• СЕЛІНІ ЭДЛ-АХУ ДЕЛГРХЛІ - ТАЊЄЧ БАТРХ

  Цуг нарт-делкід коронавирус гем тархагдад, экономикд му нилчін кўргв. Эн хальдврта геміс кґлті кесг предприять-заводмуд ўўлдврін зогсаєад, олз-ору уга ўлдв. Болв орн-нутгин экономикин делгрлтин тґлі, імтиг кергті эдл-уушар теткхин тґлі предприятьмўд эвріннь ўўлдврін эклх зґвті. Селіні эдл-ахуст болдг дааврта кемиг эн геміс ишті хооран сааљ болшго, тегід Хальмг Тањєчд тірі тірлєні, олна малас тґл авлєна, хґд кирєлєні болн нань чигн керг-ўўлдврмўд дигті-даратаєар давулгдљана.

  • 05-06-2020, 22:44
 • Тавн ўрнь эк-эцкин бахмљ

  Октябрьск района Цаєан-Нур селінд олн ўрті ґрк-бўлмўдин то ґсчіхнь ах ўйин улст ик байр ўўдіљіні. Баєчуд тґрскн селіндін ўлдід, энд ґрк-бўлін ґнділєљіхнь - эдн ґсід-боссн єазртан эњкр улс болљахиг медўлљіні. Баєчуд дунд єурвн ўрті болснь йирин болљ тоолгдљана, юњгад гихлі тавн ўр асрљахнь бас бає биш. Тиигід Болдыревихн, Кекеевихн, Бакуловихн, Борлыковихн тавн ўрті ґрк-бўлмўд.

  • 11-09-2019, 11:54
 • Біісн єазриннь кишгт багтљ

  Шидр мадн Приютна района Воробьёвка селінд одвидн. Энд, Нойн Шиир єолын ґґр, 1870 љилмўдт імтн эклљ бўўрлсмн. Урднь эн селін Бўслўрті гиљ нерідгддг біісмн, дііні хґґн Воробьёвка гиљ нерідсмн. Дііні хґґн Воробьевка селін ул деер «Дружба» колхоз бўрдв. Эн колхоз делгрљ, ґсч-ґргљљ, йир байн, бііхті эдл-аху гиљ тоолгддг билі. Дала мал ґскдг билі, буудя, ґвсн-тоосн элвг біісмн.

  • 14-08-2019, 10:33
 • Яшалтад урєсн альмн йир імтіхн

  Март сарин 14-д Яшалтан района толєач Сергей Точка эндрк ґдрин хурц тґрмўд яєљ хаєлгдљахин болн хґґтк делгрлтин тускар тодрхаєар келљ ґгв. Ґнчн бичкдўдин тґлі Яшалтад 3 гер тосхгдла, энд 6 ґрк-бўл шин бўўрін йґріх біісмн. Болв тосхлтын кемљін кесг холванд ґґдлўлгдсмн. Тосхлтын подрядчикиг тањєчин тосхлтын министерств эврін шўўљ авсмн. Яшалтан район болхла зуг єазрин участкуд йилєљ ґгсмн, объектиг электрокўчір болн газар тетксмн.

  • 15-03-2019, 18:11
 • Ñåë³í ºàçðèã äåëãð¢ëõ³ð

  Ýëñòä òàœº÷èí ïðàâèòåëüñòâèí äàðàíè ñ¢¢ð áîëâ. Ýí¢ã ÐÊ-í ïðàâèòåëüñòâèí Àõëà÷ Èãîðü Çîòîâ ºàðäš äàâóëâ. Ñ¢¢ðèí éîâóäò ÷èíðò³ ò´ðì¢ä õ³ë³ãäâ. Ò¢ð¢ë³ä òàœº÷èí ñåë³í³ ýäë-àõóí ìèíèñòð Áààòð Áîëàåâ ñåë³í³ ºàçðèã äåëãð¢ëëºí³, òåð òîîä ñåë³äèã èíæåíåðí èíôðàñòðóêòóðàð òåòêëºí³ òóñò ê¢ö³š³õ êåðã-¢¢ëäâðì¢äèí áîëí 2018 šèëèí çóðàñèí òóñêàð èëäêë êåâ.

