Төрскн һазран сәәхрүлҗәнә

11-11-2020, 16:08 | Таңһчин зәңгс » Селәнә эдл-аху

Яшкуль селәнд төрскн һазр-усндан эңкр, өсәд-боссн селәндән дурта улс бәәнә. Сүл цагт селәнд хату девскртә хаалһс тосхгдгдад, амрлһна паркд сән кец-таал тогтагдад бәәхнь бәәрн улс болн нааран ирсн гиичнр темдглнә. Эн зунар района төв селәнд «Балһснд сән кец-таал тогталһн» гидг келн-улсин төсвәр амрлһна парк тогталһна көдлмш эклв. Селәнә улс дууһан өглһнә керг-үүлдврт орлцҗ, эн объектд сән таал тогтахиг шиидсн билә. Эн өдрмүдт энд көдлмш төгсхдән өөрдҗ йовна.
- Эн сарин чилгчәр энд көдлмш төгсәд, эн парк эдлврт орулгдхмн. Тосхлтын көдлмш батлгдсн зураһар цаг-болзгтнь төгсҗәнә. Энд бичкдүд нааддг болн спортивн талвңгуд тосхгдв, босха болн фонтан углҗ тәвгдв. Намрин дулан өдрмүд зогстл бидн энд олн зүсн модд суулһад, эргндк һазриг сәәхрүлвидн. Хавртан энд олн зүсн цецгәс болн модд урһҗ ке-сәәхн болхмн. Селәнә бәәрн улс нааран өрк-бүләрн ирҗ, цаган тустаһар болн сергмҗтәһәр давулхин төлә ода иим сән орм бәәнә. Спортд дурта баһчуд воркаутд углҗ тәвгдсн бәрлһнд цогц-махмудан батрулҗ, чик авг-бәрцәр бәәҗ чадхмн. Селәнә бичкдүд энд олн зүсн наадд наадҗ бас сергҗмтәһәр амрхин төлә таал тогтагдв. Фонтана өөр һаң халун өдрмүдт серүн болх. Селән тал дунд бәәдг паркд ик-бичкн уга ирҗ амрхнь лавта, – гиҗ Яшкуль селәнә муниципальн бүрдәцин толһач Саңһҗин Баатр келв.
Келхд, эн зунар «Буйн» гидг буйнч седклин саңгин демәр Яшкуль селәнә микрорайонд бичкдүдин төлә нааддг талвң бас тосхгдсн билә. Хальмгин төв хурлын саңгин седвәрәр бүрдәгдсн кергт бәәрн арһлачнр болн фермермүд бас шунмһаһар орлцҗ, дөңгән күргсмн. Тегәд олн давхр гермүдт бәәдг бичкдүдт цаган сергмҗтәһәр давулдг орм бәәнә.
Дәкәд өдрмүдт Яшкуль селәнә Босхомджиевин болн Очировин нертә уульнцст хату девскртә хаалһ тосхлһна көдлмш төгсҗәнә. Ода энд хаалһин темдгүд углҗ тәвҗәнә, йовһар йовдг улсин төлә шишлң орм йилһгдҗәнә. «Хальмг Таңһчин хаалһин эдл-ахун көлгн-күчнә комплексин делгрлт» гидг көтлврәр эн хаалһс тосхгдв. Эн кергт 10 һар сай арслң йилһгдсн билә. Темдглхәс, тосхлтын көдлмшиг Яшкулин хаалһин 2-ч тойгта заллтын көдләчнр күцәв. СМО-н толһачин келсәр, Губаревичин нертә уульнцар ода тротуар тосхлһн күцәгдҗәнә. Эн кергт федеральн, таңһчин болн бәәрн шаңһас мөңгн йилһгдсн деерән бәәрн әмтн бас демән күргсмн. Муниципальн бүрдәцин делгрлтин социальн чинртә төсв күцәлһнә көтлврин халхар эн көдлмш кегдв.
Олн зүсн көтлврин болн төсвин халхар селәнд сән кец-таал тогтагдҗ, әмтнә җирһлин таал ясрҗахнь бәәрн улсиг байрлулҗана. Дорас өсч йовх бичкдүд ах үйәс үлгүр авч бас бәәсн һазртан эңкр болҗ, эзн кевәр цугинь ахулҗ сәәхрүлхнь лавта.

ДООҖАН Наталья

Төрскн һазран сәәхрүлҗәнә