Імтнд бііхті љирєл теткљ

23-01-2020, 09:30 | Таңһчин зәңгс » Тоолвр

«Эндр мана обществд улм икір сольвр учрх зґвті, терўг олн імтн некљіні. Эвріннь эрдмин мергљлтін ґґдлўлљ, медрлін гўўдўлљ, біідл-љирєлин кемљієін ґґдлўлхір седљіні. Тер саамд эдн тиим сольврин бат ул болдг олн кергиг эврін даавран зўўљ кўціхір бііні. Яєад гихлі тедні біісн болн кґдлљісн єазрт – балєснд, районд, селінд ю, яєљ сольхинь эдн талдан улсас сіінір медні»,- гиљ Федеральн Хургт кесн Илгівртін Ірісін Президент Владимир Путин темдглв.
Тегід сольврин ик кґдлмш кўцілєні йовудт імтні седвірір тўшг кељ болљана, тиигхлі цуг тґриг тўргір хаєлљ болхмн. Хамгин тўрўнд імтні љирєлин кемљіг ґґдлўлх кергті. Яєад гихлі экономикиг болн орн-нутгин харслтын кўчиг, мељіг батруллєна кесг керг-ўўлдвр кўцігдлі. Ода онц імтні, бає наста ґрк-бўлмўдин, цуг улсин љирєлиг ясрулх цаг ирв. Тиигчкід тер керг-ўўлдвриг тўргір кўціх кергті.
Эн туст экономикин делгрлтиг тўргдўллєні, шин технологийсиг олзллєна бас бачм керг-ўўлдвр кўцігдх зґвті. Тегід чигн Ірісін Президентин шиидврір правительствин шин ахлачд Михаил Мишустин батлгдв. Шинрўллєні кґдлмшиг ахр болзгт кўцілєні сін дамшлт энўнд бііні. Энўні єардврт ўўлдљісн алвна цергллтин кґдлмш тґрўц оњданар бўрдігдв, ахр болзгт энд ґргір шин технологийс олзлдг болв, імтн улм икір алван ґгдг болв, тегід чигн алвна кемљін сўл љилмўдт кесг холванд икдв.
«Бає наста болн олн ўрті ґрк-бўлмўдт ґгдг мґњгні дґњгиг икдўлсн, тедні љирєлин кемљіг ґґдлўлсн йовдл мел чик, мана орн-нутгт тиим кевір імтні тонь ґсід бііх. Школмудт эклц классин сурєульчнриг халун хотар тетклєні кґдлмш бас мел чик, яєад гихлі тиим насндан бичкдўд эрўл-мендін батрулљ сін, шимті хот-хоолар теткгдх зґвті»,- гиљ специалистнр келні.
Орн-нутгин делгрлт тўргдўлгдх зґвті. Ода шин технологийс ґргір олзллєна, экономикиг оњдаруллєна тґлі йир сін таал тогтагдсн бііні. Тиим цагиг олзлљ ахр болзгт уралан девшлєні бат ул-сўўриг тогтах кергті, тиигхлі экономик батрх, імтні љирєл ясрх, эрўл-менд харлєна болн сурєуль-эрдмин кесг бачм тґриг чигн хаєлљ болхмн.

ТЎРВІН Єуна