  • 11-07-2017, 20:03
 • Òàœº÷èí Òîëºà÷ íåð òóóðñí õ´´÷èã é´ð³â

  Õàëüìãòàí á³³òõ³ ²ð³ñ³ä íåð ºàðñí õ´´÷, Õàëüìã Òàœº÷èí ê¢íäò³ èðãí Âàñèëèé Ìàíäæèåâè÷ Î÷èðîâ 85 šèëèí ´´í³í òåìäãëâ. Ê¢÷-ê´ëñ³ðí, îëíà ò´ë³ ¢ã³í ´ðãš ¢¢ëäš éîâñí ýí ê¢¢í³ ´ð÷èã "Ê¢íäëëºí³ òåìäã", Ê¢÷-ê´ëñí³ Óëàí Òóãèí, Îêòÿáðüñê ðåâîëþöèí, Ëåíèí³ îðäåíì¢ä êååð¢ëí³. Ê¢÷-ê´ëñíä³í äàœãèí ´´ä³í ê¢ö³ìš á³ðäãèíü ÑÑÑÐ-èí ÂÄÍÕ-í ê¢ðë ì´œãí áîëí àëòí ìåäàëüì¢ä ìåä¢ëš³í³.

  • 04-07-2017, 15:02
 • Ñàíäæèðîâöíðèí íåðèã ´´ä³í á³ðš éîâíà

  Ýí šèëèí èþíü ñàðèí àðâíä îí÷òà íåã éîâäë áîëâ. Õîòë áàëºñíà ºîë òàëâœãä ´ð÷èíü àëòí ìåäàëüìóä ãèëâêñí óëñ Äîëàí õîíãèí ê¢ð³ëœãèí ´´ð öóãëðàä, ºàð àòõëäàä, òåâðëä³ä, áàéðëàä á³³ñèíü ³ìòí ´âðš õ³ë³â. Ò³âí šèë õîîðàí Öàºàí-Íóóðà äóíäûí øêîë ò´ãñ³ñí ꢢêä-ê´â¢ä èèã³ä õàðºõàð, äàâñí öàãàí òîäëõàð èðñèíü îëí óëñ º³³õâ.

  • 23-06-2017, 16:57
 • Ñàëûí Òóãòíä ñåðãìšò³ áàéð áîëâ

  Äàâñí äîëàí õîíãò ²ð³ñ³í ´äðò áîëí Ñàðïàí ðàéîíà Ñàëûí Òóãòí ñåë³í³ ´äðò íåð³äãäñí áàéð áîëâ. Ñàëûí Òóãòíàñ õîë áèø, ó ´ðãí òåãø ºàçðò, îëí ñ³³õí èøê³ ãåð ò³âãäš, ´´ðõí ñåë³ä³ñ áîëí õîë ºàçðàñ ì蜺í³ñ ¢ë¢ ê¢í öóãëðàä í³³ðëâ. Õàëüìã Òàœº÷èí Ñàðïàí, ÁຠĴðâä³, Îêòÿáðüñê, Öåëèíí, Ê´ò÷íð³, Ïðèþòíà áîëí ßøêóëèí ðàéîäàñ, Âîëãîãðàäñê áîëí Ðîñòîâñê îáëàñòüñàñ çó øàõó ì´ðí ýíä áîëñí óðëäàíä îðëöâ.

  • 15-06-2017, 14:45
 • ×àäìã àõëà÷èí íèë÷³ð

  Íàñíè òóðøòàí ñåë³í³ äåëãðëòèí õàëõàð ñåäêë³í ò³âš ê´äë³ä, ò´ðñêí ºàçð-óñíäàí èê à÷-òóñ ê¢ðãš³õ óëñ äóíä òàœº÷èí Ãîðîäîâèêîâñê ðàéîíä á³³äã Ìàðöåíþê Ñâåòëàíàã çààõëà ÷èê áîëõ ãèš ñàíãäíà. Íåã ä³êš ìàäíä Ïóøêèíñê ÑÌÎ-í òîëºà÷ Ìàðöåíþê Ñâåòëàíà Áîðèñîâíàëà õà𺚠ꢢíäõ ñààì ó÷ðâ. Ñâåòëàíà Áîðèñîâíà ìóíèöèïàëüí öåðãëëòèí õàëõä îëí šèëä³í ¢¢ëäš éîâíà. 2001 šèëä ÑÌÎ-í ñïåöèàëèñò³ð ýêëš ê´äë³ä, ýí õàëõàð äàìøëò õîðøàñí áîëäã. 2010 šèëä ò¢ð¢í áîëš ÑÌÎ-í òîëºà÷ä ñóœºãäñìí, 2015 šèëä õîéðäàä ýí ¢¢ëä îðàä, ÷àäìãàð ê´äëš éîâíà.

  • 26-04-2017, 10:53