• Баатр Булиновин нериг мґњкрўлв

  Алдр Диилврин Ґдрин ґмн ґргнд Элст балєсна 4-ч тойгта дундын школд ончта керг-ўўлдвр болв. Эн школ тґгсісн сурєульч Баатр Булинов арвн йистідін Афганистан орн-нутгт церглід, залу-зґрмг йовдл єарєад, імнісн хаєцсмн. Сурєульчиннь санл мґњкрўлх кўслтієір школд санлын самбр секгдв.

  • 08-05-2019, 09:40
 • «Диилврин вальс» - ветеранмудт

  Май сарин 7-д Н.Пальмовин нерті Келн-улсин музейд Алдр Тґрскін харсгч дііні ветеранмудын тґлі «Диилврин вальс» гидг байрин керг-ўўлдвр болх. Хальмг Тањєчин, хотл балєсна болн олна организацсин єардвр, баєчуд болн бичкдўд музейин «Алдр Диилвр» гидг залд дііні ветеранмудыг йґріхмн. Бичкдўдин художественн коллективсин кўўкд-кґвўд дііні туск шўлгўд умшљ, тер єашута цагин туск дуд дуулљ, ветеранмудт билг-эрдмін нерідхмн. Келн-улсин музей болн талдан кесг организацс ветеранмудт Диилврин Ґдр угтљ белг бірўлљ ґгхмн. Байрин керг-ўўлдврин чилгчір ветеранмудыг салдсин хашар тоохмн.

  • 30-04-2019, 11:54
 • Санлын керг-ўўлдвр Хулхтад болхмн

  Мґрн сарин 23-д правительствин Герин конференц-залд «Диилвр» гидг бўрдімљин комитетин дарани сўўр болв. Энўні кґдлмшт тањєчин правительствин Ахлачин ўўлиг дааљах Юрий Зайцев, тањєчин Толєачин ўўлиг дааєачин администрацин єардачин дарук Кирилл Попов орлцв, сўўриг тањєчин правительствин Ахлачин дарукин ўўлиг дааљах Боова Бадмаев єардв.

  • 30-04-2019, 11:38
 • АЛТН ЭМІЛТІ ХАТН

  Сўл љилмўдт номин бичгўдт болн Интернетд Шинљіні ґґрдин тууљд нерін ўлдісн Палта нойна болн Нирљидмін тускар олн зўсн зіњг умшљ болхмн. Палта нойна туск материалмуд Китдт, Моњєлд, Японд, Ірісід болн Европин орн-нутгудт барлгдснь цґн биш. Ўлгўрнь, тедні тохминь даралсн тууљ болн кесн ўўлин тускар бичгдсн материалмудт зірм хаљєр, дуту-дунд зіњг йовна. Ода Америкд бііх Палта нойна ач кўўкн Дева Нимбо аавиннь ґрк-бўлин тууљиг ўнн кевірнь імтн медтхі гиљ кўчін ґргљіні.

  • 11-04-2019, 12:37
 • Òóóšèí äàìøëòûã - ³ìòí³ šèðºëä

  Ñåíòÿáðü ñàðèí 13-ä Ýëñòä, ïðàâèòåëüñòâèí Ãåðèí ñ¢¢ðèí çàëä, Îêòÿáðüñê ðåâîëþöèí 100 šèëèí ´´íä íåð³äñí Öóã³ð³ñ³í íîìèí êîíôåðåíö áîëâ. "²ð³ñ³í àëäð ðåâîëþö îðí-íóòãèí ¥ìí ¢çãèí êåëí-óëñèí šèðºëèí õààëºä" ãèš ýí íåð³äãäâ.

