Нилхдин ім аврна

29-10-2019, 10:17 | Таңһчин зәңгс » Эрўл-менд харлһн

Одахн О.Шунгаеван нерті перинатальн Цутхлњгин нилхдин реанимацин іњг 25 љилин ґґнін темдглв. Хальмг Тањєчин эрўл-менд харлєна министр Юрий Кикенов эн іњгин коллективиг ґґнлінь йґрієід, тґрљ єарсн нилхдин эрўл-менд харлєнд болн тедні ім аврлєнд ўнн-чик седклтієір церглљ йовх кґдлічнрт ханлтан ґргв.
Эн љилмўдин эргцд эн іњгд бат коллектив тогтсиг министр темдглљ, энд кергін сіінір меддг байн дамшлтта болн ґґдін мергљлтті специалистнр кґдлљіні гив. – Тана кґдлмш ик дааврта болн йир кўнд болна, тадн эвріннь кергін йилєін сіінір кўціљ, ямр нег гемті тґрљ єарсн нилхдиг арднь орљ хіліљ, эдгіљ авхар зўткљ кґдлніт. Эрўл-менд харлєна министерств тадна тґлі сін кґдлмшч таал тогтаљ, тана љалв, мергљлтиг ґґдлўллєні тґрмўдт ик оньг ґгх. Юњгад гихлі акушерств делгрўллєн энтн мана тањєчин иргч болљана, - гиљ Юрий Викторович келв.
Перинатальн Цутхлњгин ах эмч Тамара Ермошкаева эн іњг бўрділєнд ик тівцін орулсн улсин ач-тус темдглід, терўнд олн љилдін кґдлљ йовсн улсин нерд заав. 1994 љилин октябрь сард Элстин нилхд тґрлєні Герт нилхдин реанимацин іњг секгдсмн. 90-ч љилмўдт мана тањєчд нилхд хорлєн ик біісмн, тегід тогтсн нірн біідлиг ясрулх кўслтієір эн іњг бўрдігдсн болљана. Тўрўлід тенд зуг 6 орм билі. Эн іњг бўрділєнд болн босхмљд анестезиолог-реаниматолог К.Джимбеева ик тівцін орулсмн. Эндр Клара Бадмаевна эрўл-менд харлєна йилєін сін кґдліч, Хальмг Тањєчин ачта эмч, ґґдін мергљлтин эмч болна. К.Джимбеева эндр чигн эн іњгиг чадмг кевір єардљ, тањєчин нилхдин ім аврлєнд церглљ йовна. Энўнлі хамдан эн іњгд анестезиологуд-реаниматологуд, Хальмг Тањєчин ачта эмчнр Валентина Кекеева болн Зоя Лиджи-Горяева,ґґдін мергљлтті эмчнр Елена Чапанова, Лилия Бурлыкова болн Лидия Бадмаева ахта кґдлљ йовсмн. Тањєчин бичкдўдин больницин реанимационн іњгин заведующ, Ірісін ачта эмч Валерий Манжиков эн іњгин эмчнрлі байн дамшлтарн хувалцљ, кўнд гемті нилхдт бачм дґњ кўрглєні туст ик дґњгін кўргсмн. Валерий Георгиевичин ач-тусар болн дґњгір эн іњгин кґдлічнр реанимацин халхар дамшлт хоршаљ авсмн.
Дунд медицинск кґдлічнр эмчнрин тўрўн нґкднр болљ, нилхдиг эдгіљ авлєнд бас болм тівцін орулна. Эн іњгд кесг медицинск сестрас байн дамшлт хоршав, кесгнь энд тўрўн ґдріснь авн кґдлљіні. Тиигід, ґґдін мергљлтті дунд медицинск кґдлічнр Э.Умнова, Н.Бакинова, Б.Шараева, И.Намтынова, И.Докурова, Л.Храпова, С.Дакинова, Е.Асанова, С.Лариева болн Д.Дубовик шўўљ авсн эрдмдін итклті болљ, ўнн кевір кґдлљ йовна.
Іњгин ґґнлі ирлцўлљ ах медсестра Э.Умнова, эмч-анестезиолог В.Кекеева болн іњгин заведующ К.Джимбеева Хальмг Тањєчин эрўл-менд харлєна министерствин Кўндллєні єашгар ачлгдв. Эмч З.Лиджи-Горяева, медсестрас Л.Храпова болн И.Номтынова перинатальн Цутхлњгин Кўндллєні єашгар темдглгдв. Валерий Манжиковд болн Лилия Бурлыковад Ханлтын бичгўд нерідгдв.
Эндр реанимацин іњгд ґдгі цага медицинск оборудовань бііні, эннь ИВЛ, рентген-аппаратмуд болн нань чигн. Реанимацин іњгин специалистнр цаг болзгаснь эрт тґрљ єарсн нилхдиг асрад эдгіні. Тиигід, 2014 љилд эдн 620 грамм чињнўрті нилх кўўкиг асрљ чадв. Хґрн тавн љилин эргцд эдн кесг нилхдиг ўкліс єарєљ, љирєл белглв. Нилх болєнд эдн ґґдін чинрті медицинск дґњ кўргљ, дамшлтан болн мергљлтін олзлљ асрљ авхар зўткљ ўўлдні. Ґрк-бўл болєнд эдн ицл ґгч, нилхдин ім аврлєнд седклін нерідљ кґдлні.

Наталья ДАВАЕВА
ЗУРГТ: тањєчин эрўл-менд харлєна министр Юрий Кикенов реанимацин іњгин заведующ Клара Джимбеевад ачлвр бірўлљ ґгчіх кем