Бичкдүдин зөв харсх кергтә

30-01-2021, 07:48 | Таңһчин зәңгс » Тоолвр

Одахн мана орн-нутгт йосна зөв уга митинг болв. Терүг бүрдәсн улс социальн сетьд бичкдүд дунд худл зәңг тархаһад, цуһар эн керг-үүлдврт орлцх дуудвр кесмн. Әрәсән закаһар насни дигт күрәд уга бичкдүд политическ керг-үүлдврмүдт орлцх зөв уга болҗана. Болв кесгнь терүг медлго терүнд орлцв. Нурһлҗ эдн ямаран учр-утхтаһар эн митинг давулгдҗахиг учртан авлго соньмсад тиигәрән одснь лавта.
Бичкдүдиг тиим керг-үүлдврт дуудсн улсин үүлдвриг бурушаҗ, насни дигт күрәд уга баһчудын зөв харсх кергтә гиҗ тоолҗанав. Хамгин түрүнд эк-эцкнр күүкдтән оньган тусхаҗ, тедн сул цаган туста-олзтаһар давулхин тускар ухалх зөвтә. Ода бичкдүдт билг-эрдмән делгрүлхин төлә цуг таал бәәнә, олн зүсн спортивн секц, көгҗмин сурһуль, театральн кружок үүлднә. Шидр нертә кинорежиссер Элла Манжееван бичкдүдин киношкол төгсв, тенд күүкд-көвүд кино цокҗ авдг эрдм дасв. Амр-Санана нертә Келн-улсин дегтрин саңд бичкдүдин әңгд сурһульд орад уга күүкдин төлә сән таал тогтагдсн бәәнә.
Б.Б.Городовиковин нертә Хальмг ик сурһульд һазадын кесг орн-нутгас оютнр ирҗ сурчана. Эдн хоорндан ни-негн, ахнр-дүүнр кевтә бәәнә, тегәд холд бәәх теднә эк-эцкнр мана Әрәсә, тер тоод Хальмг Таңһч, өр-өвч, төвкнүн һазр болҗахиг медх зөвтә.

ШУГРАН Вера,
хальмг олн-әмтнә шүлгч