Эрўл-менд харлєна чинр ґґдлх

17-06-2020, 16:47 | Таңһчин зәңгс » Тоолвр

Ірісін Єол Бичгт орулгдљах чиклврмўд дунд эрўл-менд харлєна чинр ґґдлўллєні, кўн болєнд медицинск туслмљ кўрглєні таал тогталєна тґрмўд онц орман эзлљіні. Балєснд эс гиљ селін єазрт біідг болв чигн йилєл угаєар кўн болєн эрўл-мендін батрулљ, сін эмнлє авх зґвті болљана. Харм тґрхд, хол селідт біідг улс цаглань эмчд бийін ўзўлдг, талдан єазр одлго гертін эмнлє авдг арє уга болна, тегід эн тґр эркн чинрті. Дікід імтн ут нас наслљ, удан цагтан эрўл-менд бііхин тґлі чик авг-бірц батруллєна тґр хаєлх кергті. Олн зўсн геміс саглулхин тґлі імтн спортар соньмсљ, цогц-махмудан батрулљ цаган тустаєар давулхин тґлі шишлњ орм бўрдіљ сін таал тогтах кергті гиљ чиклврмўдт келгдљіні. Орн-нутгин Єол заканд орулгдљах чиклврмўдин тускар П.Жемчуевин нерті тањєчин эмнлєні ах эмч Бадм-Єірін Очр ухан-тоолврарн хувалцљана:
– Эрўл-менд харлєна халхд орулгдљах чиклврмўдиг би дґњнљінів. Кўн болєн дарунь эмнлє авх зґвті гиљ чиклврт келгдљіні. Эннь чик. Юњгад гихлі гемті кўўнд ахр цагин эргцд дґњ кўрггдхлі, цаглань эмнлє эклхлі гемиг диилљ болхмн. Дікід эрўл-менд харлєна, кўргљіх медицинск туслмљин чинр ґґдлўлх кергті. Ґдгі цагт ямаран чигн гемиг эдгіљ болхмн, љил ирвіс шин эв-арєс орулгдљ, ґґдін чинрті медицинск дґњ кўрггдні. Тегід чигн эмнлєні чинриг ґґдлўллєні тґр бас тер чиклврмўдт батлгдв.
Мана орн-нутгин Єол Бичгт орулгдљах чиклврмўд эрўл-менд харлєна халхар ик кўцімљ бірхд туслхнь маєд уга. Энтн эрўл-менд харлєна халхд йилєгдљіх мґњгні кемљіг икдўлх, эмчнр белдлєні, эмнлєні учрежденьсин материальн-техническ ул батруллєна, селін єазрт ФАП, эмчнрин офис болн больниц секлєні болн нань чигн тґрмўд хаєлхд туслх. Эрўл-менд харлєна чинр ґґдлўллєні тґр хаєлгдхла імтн ут нас наслљ, чик авг-бірцір біідг болх. Бас тер мет эн чиклврмўдт біірн йосна органмудын даавр ґґдлљіні. Юњгад гихлі імтн цаглань сін чинрті медицинск дґњ авхин тґлі біірн йосн таал тогтах зґвті болхмн. Цуг эн тґрмўд хаєлгдхла мана орн-нутгин, тер тоод мана тањєчин імтн сін таалд дарунь эмнлє авч эдгід эрўл-менд бііх. Эмнлєні учрежденьст ґдгі цага оборудовань углљ тівгдхлі, шин больницс тосхгдљ эдлврт орулгдхла кўргљіх туслмљин чинр кесг холванд ґсхмн. Эрўл-менд харлєна кґдлічнрин чинр чигн ґґдлљ, эдн сін љалв авч, мергљлтін ґґдлўлљ кґдлмштін шин эв-арєс олзлљ кўцімљтієір ўўлдхнь лавта.

ДАВАН Наталья