ДОРЉИН КАРУН ЗУН ХАВР

17-05-2020, 20:45 | Таңһчин зәңгс » Эдн Төрскән харсла

Хґн сарин 17-д Октябрьск района Мирный селінд біідг Тґрскін харсгч Алдр діінд орлцач Дорљин Моктин Кару 100 нас наслв. Ончта ґґнлінь ветераниг Хальмг Тањєчин Толєач Хаска Бату ірўн цаєан седклісн йґрієід, «Лада-Гранта» тамєта кґлгн-кўч белглв.
«Тана љирєлин хаалє ірўн нерин, тівсн кўлсдін зўтклєні болн тесврин ўлгўр болљана. Танд кесг зовлњ болн кўнд-кўчр йовдл даах учрв. Бичкнісн авн Та дархнчин болн малчин эрдм дасч, кўнд болн хар кґдлмш кўціні гидгиг медвт. Дііні хґґн Хальмг Тањєчиннь босхмљд Та ик тівцін орулљ, эвріннь тґрсн болн ґсід-боссн єазртан эњкр болљ ўўлдљ йовлат. Тана ўнн-чик кўч-кґлсиг болн шунлтыг ґґдінір ўнлљ кўндлљінівидн»,- гиљ тањєчин Толєачин йґрілин бичгт келгдљіні.
Тер мет ачта ветераниг Октябрьск района муниципальн бўрдіцин толєач Батыровин Сањєљ, района прокурор Каарун Санл, Мирненск СМО-н толєач Боган Данара, селіні фельдшер Эрднин Наталья ончта ґґнлінь йґрієід, бат эрўл-менд болн хґв-кишг дурдв. «Мирный» СПК-н єардвр района болн селіні муниципальн бўрдіцслі хамдан ветеранд кир уєадг машинк, газов беш болн аєар цеврлдг прибор белглв. Хальмг Тањєчин ачта артистнр Мерген Ким болн Шалхан Данара, «Теегин Ірісі» художественн коллективин дуучнр ветерана герин єаза концерт тівід, билг-эрдмірн медітнриг байрлулв.
Дорљин Моктин Кару 1920 љилд хґн сарин 17-д Бає Дґрвді района Ик Бухс хотнд тґрљ єарсмн. Дін эклхин ґмн баахн Кару Бає Дґрвд селінд цергі комиссариатд ахр курс тґгсієід, цергт мордсмн. Карельд церглљ йовхднь дін эклв, тендіс баахн салдс Ленинградск фронтд тусв. Ах сержант Дорљин Кару Ленинград балєсиг сулдхлєнд орлцв, пулеметчик болљ зґрмг кевір діілдљ йовла. Діінд эн дґрвн дікљ шав авад, терўгін эдгісні хґґн дікн фронтд хортнла ноолдљ тґрскн єазран немшнріс сулдљ йовла. 1944 љилд ўвлір Дорљин Кару кўнд шав авад, госпитальд эмнлє авсна хґґн цергіс буулєгдв. Зґрмг кевір діілдљ йовсн Дорљин Кару Тґрскін харсгч Алдр дііні II девсњгин орденар, «Залу-зґрмгин тґлі» болн «Ленинградыг сулдхсн тґлі» гидг болн Алдр Диилврин ґґнмўдин медальмудар ачлгдсмн. Алтайск крайин Шопуновск районд тууврт біісн экін болн дў кўўкін олљ авад, тенд тґрскн єазрурн хірљ иртлін малд кґдлљ йовла. Сиврин єазрт 1949 љилд Кару Моктеевич Екатерина Борцоковнала ґрк-бўлін ґнділєід, эндр ґдр кўртл хамдан нииті бііні. Далн љилдін байр-зовлњган ідл хувалцљ, нег-негніннь седкл медљ эдн олн ачнртан болн љичнртін нўдн-амн болљ бііні.
Эн ўвлір бидн Кару Моктеевичд болн Екаьерина Борцоковнад одад, эдні тускар статья барлсн билівидн. Кўндті Кару Моктеевичиг бидн мана газетин олн умшачнрин нерн дееріс ончта ґґнлінь бас йґріљінівидн. Алдр Диилврин туг делсхд зґрмгін ўзўлљ діілдљ, тґрскн єазран тууврин хґґн босхљ авлєнд ўнн кевір кґдлљ йовснднь ик ханлтан ґргљ, мањгна-тиньгр, эрўл-дорул йовхиг дурдљанавидн.

ДООЉАН Наталья
ЗУРГТ: Кару Моктеевич Екатерина Борцоковна авальтаєан шин кґлгн-кўчні ґґр