Бичкдүдиг политикәс гетлхмн

29-01-2021, 16:30 | Таңһчин зәңгс » Тоолвр

Давсн долан хонгин чилгчір орн-нутгин кесг балһсдт зөв уга митингс давв. Келхд, иим керг-үүлдвр кех зөв теднә бүрдәһәчнрт өггдсн уга билә, энүнәс иштә улсин уульнцд һарлһн Әрәсән заканла ирлцсн уга. Зуг һанцхн эн учрар зөв-йос харлһна органмудын көдләчнр буцҗасн улс тал һарад, тана керг-үүлдвр закани биш, буйн болтха тарад хәртн гиҗ тедниг дуудв. Болв, харм төрхд, зәрм балһсдт митингст орлцачнр түкрәчнрин зааврар эврәннь цергі үүлән дааҗасн көдләчнрин селвгиг учртан авлго, цааранднь йосиг му келәд бәәв.
Тиигхлә заканла ирлцәтәһәр полицин кґдлічнр теднә неквриг учртан эс авсн улсиг бәрәнд авв.
Угундл төрхд, закани биш митингс бүрдәхіс урд олн түкрәчнр Интернетд насни дигт кўрід уга баєчудт буцлтын керг-үүлдврт орлцтн гисн дуудвран кев. Тегәд сурһульчнр бас митингст орлцс мґн…
Миниһәр болхла, тиигдмн биш. Би түкрәчнриг чањєар шалһҗанав! Һанцхн мана орн-нутгт биш цуг нарт-делкәд бичкдүдт политикд орлцх зґв уга! Тегәд би тавн үртә, долан ач-зеетә эк–ээљ болад чигн, цуг экнрт дуудвран кеҗәнәв. Буйн болтха, эн төрәр эврәннь күрдлә, ачнр-зеенрлә кўўндвр тогтатн! Ода деерән насни дигт күрәд уга бәәтл политикд бичә орлцтн, политик гиснтн, цуһар медсәр, бузр юмн гитн!
Түкрәчнрт болхла келхәр бәәх юмн эн: тадн яһҗан,- эврәннь хар саната ўўлін кўціхір юңгад баєчудыг олзлҗанат? Мана бичкдүдиг бичә көндәтн!
ЛӘРИН Любовь, олн үртә эк