  • 18-09-2017, 10:39
 • Ñîíüí º³³õ¢ë á¢ðä³ãäâ

  Îäàõí Ýëñòä Í. Ïàëüìîâèí íåðò³ òàœº÷èí Êåëí-óëñèí ìóçåéä "Ðåâîëþöèîííûé äåðæèòå øàã!" ãèäã º³³õ¢ë á¢ðä³ãäâ. Ýíòí Îêòÿáðüñê ðåâîëþöèí 100 šèëèí ´´íä íåð³äãäâ. Òåð ´äð ìóçåéä Ýëñò áàëºñíà 2-÷ òîéãòà äóíäûí øêîëûí ïèîíåðñê îðãàíèçàöèí ãåø¢ä âåòåðàíìóäûã áîëí òàëäàí ÷èãí óëñèã ê¢íäë³ä, òåäíä õàëüìïð áåëãëâ, ´ð÷äíü áè÷êí óëàí òàñì 碢â. Òàœº÷èí äðàìèí áîëí êîìåäèí Îðñ òåàòðèí àðòèñòíð íààä ò³â³ä, ø¢ëã¢ä óìøàä, Ñîâåòèí éîñíà öàã ¢ç¢ëâ. Ìóçåéä öóãëðñí óëñ òåäí³ õàéñí ëèñòîâêñ áîëí ýðñì¢äò ´ëã³ò³ ëîçóíãóä óìøâ.

  • 18-09-2017, 10:19
 • Çàÿ-Ïàíäèòûã ê¢íäëõ òàâí ó÷ð

  Íåãõí ê¢í ³ìòí³ ò¢¢ê-òóóšèã õ¢âð¢ëš ÷àäõø ãèš èê ýðò³ñ ìåðãí óõàòíð êåëäã áèë³. ¥´ðä-õàëüìãóäûí Áîãä-áàãø Çàÿ-Ïàíäèò κòðºóí Äàëà êåëí-óëñèí òóóšä íåãëõí ä³êš ºàðäã ê¢¢í³ íåãí áîë÷êàä, óðäêñèí òóóšèã õ¢âð¢ëõ³ñ áèø, ýíäðê ´äð ê¢ðòë ñàëàä éîâš îäñí ´´ðä õàëüìãóäò à÷-òóñàí ¢ç¢ëš á³³í³. Òåðíü þóíäâ ãèõë³, ºîëëã÷ òàâí ó÷ðèíü äèã-äàðàºàð ò³âí, öóã òààíðò ìåä¢ëñâ.

  • 12-09-2017, 16:00
 • 110-÷ äèâèçèí ä³³÷ Áîîâà Çóëàåâ

  Øèäð ìàíà ãàçåòä "321-ÿ Ñèáèðñêàÿ" ãèäã ôèëüìèí òóñêàð, òåð ôèëüìä 110-÷ îíö ì´ðí Õàëüìã äèâèçèí òóñêàð êåëãäõ ãèñí ìàòåðèàë áàðëãäëà. Òåð¢í³ õ´´í ðåäàêöä ðàäèîæóðíàëèñò Ìàðèÿ Çóëàåâà èð³ä, ýöêèííü òóñêàð êåëš ´ãâ. 70 ºàð šèë õîîðàí èþëü-àâãóñò ñàðìóäûí ê¢÷ò³ õàëóí öàãëà Òåœãèí ê´â³ä áîëñí ä³³ëä³íä 110-÷ äèâèçèí õàíüä ýöêíü ä³³ëäš éîâñèã êåë³ä, òåð¢í³ òîäëâðàñíü õóâàëöâ.

  • 15-08-2017, 12:19
 • Ò¢ð¢í òîéã - òóóšèí ç´´ð

  Ê¢íäò³ óìøà÷íð! Áèäí ýí ´äð³ñ àâí ìàíà ãàçåòèí 100 šèëèí ´´íä íåð³äñí ìàòåðèàëìóä ýêë³ä áàðëšàíàâèäí. Ýí ³œãä ìàòåðèàëìóäò "Õàëüìã ¢íí³" òóóšèí, ê¢ö³ìšèí, ãàçåòä ê´äëš éîâñí æóðíàëèñòíðèí òóñêàð òàäíä òîäðõàºàð 糜ãëõìí. Ò¢ð¢œê ìàíà ñòàòüÿä ò´ðñêí ãàçåò êåç³, êåí³ íèë÷³ð á¢ðäñí³, ãðàæäàíñê ä³³í³, äàâñí çóí šèëèí 30-40-÷ šèëì¢äò þóíà òóñêàð áè÷ñí³, Ñèâðèí õ´´í ºàðñí "Õàëüìã ¢íí³" ò¢ð¢í òîéãèí òóñêàð êåëãäš³í³.

  • 17-01-2017, 17:47