Хальмгудын авъясла таньлдулв

10-11-2020, 15:03 | Таңһчин зәңгс » Селәнә эдл-аху

Тюменск мүжин Муравленко балһсна әмтн олн әмтнә ниицлтин сән өдрин байрла хальмг улсин авъясла таньлдв. Мана нег һазра күүкд күн Сучина Өлзәт бәәрн улсиг хальмг улсин авг-бәрцлә таньлдулсна тускар Көтчнрә района «Алтн булг» газетд статья һарв.
Онлайн кевәр болсн балһсна марһанд күч-көлснә ветеран Эльзята Басановна Сучинова хальмг җомба, махн һуйртаһан болн боорцгин тускар тодрхаһар келҗ өгв. Энүнә ачнр үүрмүдән ээҗин болһсн амтта хот-хоолар тооҗ, Хальмг Таңһчиннь тускар теднд бас келҗ өгв. Эн марһанд орлцсн ар үзгин балһсна улс хальмг келн-улсин авъясар соньмсҗ, Эльзятя Басановнан келсиг оньгтаһар соңсв. Марһана ашар мана нег һазра күүкд күн «Открытие года» гидг номинацд диилв. Келхд, медәт балһсна бәәдл-җирһлд шунмһаһар орлцна. Эн тиигәрән ирснәс нааран социальн теткврин төвд медәтнрин клуб орна, мүҗин волонтермудын форумд орлцсмн, нань чигн балсһна марһасин лауреат болна.
Эльзят Басановна хол Сиврин һазрт хальмг улсин нериг өөдән бәрҗ, келн-улсин сойл, авъяс делгрүлҗ йовна. Энүнә һурвн үрнь цуһар эрдмәрн эмчнр болна. Ууһн Церн көвүнь авальтаһан Муравленко балһснд бәәрн эмнлһнд эмчәр көдлнә.

ДООҖАН Наталья