Селәдт сойлын гермүд ясгдҗана

13-03-2021, 16:55 | Таңһчин зәңгс » Селәнә эдл-аху

Сүл цагт мана таңһчд селәдин сойлын Гермүдт ясвр келһнә болн шин объектс тосхлһна төр сән йовудтаһар күцәгдҗәнә гиҗ келҗ болхмн. «Сойл» гидг келн-улсин төсвин медлд ордг «Хальмг Таңһчд сойл болн зуульчллһ делгрүллһн» болн «Селән һазрин өдгә цага бәәдл» гидг региональн көтлврмүдин халхар эн туст керг-үүлдврмүд күцәгдҗ, селәдт сойлын бүрдәцст сән таал тогталһна төр хаһлгдҗана. Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Батун седвәрәр эн көтлврмүдин керг-үүлдврмүд дигтә-даратаһар күцәгдҗ, сойлын бүрдәцсин материальн-техническ ул батруллһна, тенд ясвр келһнә болн коллективсиг кергтә зевсгүдәр болн өдгә цага кергсләр тетклһнә туст баһ биш көдлмш күцәгдв.
Тиигәд сүл цагт Яшкулин района Чилгр, Көтчнрә – Шатта, Ергенинск, Хар Һазра – Ачнр, Городовиковск – Виноградное, Приютна района Первомайский селәдин сойлын гермүдт бат ясвр кегдв. Эн җил Көтчнрә района Чкаловский селәнд сойлын Гериг шинәс ясхмн, Ик Буурла района Баһ Буурл селәнә ДК-д болн Хар Һазра района Комсомольский селәнд сойлын төвд бат ясвр кегдхмн. Эдниг өдгә цага некврлә ирлцүлсн деерән бичкдүдин көгҗмин сурһульд бас сән таал тогталһна көдлмш күцәгдҗәнә. Тиигәд, эн җил Троицк селәнд бичкдүдин билг-эрдмин сурһульд реконструкц кегдхмн, Элст балһснд уйн наста хәләһәчнрин театрт ясвр кегдҗәнә, билг-эрдмин колледжин оютнрин төлә көгҗмин зевсгүд болн кергсл хулдҗ авгдв.
Таңһчин сойлын болн зуульчллһна министерствин һардвр селәдин сойлын бүрдәцст ясвр келһнә көдлмшиг бүрткҗ цугнь өөдән чинртәһәр күцәгдхиг оньгасн алдхш. Тиигәд одахн министерствин һардвр Ик Буурла района муниципальн бүрдәцин болн тосхлтын компаня элчнрлә Баһ Буурл селәнә сойлын герт ясвр келһнә төрәр харһад, дор ормднь селвлцә давулв.
БАТАН Сәәхлә