєн хара биш тоот болљана эсий? Экин кииєір дамљулад, эдлсн уургар шимўлід, чеељд тґрхірі орсн тґрскн келін дасшго, медшго, нег ўлў єолшго зґв нег чигн кўўнд уга гиљ би тоолљанав.

  • 20-11-2020, 15:35
 • Марһана дииләчнриг ачлв

  Ўкр сарин 16-д Элстд тањєчин сурєуль-эрдмин болн номин министерствин коллегийин сўўр болв. Энўні кґдлмшиг єардљ, «Сурєуль-эрдм» болн «Демографий» гидг келн-улсин тґсвс яєљ мана тањєчд кўцігдљіхин тускар министр Николай Манцаев нўр ўгдін тодрхаєар келљ ґгв. Эн тґрір тањєчин райодар болн Элстд бає биш кґдлмш кўцігдљіні.

  • 17-11-2020, 15:31
 • Тґрскнч седклті улсиг сурємљлхар

  Єазр деер кесг орн-нутгт олзлдг тґрскн келн бііні, эдніс кесгнь дигті-даратаєар делгрљіні, эдниг олн сай імтн эњкр эк-эцкин, туурмљта ґвкнрин тґрскн келн гиљ ґргнір олзлна, шин ўг келндін орулна. Эдні келір ґдр болєн радио болн телеўзл келні, газет болн журнал єарна. Яєад тиим юмн учрљахмб гихлі, тґрскн келн єанцхн зіњгллєні, амн ўгин болн сойлын зґґрін хадєллєнд дґњ болсн деерін, экономикин болн политикин халхар ик чинр зўўні.

  • 17-11-2020, 15:20
 • Ик сурєуль

  Мана тањєчин алдр єардач Басан Городовиков экономикин, селіні эдл-ахун болн ўўлдврин бат ул тівсн деерін ик сурєулиг делгрўллєнд єол оньган ґгчісмн. Дііні ґмн Хальмг Тањєчд ик сурєуль уга біісмн. Зуг Басан Городовиковин нилчір Элстд 1964 љил Багшнрин Деед сурєуль секгдсмн. Энўні ул деер 1970 љил Хальмг госуниверситет ўўдігдсмн, эн кергт Басан Бадьминович бас ик тівцін орулсмн, тегід чигн эндр ґдр Хальмг ик сурєуль Городовиковин нер зўўљіні, тањєчин єоллгч вузиг тогтасна тівн љилин ончта ґґниг бидн эн љил темдглљінівидн.

  • 13-11-2020, 15:46
 • Ўўділтин кўчнд орсн арвтнриг Владимир Путин йґрів

  Крым тоха арлд бііх «Артек» цутхлњд хулєн (ноябрь) cарин 3-д Цугірісін «Ик завср» («Большая перемена») марєана финал болв. Энд диилічнрин болн єоллгч мґрі авсн арвтнриг йґрів. Эн марєан орн-нутгин президентин «Ірісі – кўн болєнд цуг эв-арє ґгдг орн-нутг» гидг платформин ул деер бўрдігдљіні.

  • 05-11-2020, 16:30
 • Сурһулин гер шинрүлгдҗәнә

  Көтчнр селәнд Хонин Косиевин нертә гимназь эн җил 50 җилин өөнән темдглҗәнә. Ончта өөниг өргмҗтәһәр темдглхәр зуралгдҗасмн, болв мана җирһлд коронавирус гем учрад, байрин керг-үүлдврмүд хооран саагдв. Дәкәд эн җилмүдин эргцд энд түрүн болҗ бат ясвр кегдҗәнә, тегәд тернь төгсхлә энд эрк биш өөнән байртаһар темдглхмн. Эн сурһулиг төгсәсн сурһульчнрнь нааран гиичд ирҗ, эднд гүн медрл болн чик сурһмҗ өгсн багшнрин ач-тус хәрүлхмн.

  • 13-10-2020, 17:16
 • Бичкдўд дамшхин тґлі

  Сурєуль-эрдмиг делгрўллєні Хальмгин зураєар Кґтчнр селінд бичкдўдин спортивн сурєулин ясвр тґгсљ йовна. Шинрўлљ ясвр келєні кґдлмшт тањєчин шањєас 17 єар сай арслњ йилєгдсн бііні. Района єардврин толєач Санал Годжуровин келсір, спортивн сурєулин тґлі шин кергсл, кергті нань чигн тоот хулдљ авгдв. Школын ґґрк єазрнь цеврлгдв. Бає наста спортсменмўд сін таалд бийін белдљ, чадмг-єавшунан ўзўлљ чадхин тускар дамшач Виталий Скляров келні.

  • 13-10-2020, 16:26