• Социальн төрмүд – һол оньгт

  Әрәсән Президент Владимир Путин Федеральн Хургт кесн илгәвртән бичкдүдиг асрҗах өрк-бүлмүдиг, җирһлин күнд таалд туссн саата күүкд улст дөң күрглһнә, һанцарн үрән асрҗах эк-эцкнрт демин мөңг өглһнә, әмтнә эрүл-менд батруллһна, медицинск туслмҗ ясруллһна, әмтиг көдлмшәр тетклһнә төрмүдт онц оньг тусхав. Сән авъяст тохрсар , орн-нутгин толһачин Илгәврт социальн төрмүдт һол оньг өггднә.

  • 23-04-2021, 15:27
 • Хуучиг шинлә бәрлдүлхәр

  Өдгә цагин технологий көгҗҗ йовҗахд цуг алтн делкән күн-төрлктн әдлхн сойлта, хувцта, заң-заңшалта болад хүврҗәнә. Олн зун җилд бәрәд йовсн үндсни сойл хуучнд тоолгдад, зәрм баһчудар һәәлгдәд чигн ирснь ик һундлта. Хуучн шин хойриг яһҗ бәрлдүләд йовхв, гидг сурврин хәрүг мана ах-дү Бурядын сойлын министерств тогтаҗ һарһв.

  • 06-02-2021, 13:53
 • Төрлһнә сертификатар кедү мөңгн йилһгдв?

  Сүл цагт мана таңһчд нилхд төрлһнә йовдлмуд дару-дарунь учрад бәәнә. Мана таңһчд сүл җилмүдт олн үртә өрк-бүлмүдин то өсв гиҗ тана газетин халхст шидр умшсн биләв. Таңһчин эмнлһс саата күүкд улст дөң күргдг төләдән шаңһас мөңг авна. Давсн җилд эн көтлврәр эмнлһст кедү мөңгн йилһгдснь намаг соньмсулҗана.
  ЭРНЖӘНӘ Марина
  Целинн район

  • 03-02-2021, 17:49
 • Баһчудыг орлцулад керг уга

  Одахн мана орн-нутгин зәрм балһсдт блогер йосна зөв уга митингс болв. Ода цаг йир әәмшгтә, вируста гем түгҗәнә, тегәд тиим түрү-зүдү бәәдлиг улм муурулдг керг-үүлдвр төрүц керг уга. Әрәсәд тогтурта биш бәәдл өргҗүлх күцлтәһәр тиим демонстрац кегдҗәнә, деед үзгин орн-нутгуд тиим кевәр эврәннь политикән күцәхәр седҗәнә.

  • 31-01-2021, 06:52
 • Бичкдүдин зөв харсх кергтә

  Одахн мана орн-нутгт йосна зөв уга митинг болв. Терүг бүрдәсн улс социальн сетьд бичкдүд дунд худл зәңг тархаһад, цуһар эн керг-үүлдврт орлцх дуудвр кесмн. Әрәсән закаһар насни дигт күрәд уга бичкдүд политическ керг-үүлдврмүдт орлцх зөв уга болҗана. Болв кесгнь терүг медлго терүнд орлцв. Нурһлҗ эдн ямаран учр-утхтаһар эн митинг давулгдҗахиг учртан авлго соньмсад тиигәрән одснь лавта.

  • 30-01-2021, 07:48
 • Бичкдүдиг политикәс гетлхмн

  Давсн долан хонгин чилгчір орн-нутгин кесг балһсдт зөв уга митингс давв. Келхд, иим керг-үүлдвр кех зөв теднә бүрдәһәчнрт өггдсн уга билә, энүнәс иштә улсин уульнцд һарлһн Әрәсән заканла ирлцсн уга. Зуг һанцхн эн учрар зөв-йос харлһна органмудын көдләчнр буцҗасн улс тал һарад, тана керг-үүлдвр закани биш, буйн болтха тарад хәртн гиҗ тедниг дуудв. Болв, харм төрхд, зәрм балһсдт митингст орлцачнр түкрәчнрин зааврар эврәннь цергі үүлән дааҗасн көдләчнрин селвгиг учртан авлго, цааранднь йосиг му келәд бәәв.

  • 29-01-2021, 16:30
 • Ичртә йовдлмуд һарһҗ болшго

  Шидр Хальмг Таңһчин Улсин Хуралын (Парламентин) депутатнр Болдра Валерий, Муутла Николай, Салан Бадм, Даван Геннадий, Очра Валерий болн Сухинина Сергей региональн зака үүдәгч йосна органд тогтсн бәәдлин тускар ухан-тоолвран медүлҗ, дуудвр барлв. Терүнд эдн депутатнр нег-негән күндлҗ, бийән чикәр бәрҗ, суңһачнриннь неквр күцәхин төлә арһ-чидлән негдүлҗ үүлдх зөвтә гиҗ темдглв. Харм төрхд, зәрм депутатнр сүл цагт сессин сүүрт цүүгә һарһад, нег-негән муутхад, худл зәңг тархаһад бәәхнь таңһчин политическ бәәдлиг муурулхар седнә гиҗ эдн дуудвртан бичв.

  • 27-11-2020, 14:45
 • Сін сурємљ ґгхір

  Ґдгі цагт хальмг ґрк-бўлмўдт ямр нег ик байрта йовдл (єарсн ґдр, ончта ґґн) болхла, элгн-саднь тењгр хана. Сўл љилмўдт энўг імтн дару-дарунь кўціні. Сґґєір, олн імтн унтљасн цагт, бууєар халєна (выстрел) і болн дегц аєарт хаєрљах олн зўсн петардмуд харљњнад, тачкнад, цугтаєинь серўлљ, тґвкнўн біідл эвдні. Урднь зуг діінд імнісн хаєцсн цергчнрин санлынь тевчід, бууєар зерг хадг (залп) біісмн. Энтн чинрті керг болљана.

  • 16-10-2020, 14:54
 • «Чикнә хуҗрин» туск ухан-санан

  Делкәг хүврүлҗ оңдарулсн хүвсхлин (революцин) өмн Әрәсәд олн ухата-сегәтә әмтн һарч, тоолш уга сән юм бичн үүдәҗ йовсн мөн. Тер тоод орҗах негнь – Хальмг Таңһчин Баһ Чонса әәмгин гелң Боован Бадм. Һундл төрхд, эн сегәтә күүнә наснь ахр болад, түүнә түүрвсн неглхн үүдәвриг бидн медҗ бәәнәвидн. Тернь «Чикнә хуҗр» гидг дун.

  • 07-10-2020, 15:08
 • Ґґнин байр ґргмљті болв

  НИМГРІ Иван, Хальмг Тањєчин сойлын ачта кґдліч:
  - Эн амрлєна ґдрмўдт мана теегин хотл балєсн 155-ч љилин ончта ґґнін темдглв. Ґґн угтљ мана Элст улм сііхрљ кеерв. «Иньгллт» паркд Диилврин талвњ ясврин хґґн байрин таалд секгдв, тенд байрин керг-ўўлдврмўд болв. Мана хотл балєсна ґґнин байрт орлцхар кесг гиичнр ирв. Мана ахнр-дўўнр Бурятин делегац ирснь темдгті. Бурять Республикин Толєач Алексей Цыденов бийнь ирід, экономическ форумд, джангариадт болн талдан керг-ўўлдврмўдт орлцв.

  • 21-09-2020, 17:04