Селәнә делгрлтин төлә

02-11-2020, 16:20 | Таңһчин зәңгс » Селәнә эдл-аху

Хальмг Таңһчин правительствин Ахлач Юрий Зайцев Әрәсән селәнә эдл-ахун министерствд көдлмшин кергәр одад ирв. Әрәсән селәнә эдл-ахун министрин дарук Оксана Лутла болсн харһлтд селән һазрин делгрлтин туск көтлврин тускар күүндв.
2021 жилд эн көтлврәр мана таңһчд 7 селәнд хату девскртә хаалһ тосхгдхмн гиҗ зуралгдҗана. Тиигәд, Найнтахн болн Чаһрт селәд хоорнд, Гашун болн Ергенинск селәд күртл хаалһс тосхлһна төсвс күцәлһнд субсидь йилһгдх зөвтә. Болв федеральн бюджетәс немр мөңгн йилһгдхлә, тер цагт ирх җилд эн селәдт хату девскртә хаалһ тосхгдхмн.
Хөөннь таңһчин премьер-министр Әрәсән эрүл-менд харлһна министрин негдгч дарук Игорь Каграманянла харһв. Эдн түрүн медицинск дөң күрглһнә халхин делгрлтин төрәр күүндв. Мана таңһчд ФАП болн эмчин офис тосхлһна болн яслһна төриг федеральн министерствин дааврта һардач дөңнв. Әрәсән правительств коронавирус гемәр гемтсн улсин амбулаторн эмнлһ күцәлһнд регионмудт дөң күргхин туск шиидвр авв. Хальмг Таңһч тиим дөң авх регионмудын тоод орв, гиҗ Игорь Каграманян темдглв.
Тер мет харһлтд «Эрүл-менд харлһн» гидг келн-улсин төсвин медлд күцәгдҗәх керг-үүлдврмүдин тускар күүндвр болв.
Москва балһснд болсн көдлмшч харһлтсин ашар келн-улсин төсвсин керг-үүлдврмүд күцәлһнд, селәнә эдл-ахун болн эрүл-менд харлһна халхсин чинртә төрмүд хаһлһнд федеральн министерствс дөң-тусан күргхин тускар үгцв. Тиигәд, эн зун һаң-халун болн хур-чиг уга болсн учрар таңһчин селәнә эдл-ахуст дөң күрггдхмн. Хальдврта гемәр гемтсн улст эмнлһ келһнә, селәдин хаалһс тосхлһна, фельдшерск-акушерск пунктсин материальн-техническ ул батруллһна төрмүд хаһлһнд таңһчин һардвр федеральн министерствсла хамдан цааранднь нөкцҗ үүлдхмн.

БАТАН Наталья