Социальн төрмүд – һол оньгт

23-04-2021, 15:27 | Таңһчин зәңгс » Тоолвр

Әрәсән Президент Владимир Путин Федеральн Хургт кесн илгәвртән бичкдүдиг асрҗах өрк-бүлмүдиг, җирһлин күнд таалд туссн саата күүкд улст дөң күрглһнә, һанцарн үрән асрҗах эк-эцкнрт демин мөңг өглһнә, әмтнә эрүл-менд батруллһна, медицинск туслмҗ ясруллһна, әмтиг көдлмшәр тетклһнә төрмүдт онц оньг тусхав. Сән авъяст тохрсар , орн-нутгин толһачин Илгәврт социальн төрмүдт һол оньг өггднә.


Социальн төрмүд – һол оньгтКИКЕНӘ Юрий, Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна министр:
- Әрәсән Президент эврәннь илгәвртән эрүл-менд харлһна көдләчнр пандемийин цагт үнн-чик седклтәһәр көдлсиг онц темдглҗ, эн хальдврта гемәс хөрлһнд орлцсн цуг улст ханлтан өргв. Мана таңһчин эрүл-менд харлһн коронавирусн гемин пандемийин таалд өөдән кевәр кергән күцәҗ, бәәрн улст дөңгән күргв. Болв эн гемиг диилҗ бәәдлиг ясрулхин төлә бидн эн хальдврта гемәс саглуллһна тәрлһ авх зөвтәвидн. Орн-нутгин толһач Әрәсән иргн болһнд тәрлһ авх кергтә гиҗ дуудвр кев. Мана таңһчд эн керг-үүлдвр бүрдәмҗтәһәр болн дигтә-даратаһар давулгдҗана. Райодын эмнлһсин көдләчнр хол селәдт күрч бәәрн улст тәрлһ кеҗәнә. Тер мет гертәсн һарч чаддго медәтнрт болн эрмдгтә улст гер деернь тәрлһ кенә, балһснд мобильн комплексмүд үүлдҗәнә. Пандемийин кемд мана таңһчд 13 госпиталь секгдв, 1095 орм бүрдәгдв. Эндр мана таңһчд эпидемиологическ бәәдл ясрҗана, тегәд зуг 3 госпиталь үүлдҗәнә, тенд 300 орм бәәнә.
Владимир Путин эпидемиологическ бәәдл учртан авч диспансеризацин болн олн зүсн гемәс саглуллһна керг-үүлдврмүд бүрдәх даалһвр өгв. Така сарин 1-әс авн цуг орн-нутгар диспансеризац эклхмн. Эн керг-үүлдвр олн зүсн гемиг эртәснь илдкҗ авлһнд туслна, тегәд мана министерств терүг давуллһна зура батлсн бәәнә.

Социальн төрмүд – һол оньгтӨЛЗӘТИН Марина, Хальмг Таңһчин социальн делгрлтин, күч-көлснә болн көдлмшәр тетклһнә министр:
- Әрәсән президентин Илгәврт социальн төрмүд һол орман эзлдгнь сән авъяст тохрв. Җил болһн мана орн-нутгин әмтн Владимир Путин өрк-бүлмүдиг дөңнлһнә, нилхд төрлһиг урмдуллһна, бичкдүдт демин мөңг өглһнә седвәр татх гиҗ күләнә. Эн җил чигн Әрәсән Президентин Илгәврт сурһульчнр бәәдг өрк-бүлмүдиг дөңнхин тускар келсн деерән һанцарн үрән асрҗах экнрт болн эцкнрт, җирһлин күнд таалд туссн саата күүкд улст оньган тусхасиг олн әмтн байртаһар тосв. Тер мет Илгәврт шин көдлмшч ормс бүрдәлһнә төр бас босхгдв.
Мана таңһчд әмтиг көдлмшәр тетклһнд тусан күрглһнә болн иим улс шин эрдм даслһна туст региональн көтлврмүд күцәгдҗәнә. Тиигәд, тер көтлврин медлд 7,2 миңһн күн көдлмшәр теткгдхмн гиҗ зуралгдсмн. 2021-ч җилд «Демографь» гидг келн-улсин төсвин «Көдлмшәр тетклһнд туслһн» гидг көтлврин халхар көдлмш уга улс мергҗлтән өөдлүлҗ шин эрдмәр көдлмш олҗ авв. Көдлмш уга улсиг көдлмшт авсн бүрдәцст теднд җалв өглһнә һару даңцахин төлә субсидь йилһҗ өггдҗәнә. Цуг эн керг-үүлдврмүд пандемий болсн цагт көдлмш уга үлдсн улсиг дөңнлһнә төлә батлгдсмн.
Владимир Путин үрән һанцарн асрҗах эк эс гиҗ эцк демин мөңг авдг болхмн гиҗ зәңглв. Мана таңһчд социальн харслтын цергллтсин тоод үрән һанцарн асрҗах баһ тетквртә 2955 эк болн эцк бәәнә, эдн 4050 үр асрҗана. Цуһар эдн удл уга шаңһас демин мөңг авдг болхмн.

Социальн төрмүд – һол оньгтЧУЖАН Наталья, таңһчин олн үртә өрк-бүлмүдин ниицәнә ахлач, Элст балһсна Хургин депутат:
- Шидр Әрәсән Президент Федеральн Хургт Илгәвр кесиг би оньган өгч сәәнәр соңсув. Эн Илгәврт заагдсн керг-үүлдврмүд давуллһнд кесг министерств-ведомствс орлцснь маһд уга. Пандемий учрсн амр биш кемд орн-нутгин улсиг, арһлачнриг, экономикин цуг халхсиг дөңнлһнә керг-үүлдврмүд күцәгдв.
Урднь мана орн-нутгт олн үртә өрк-бүлмүдиг дөңнлһнә туст кесг керг-үүлдврмүд батлгдсмн. Ода болхла Владимир Путин һанцарн үрән асрҗах экнрин болн эцкнрин, җирһлин күнд таалд туссн саата күүкд улсин тускар келснь темдгтә болв. Тиигәд, 8-әс авн 16 нас күртл бичкдүдиг асрҗах эк эс гиҗ эцк дундлад 5600 арслң сар болһн авдг болхмн. Баһ тетквртә өрк-бүлмүдт эннь сән дөң болхмн. Күнд таалд туссн саата күүкд улст 6350 арслң өгхнь бас үрән асрхд сән дем болхнь лавта. 7 нас күрәд уга үрнь гемтсн цагт экнь цаг зуур эс көдлсн цагтан җалван бүклднь авхнь бичкдүдиг асрҗах баахн экнриг байрлулв. Дәкәд үрндән амрлһна лагерьт путевк хулдҗ авлһнд һарһсн мөңгнә өрәлинь даңцахмн гиҗ Президент сүв-селвг орулв. Шин сурһулин җил угтҗ сурһульчнрт, тер тоод шиңкән сурһульд орҗах бичкдүдт 10 миңһн арслңга дем өггдхмн. Келхд, мана таңһчд олн үртә өрк-бүлмүдин бичкдүдт сурһулин җилд тедниг белдхд 5 миңһн арслңга дем өггднә. Тегәд ода эк-эцкнр демин мөңг олзлҗ күүкдтән кергтә хувц-хунр, канцелярск эд-тавр хулдҗ авч чадхмн. Әрәсән Президентин Илгәврт заагдсн керг-үүлдврмүдиг бичкдүдиг асрҗадг эк-эцкнр байртаһар тосв.
Белдснь ДООҖАН Наталья