Селіні эдл-ахун тґрір

08-06-2020, 17:14 | Таңһчин зәңгс » Селәнә эдл-аху

Техник шинрўлгдљіні

Тањєчин селіні эдл-ахуст техник шинрўллєні керг-ўўлдвр кўцімљтієір кўцігдљіні. Эн чинрті тґрт тањєчин селіні эдл-ахун министерств ик оньг ґгч, шишлњ программст орлцна. Харм тґрхд, эндр селіні эдл-ахуст біідг техникин 80 процентнь арвад шаху љилдін олзлгдљ хуучрв.
Шидр Хальмг Тањєчин селіні эдл-ахун министр Адьяна Санл ґгсн интервьюдан эн тґр яєљ хаєлгдљахин туст бас ціілєвр ґгсн билі. Тиигід, нидн 60 трактор, буудя хурадг 11 комбайн хулдљ авгдв. Министрин келсір, эн љил чигн эн халхар кґдлмш кўцігдхмн. Энљл эдл-ахусин тґлі 50 трактор болн 8 комбайн хулдљ авгдх гиљ зуралгдљасн билі. Ода деерін 20 трактор болн 8 комбайн хулдљ авгдв. Йирин шин техник намрар хулдљ авгдна, тегід министерств эн љил зураєан давулљ кўціх чигн биз.
- «Ростсельмаш», «Пегас-Агро» гидг болн нань чигн талдан заводмудла нґкцљ ўўлдљ, невчк кимдір тедні кељ єарєдг техник хулдљ авхин туск бооцан батлгдв. Тер мет «Росагролизинг» гидг АО-ин шишлњ федеральн программар льгот олзлљ техник хулдљ авч болљана.Эн программар йилєгдљіх 76 сай арслњгар 22 ўнті техник хулдљ авлєна туск бооцан батлгдла. Мґчн сарин эклц кўртл «Опт 2020» гидг программ біідл-љирєлд тохрагдсн билі, терўгір олн зўсн техник лизингір хулдљ авад, 7-8 љилин эргцд ґрін дањцаљ болљана. Эн программар «Ростсельмаш» заводас 2 «Кировец» болн 1 комбайн мана тањєчур авч ирв. Эн љил тґгстл дікід 150 сай арслњ шин техник хулдљ авлєна кергт олзллєна туск бооцан батлгдхмн,- гиљ Санл Борисович келв.

Єазрин услврин тускар

Мана тањєчд єазр-ус ясруллєна халхар хойр программ ўўлдљіні, эннь «АПК-н эдл-ууш єазадын орн-нутгудт хулдлєн» болн «Ірісін мелиоративн комплексин делгрлт». Эн программсар мана тањєчин эдл-ахус энљл 5 мињєн гектар услврин єазрин ясвр келєні кґдлмш кўціхмн. Тањєчин бюджетіс эн кергт 143,48 мињєн арслњ йилєгдх зґвті.
«АПК-н эдл-ууш єазадын орн-нутгудт хулдлєн» гидг федеральн программар 3 мињєн гектар услврин єазрт сін таал тогталєна тґлі Ірісін бюджетіс 69,58 мињєн арслњга дем кўргх гиљ зуралгдљана. Ґдгі цагт эн мґњгір Хар Єазра района «Первомайский», «Черноземельский» гидг тохма мал асрдг эдл-ахус услврин єазр белдід, шишлњ техник хулдљ авад, терўг углљ тівід эдлврт орулљана. Келхд, эдл-аху болєн 80 гектар услврин єазрт ус цацдг техник тівхмн. Тер мет Яшкулин районд фермер Єірін Павел эвріннь эдл-ахуд «Капля» гидг шин эв-арєар дусаљ услдг ґдгі цага систем тівчксн бііні.
Эн љил мана тањєчд дееріснь немр 1300 гектар услврин єазр тогтагдхмн, тенд ус цацадг 14 техник углљ тівхин туск кергті цаасн белн бііні. Дікід 4 мињєн шаху гектар услврин єазрт ясврин кґдлмш кегдхмн гиљ зуралгдљана. Ірісін селіні эдл-ахун министерств цуг эн программсар кўцігдљіх керг-ўўлдврмўдин тґлі мґњг йилєљіні, єарєсн єаруєин 70 процентинь дањцаљана. Шањєас кўрггдљіх дем селіні эдл-ахун кґдлічнрт єазрин услвриг ясрулљ эн халхар кўцімљтієір ўўлдхд урмд ґгчіні.

ДООЉАН Наталья