• Селәнә эдл-ахуст – 600 сай арслң

  Әрәсән правительств Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Батун сурврар мана таңһчин селәнә эдл-ахуст дөң күрглһнд 562 сай арслң йилһв. Хур-чиг уга хагсу зун болснас иштә ик зовлң эдлсн нәәмн района эдл-ахуст эн мөңгн өггдхмн. Ут тоодан 25 селәнә эдл-аху болн 1416 крестьянск-фермерск эдл-аху, тер тоод онц арһлачнр теңгрин аюлас иштә нәрн бәәдлд тусв.

  • 20-11-2020, 15:47
 • Пятиэтажки переводят на «автономку»

  Специалисты АО «Газпром газораспределение Элиста» ведут работы по переводу на автономное газовое отопление трёх многоквартирных пятиэтажных жилых домов в селе Малые Дербеты. Уже установлены котлы наружного размещения для одного из домов, под которые предварительно было залито бетонное основание, также установлен патрубок дымоходной трубы. В настоящее время на объекте проводится комплекс работ тепло-технической части, в частности, монтаж насосной группы. Затем будет установлен общедомовой счетчик.

  • 17-11-2020, 15:46
 • Лаганьд кинотеатр секгдхмн

  Хуучн гериг ясад, шинрўлід, терўнд кинотеатр секхір Лаганьд белдљіні. Тўрўн киносеансиг бар сард хіліљ болх гиљ зуралгдљана. Хальмг кинорежиссер, сценарист болн продюсер Элла Манжеева Хальмгт киноўзўллєні ни-негн сеть бўрділєні тускар седвір єарєсмн. Хальмг кинорежиссерин седвіриг кинон Сањ дґњнв. Тиигід кино ўзўллєні герин ясвр Лаганьд эклсмн.

  • 17-11-2020, 15:12
 • Төрскн һазран сәәхрүлҗәнә

  Яшкуль селәнд төрскн һазр-усндан эңкр, өсәд-боссн селәндән дурта улс бәәнә. Сүл цагт селәнд хату девскртә хаалһс тосхгдгдад, амрлһна паркд сән кец-таал тогтагдад бәәхнь бәәрн улс болн нааран ирсн гиичнр темдглнә. Эн зунар района төв селәнд «Балһснд сән кец-таал тогталһн» гидг келн-улсин төсвәр амрлһна парк тогталһна көдлмш эклв. Селәнә улс дууһан өглһнә керг-үүлдврт орлцҗ, эн объектд сән таал тогтахиг шиидсн билә. Эн өдрмүдт энд көдлмш төгсхдән өөрдҗ йовна.

  • 11-11-2020, 16:08
 • Найнтахна улсин седвәр

  Целинн района «Шин җирһл» газетд Найнтахн селәнә бәәрн улсин буйнч седклин керг-үүлдврин тускар келгдҗәнә. Шидр эдн «Чини цевр Хальмг» гидг таңһчин субботник болхас урд селәһән хог-богас ахулсн деерән күч-көлснә ветеран Зинаида Дорджиевна Манджиевад гериннь һаза шин хаша-хаац тосхв. Эн кергиг эдн Алдр Диилврин 75 җилин өөнд нерәдҗ медәтин ач-тус темдглхәр күцәв.

  • 10-11-2020, 15:05
 • Хальмгудын авъясла таньлдулв

  Тюменск мүжин Муравленко балһсна әмтн олн әмтнә ниицлтин сән өдрин байрла хальмг улсин авъясла таньлдв. Мана нег һазра күүкд күн Сучина Өлзәт бәәрн улсиг хальмг улсин авг-бәрцлә таньлдулсна тускар Көтчнрә района «Алтн булг» газетд статья һарв.

  • 10-11-2020, 15:03
 • Бичкдүд эрүл-менд бәәтхә!

  Сарпан района эмнлһнә бичкдүдин консультац Хальмг Таңһчин бичкдүдин эрүл-менд харлһна делгрлтин туск региональн төсвд орлцҗана гиҗ «Сарпан зәңгс» гидг заетин зәңгчнр бичҗәнә. Эн җилин хойрдгч кварталд бичкдүдин консультацд өдгә цага медицинск кергсл йилһгдв. Тиигәд, ода энд УЗИ-аппарат, лоркомбайн, цусна, нүдн дотрк цусна дарлт болн ЖКТ-н мөчмүдин шинҗллтин кедг кергслмүд углҗ тәвгдв.

  • 10-11-2020, 15:02
 • Бичкдүд энд наадхдан дурта

  «Балһснд сән кец-таал тогталһн» гидг келн-улсин төсвәр Элст, Городовиковск болн Лагань балһсдт олн әмтн амрдг һазрт сән таал тогтагдҗадг деерән таңһчин селәдт чигн шин объектс эдлврт орулгдҗана. Тиигәд эн зунар Көтчнр селәнә тал дунд бичкдүдин төлә нааддг талвң тосхгдсн бәәнә. Селәнә бичкдүд энд цаган давулхдан йир дурта. Эн намрар бидн көдлмшин кергәр селәнд ирсн кемд сурһулясн хәрҗ йовх күүкд-көвүд энд наачахиг үзвидн.

  • 09-11-2020, 16:03
 • Селәнә делгрлтин төлә

  Хальмг Таңһчин правительствин Ахлач Юрий Зайцев Әрәсән селәнә эдл-ахун министерствд көдлмшин кергәр одад ирв. Әрәсән селәнә эдл-ахун министрин дарук Оксана Лутла болсн харһлтд селән һазрин делгрлтин туск көтлврин тускар күүндв.

  • 02-11-2020, 16:20
 • Үүрмүднь күндлнә, күүкднь бахтна

  Одахн мана орн-нутгт хаалһин тосхачнр сән өдрин байран темдглсн билә. Эн өдр хаалһ тосхлһна халхд үнн-чик седклтәһәр көдлҗ йовх улсин ач-тус темдглҗ, өөдән ачлврмуд бәрүлҗ өггдв. Эн халх делгрүллһнд ик тәвцән орулсн ветеранмудын болн теднә керг цааранднь күцәҗәх улсин тускар бүлән үгмүд келгдв. «Яшкулин хаалһин 2-ч заллт» гидг АО-д һуч шаху җилдән ах тоочар көдлҗәх Санҗин Елена тоомсрта, кергән сәәнәр меддг, хамдан көдлҗәх үүрмүд дунд күндлһ олсн күүкд күн болна. Шидр энүнд «Әрәсән хаалһин ачта тосхач» гидг темдг бәрүлҗ өггдв.

  • 26-10-2020, 17:04