Селәнә эдл-ахуст – 600 сай арслң

20-11-2020, 15:47 | Таңһчин зәңгс » Селәнә эдл-аху

Әрәсән правительств Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Батун сурврар мана таңһчин селәнә эдл-ахуст дөң күрглһнд 562 сай арслң йилһв. Хур-чиг уга хагсу зун болснас иштә ик зовлң эдлсн нәәмн района эдл-ахуст эн мөңгн өггдхмн. Ут тоодан 25 селәнә эдл-аху болн 1416 крестьянск-фермерск эдл-аху, тер тоод онц арһлачнр теңгрин аюлас иштә нәрн бәәдлд тусв.
- Мана селәнә эдл-ахус йилһгдсн 600,4 сай арслңгиг олзта-тустаһар олзлҗ, үзсн һаруһан даңцасн деерән ирх җилд таңһчин селәнә эдл-ахун делгрлтин бат ул тогтаҗ чадх гиҗ ицҗәнәв,- гиҗ Хаска Бату темдглв.
Хальмг Таңһчин селәнә эдл-ахун министр Мөңкнасна Максимин зәңглсәр, демин мөңгиг йилһҗ өглһнә диг-даран батлгдсн бәәнә, терүг таңһчин күцәгч йосна органмудла зөвшәрв. Бар сарин 7 күртл Хальмг Таңһчин селәнә эдл-ахун министерств шишлң документс батлҗ авх зөвтә. Хөөннь бар сарин 25 күртл таңһчин селәнә эдл-ахус субсидин мөңгиг авхмн.
Федеральн бюджетәс йилһгдсн мөңгнд таңһчин селәнә эдл-ахун министерств немр 38,4 сай арслң йилһв. Эн мөңгн мал бордлһнд, тохма хөд өсклһнд олзлгдхмн. Эн мөңгиг фермермүд бар сарин 1 күртл авхмн.

ДАВАН Наталья