Баһчудыг орлцулад керг уга

31-01-2021, 06:52 | Таңһчин зәңгс » Тоолвр

Одахн мана орн-нутгин зәрм балһсдт блогер йосна зөв уга митингс болв. Ода цаг йир әәмшгтә, вируста гем түгҗәнә, тегәд тиим түрү-зүдү бәәдлиг улм муурулдг керг-үүлдвр төрүц керг уга. Әрәсәд тогтурта биш бәәдл өргҗүлх күцлтәһәр тиим демонстрац кегдҗәнә, деед үзгин орн-нутгуд тиим кевәр эврәннь политикән күцәхәр седҗәнә.
Тиигчкәд эн зөв уга керг-үүдвр бүрдәһәчнр хамгин түрүнд баһчудыг, арвтнриг, нам бичкдүдиг чигн орлцулв. Хамгин түрүнд әмтнә то ик болтха гиҗ эдн деед үзгин заквр өгәчнрин даалһвринь күцәхәр седҗәсмн.
Ташр зөв уга демонстрацд орсн улсин тоод ковидин вируста гемтә улс баһ бишәр ирсн бәәҗ, тиим кевәр тер керг-үүлдвр цуг улст ик әәмшг үзүлҗәсн болҗана. Эк-эцкнр эн туст үрдүдтән чик заавр өгч тиим юмнд орлцуллһнас эдниг саглулх зөвтә, чаңһар некхлә, бичкдүд дарунь бөдүн улсин үгд орад бәәхмн. Болх-болшго әәмшгәс бичкдүдән хөрх кергтә.
Антонина КООКУЕВА,
таңһчин багшнрин болн ик сурһулин көдләчнрин профсоюзин ахлач