Ичртә йовдлмуд һарһҗ болшго

27-11-2020, 14:45 | Таңһчин зәңгс » Тоолвр

Шидр Хальмг Таңһчин Улсин Хуралын (Парламентин) депутатнр Болдра Валерий, Муутла Николай, Салан Бадм, Даван Геннадий, Очра Валерий болн Сухинина Сергей региональн зака үүдәгч йосна органд тогтсн бәәдлин тускар ухан-тоолвран медүлҗ, дуудвр барлв. Терүнд эдн депутатнр нег-негән күндлҗ, бийән чикәр бәрҗ, суңһачнриннь неквр күцәхин төлә арһ-чидлән негдүлҗ үүлдх зөвтә гиҗ темдглв. Харм төрхд, зәрм депутатнр сүл цагт сессин сүүрт цүүгә һарһад, нег-негән муутхад, худл зәңг тархаһад бәәхнь таңһчин политическ бәәдлиг муурулхар седнә гиҗ эдн дуудвртан бичв.
- Терүнәс иштә, бидн, урдк хуралтсин ханьд региональн парламентд көдлҗ йовсн депутатнр, тогтсн бәәдлин тускар ухан-тоолвран олнд медүлх зөвтә болҗанавидн. Депутат болһн бийән чикәр бәрҗ, үүлдврән үнн кевәр күцәҗ чик сурһмҗта күн болҗахан медүлх зөвтә гиҗ санҗанавидн. Депутат болһн олн әмтнә чирәд эгл иргн биш, йосна элч болҗахан медх зөвтә. Бидн олн әмтнә сә хәәҗ, суңһачнрин даалһвр күцәҗ мана таңһчин делгрлтин төлә үүлдх зөвтә болҗанавидн, – гиҗ дуудврт келгдҗәнә.
Әрәсән күч-көлснә ветеран, Хальмг Таңһчин сойлын ачта көдләч Басңга Иван эн дуудвр кесн депутатнриг дөңнҗ, эндрк амр биш цагла олн әмтн арһ-чидлән хамцулҗ ниитә бәәх зөвтә гиҗ тоолҗана. «Коронавирус хальдврта гем учрад цуг нарт-делкәд бәәдг әмтнд ик әәмшг учраҗана. Хур-чиг уга болад, малын идг үрәд, царцаха бәәсн тәрәг уга кеһәд, селәнә эдл-ахуд ик харшлтан күргв. Тегәд эн җилд күнд-күчр бәәдл тогтсн бәәнә. Ик кезәнәс авн мана өвкнр ямр нег төр учрад күнд цаг ирхлә нег-негән дөңнәд, хоорндан хамцад, ямр чигн зовлңгиг дааҗ һардг бәәсмн. Үлгүрнь, хальмг улсиг хар гөрәр төрскн һазр-уснаснь көөһәд, хол Сиврин һазрт йовулсн цагт цуһар нег-негән дөңнҗ, хамдан ниитә бәәсмн. Тууврин җилмүдин хөөн Советск Союзин Герой Басан Городовиковин һардврт цуһар таңһчан босхҗ авхар үнн-чик седклтәһәр көдлҗ, дарунь экономикән батрулҗ чадввидн. Тиигәд эндр чигн күнд цаг учрсн кемд бидн цуһар нег-негән тевчҗ, ах үйин улсан күндлҗ, баһчудан дөңнҗ өмәрән зөрх болҗанавидн. «Сәәнинь өргәд, мууһинь дарад» бәәх кергтә гиҗ мана аав-ээҗнр келдг бәәснь хара биш. Олн әмтн дууһан өгәд, мана җирһлиг ясрулхин төлә үүлдх улсиг суңһҗ авч депутатнрт ик даавлһвр өгсн болҗана. Тегәд эдн мана төрскн һазр-усн цецгәрҗ, әмтнә бәәдл-җирһлин таал ясрҗ, цуһар ниитә бәәхин төлә үүлдх зөвтә. Кен ямаран партин элч болҗахиг учртан авлго таңһчиннь делгрлтд тусан күргх зөвтә гиҗ би санҗанав. Депутатнр олн әмтнә сә хәәҗ хамгин түрүнд суңһачнриннь даалһвр күцәхәр шунх зөвтә. Зуг арһ-чидлән хамцулҗ үүлдхлә ямр чигн керг бүтх. Олна негдлтд мана күчн бәәнә», – гиҗ Иван Нимгирович келв.

БАТАН Наталья