• Зөргтә дәәч Алтн Музаевин нерн мөңкрүлгдв

  Төрскән харсгч Алдр дәәнд Диилвр бәрснә 79 җилин өмн өргнд Хальмг ик сурһульд инженерин-технологин дацңгиг төгсәсн, гвардин баһ сержант Алтн Музаевин санлынь тевчҗ неринь мөңкрүллһнә самбр секгдв. Инженерин-технологин, талдан дацңгудын оютнр, багшнр, Хальмг ик сурһулин һардачнр эн керг-үүлдврт орлцв. Һучн нәәмтә дәәч орн-нутган харсч, цергә шишлң керг-үүлдврт орлцад, 2023 җилин һаха сарин 1-д күнд шавас көлтә Запорожск мүҗин һазрт әмнәсн хаһцла.

  • 16-05-2024, 14:54
 • Әмән әрвллго дәәлдлә

  Лу сарин 15-д Әрәсәд дәәч-интернационалистнрин санлын Өдр болн советск цергүд Афганистанас һарһлһна 32-ч җил темдглхмн. 1989-ч җилин эн өдрлә СССР-ин правительствин шиидврәр кемҗәтә советск цергүд Афганистанас күцц һарһгдсмн.

  • 16-02-2021, 14:28
 • МИНИ ӨВКНР – ТӨРСКӘН ХАРСГЧ АЛДР ДӘӘНӘ БААТРМУД

  Эн җил мана Әрәсән орн-нутгин тууҗд маш ончта җил гиҗ цуһар меднәвидн. Эн җил бидн Төрскән харсгч Алдр дәәнд Диилвр бәрснә 75 җилин өөн темдглҗәнәвидн. Далн тавн җилдән бидн төвкнүн бәәнәвидн. Болв Төрскән Харсгч Алдр дәәнә тускар бидн төрүц мартх зөв угавидн. Тегәд эн өөн зөрүләд Хальмг Таңһчин сурһуль-эрдмин болн номин министерств “Хальмг үнн” газетлә хамдан «Мөнгн бичүр» («Серебряное перо») гидг бичмр зокъялын марһа сурһульнр дунд зарлла.

  • 24-11-2020, 15:13
 • Төрскнч седклтә Онтан Хулхач

  Дән! Һурвхн үзгәс тогтсн үг. Зуг эн үгин чинрнь йир догшн, әәмшгтә, зовлң учрадг үг. «Д» үзг «дәәсн, деермч» гисн тәәлвртә. «Ә» үзг миңh hара цергчнрин болн эгл улсин «әмн». «Н» үзг көгшдүдин, экнрин, өнчрәд үлдсн бичкдүдин «нусн-нольмсн». Дән! Һурвхн үзг бийәсн ик зовлңта аца даасн үг. Кедү мана өвкнрин, ахнр-дүүнрин толhад сумн мет шигдәд, күн-болhна зүрк шарклулҗ, цогц-махмуд чичрүлҗ, зовлң учрасн үг эн.

  • 11-11-2020, 15:24
 • Тґрскні тґлі імін ґгсмн

  Бидн тиигхд ода Іідрхні мўљин ханьд орљах єазрт, Шикрт гидг селінд біілівидн. Дііні муульта цаг эклсн кемлі би тавта бичкн кўўкн билів. Болв бичкндк тодлвр йир тґв болна гиљ келдгнь мел ўнн бііљ. Бичкн наста болчкад, дікід орс келн уга билів.

  • 16-09-2020, 14:24
 • Төрскн һазран харсла

  Төрскән харсгч Алдр дәәнд орлцсн Приютна района залу улсас негнь Саран Манджиевич Матуев. Энүнә дәәнә хаалһ талдан цергчнрәс икәр йилһрхш. Эн цуг баһчудла әдл 1941-ч җилд төрскн һазрасн фронтд одад, зөрмгәр дәәлдлә. Эднә цергә әңг Ростовск мүҗд тусла. Командирнь хальмг көвүнд сана зовад, баахн салдсмудын курст йовулла. Тегәд эн Сталинград харслһна бәрлдәнд орлцҗ чадсн уга.

  • 25-08-2020, 16:06
 • УЛАН ТАЛВЊГАР ЗЕРГЛІНД ЙОВЛА

  Одахн мана газет 1945 -ч љилин мґчн сарин 24-д Москва балєснд тўрўн Диилврин парадт орлцсн мана тањєчин дґрвн салдсин тускар бичлі. Тедн дунд Тґрскін харсгч Алдр діінд орлцачнр Дорљин Шарда, Хаска Павел, Шаран Лиљ болн Георгий Кузьмин біісмн. Тедніс би Георгий Ивановичиг сіінір меддг билів, яєад гихлі нер туурсн ветеранла кесг дікљ харєљ кўўндід, терўні туск материалмудан барллав. Харм тґрхд, эн Диилврин 70-ч љилин ґґн кўртл хойр љил бііљ кўрлго найн ніімтідін 2013-ч љилд сіієін хіілі.

  • 23-07-2020, 09:44
 • Хойр цергч

  Эн хойр цергч мини уханас єархш. 1945 љилд бидн Сиврт, Алтай гидг селінд біілівидн. Би сурєуль орад уга билів, юњгад гихлі бидн орс кел меддго билівидн. «Дін чилв!» – гиєід імтн уульлдад, инілдід, байрлад, олн імтн хіікрлдід йовдг билі. Яєад імтн тиигід йовдгинь нанд медгддго билі.

  • 13-07-2020, 17:16
 • Зґргті кўўкні нернь мґњкрв

  Элстіс зун найн дуунад тањєчин болн Іідрхні мўљин хоорндк мељін ґґр Хулхт селін бііні. Эњ-зах уга теегт геедрсн эн селіні нернь темдгті. Тер юњгад гихлі Тґрскін харсгч Алдр дііні цагт, 1942-ч љилин намрар, энд догшн діілдін болсмн. Єурвн сарин эргцд 28-ч Іірмин діічнр фашистск деермчнрлі біір бірлдљ, хортыг хамх цокљ, диилвр бірв. Хулхт селініс эклід, Хальмгин єазриг хортнас сулдхљ, фашистск цергўдиг кґґљ єарєв.

  • 17-06-2020, 16:39
 • Зөргтә салдс Түгмүт Буратаев

  Алдр Диилврин 75 җилин өөнин өмн өргнд Хальмг телеүзлин соңсхврт Яшкулин района Олинг селәнә өөр-шидр салдсин түңгрцг олҗ авсна тускар келгдлә. Тер зәңг седклим үүмүлв. Яшкулин һазрт болсн дәәллдәнд мини наһц Түгмүт Буратаев орлцсн билә. Түгмүт Коткаевич Буратаев 1923 җилд Орһахна әәмгт төрсмн. 1930-ч җилмүдт эк-эцкнь күүкдән өскҗ-босхҗ, гер деерән цөөкн мал бәрҗ асрдг билә. Бурат эцкнь сән тохма, довтлгч мөртә бәәҗ. Тер мөриг арднь орҗ сәәнәр хәләх кергтә бәәсмн. Бурат эцкнь урн күн билә, арс идәлҗ, эд-бод кеҗ, ю чигн уйдг бәәсмн.

  • 08-06-2020, 16:20