Бичкдүд энд наадхдан дурта

09-11-2020, 16:03 | Таңһчин зәңгс » Селәнә эдл-аху

«Балһснд сән кец-таал тогталһн» гидг келн-улсин төсвәр Элст, Городовиковск болн Лагань балһсдт олн әмтн амрдг һазрт сән таал тогтагдҗадг деерән таңһчин селәдт чигн шин объектс эдлврт орулгдҗана. Тиигәд эн зунар Көтчнр селәнә тал дунд бичкдүдин төлә нааддг талвң тосхгдсн бәәнә. Селәнә бичкдүд энд цаган давулхдан йир дурта. Эн намрар бидн көдлмшин кергәр селәнд ирсн кемд сурһулясн хәрҗ йовх күүкд-көвүд энд наачахиг үзвидн.
Харти Косиевин нертә гимназин 9-ч классин сурһульч Дорҗин Радан келсәр, эн үүрмүдтәһән нааран ирхдән дурта болна. Кичәлмүд төгсснә дару эдн үүрмүдтәһән энд невчк амрад, цевр аһар киилҗ ю-бис күүндҗ хамдан цуглрна. Энд моддын сүүдрт амрч суухин төлә скамейкс углҗ тәвгдсн бәәнә. Дү күүкнь болхла эврәннь үүрмүдтәһән бас нааран ирнә. «Урднь мана селәнд иим талвң уга билә. Ода болхла маднд үүрмүдтәһән хамдан цаган сергмҗтәһәр давулхин төлә иим ке-сәәхн талвң бәәнә. Бидн теңкән уга байрлҗ маднд иим сән кец-таал тогтаснд ик ханлтан өргҗәнәвидн», – гиҗ Рада келв.
Дулан өдрмүдт энд бичкдүдән дахулсн эк-эцкнр болн аав-ээҗнр ирҗ амрна, күүкд-көвүд олн зүсн дүүҗңд, нань чигн объектд наадна. Хамгин бичкн күүкдин төлә энд машинк, самолет болн нань чигн талдан тоот бәәнә, сег дор элсәр наач болхмн. Паркд самокатар, велосипедар, роликар йовҗ цогц-махмудан батрулхд бас орм бәәнә. Энд дөгәд наачах бичкдүдин төлә әәмшг уга бәәдл тетклһнә төрт ик оньг өггдсмн. Талвңд шишлң девскр углҗ тәвгдв, тегәд бичкдүд шарх-шав авх гиҗ әәх керг уга.
Көтчнрә района муниципальн бүрдәцин толһач Һооҗура Санлын келсәр, эн объект «Балһснд сән кец-таал тогталһн» гидг келн-улсин төсвәр тосхгдв. Эн кергт 3 сай 445 миңһн арслң йиләгдсн билә. Арһлач С.Рыжиковла батлгдсн бооцаһар тосхлтын көдлмш цаг-болзгтан эдлврт орулгдв. Энд эргндк һазриг сәәхрүлхин төлә модд суулһгдхмн. Мана цутхлң селәнд бичкдүдин то җил ирвәс өсәд йовна, тегәд эн талвң өрк-бүлмүд сул цаган давулҗ амрдг дурта орм болхмн.
Көтчнр селәнд тосхгдсн бичкдүдин талвңгин төсвиг Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату өөдәнәр үнлсн билә. «Эн төсвиг седклән өгч өөдән чинртәһәр кев, тегәд эн олн җилдән бичкдүдиг байрлулҗ йовхнь лавта. Энд дорас өсч йовх бичкдүдин болн эднә эк-эцкнрин төлә сән кец-таал тогтав, ода энүг әрүнәр олзлҗ бүрн-бүтнәр хадһлх кергтә. Бичкдүдин талвңд олн зүсн кергсл болн нааддын объектс углҗ тәвгдсн бәәнә. Энд шишлң девскр делгснь болн видеокамер бәәхнь әәмшг уга бәәдлин неквр күцәҗ цугнь кегдсиг медүлҗәнә. Иим өдгә цага болн ке-сәәхн талвңгуд таңһчин цуг райодт, селәдт болн балһсна уульцст тосхгдх зөвтә. Эн туст көдлмшән цааранднь күцәхвидн», гиҗ таңһчин Толһач келсмн.
Темдглхәс, Көтчнр селәнә бичкдүдин талвң Хальмг Таңһчин жилищн-коммунальн эдл-ухун болн энергетикин министерствин шиидврәр сән гисн объектд тоолгдв. Тегәд ода эн «Балһснд сән кец-таал тогталһна сән гисн төсвс» гидг Цугәрәсән марһанд мана таңһчин нерн деерәс орлцҗана.

ДАВАН Наталья
Авторин цоксн зург