Төрлһнә сертификатар кедү мөңгн йилһгдв?

03-02-2021, 17:49 | Таңһчин зәңгс » Тоолвр

Сүл цагт мана таңһчд нилхд төрлһнә йовдлмуд дару-дарунь учрад бәәнә. Мана таңһчд сүл җилмүдт олн үртә өрк-бүлмүдин то өсв гиҗ тана газетин халхст шидр умшсн биләв. Таңһчин эмнлһс саата күүкд улст дөң күргдг төләдән шаңһас мөңг авна. Давсн җилд эн көтлврәр эмнлһст кедү мөңгн йилһгдснь намаг соньмсулҗана.
ЭРНЖӘНӘ Марина
Целинн район

Мана умшачин сурврт хәрү авхар бидн Әрәсән социальн даатхлһна саңгин Хальмг Таңһчар үүлддг региональн заллтын ах тооч АБУШИНА Эльзад җиңнүләд, иим тодрха хәрү аввидн:
- Әрәсән социальн даатхлһна саңгин Хальмг Таңһчар үүлддг заллт давсн җилд «Цаһан төр боллһна сертификат» гидг көтлврәр таңһчин эмнлһнә учрежденьст 29,5 сай арслң йилһв. Эн көтлвр «Эрүл-менд харлһн» гидг келн-улсин медлд 2006 җиләс авн бәәдл-җирһлд тохрагдҗана. Күүкд улст саата бәәсн цагтнь, цаһан төр болхднь болн хөөннь, тер мет нилхд түрүн җилин эргцд олн зүсн гемәс саглуллһна керг-үүлдврмүд давулхд күргҗәх медицинск дөңгин чинр ясруллһн эн көтлврин һол күсл болна. Давсн җилд эн сертификатын үн 12 миңһн арслң тогтав. Эн кергт саңгас 36 сай шаху арслң йилһгднә. Келхд, ЗАГС-ин заллтын то-дигәр 2020-ч җилд мана таңһчд 2799 нилх һарв, теднәснь 1439 күүкн болн 1360 көвүн болв. Тедн дунд 22 икр билә, – гиҗ Эльза Владимировна келв.