Сін дурар ўўлддг улсиг дґњнх

17-06-2020, 16:59 | Таңһчин зәңгс » Тоолвр

Ірісін Єол Бичгт орулгдљах чиклврмўд дунд сін дурар ўўлддг улсин, коммерческ биш организацсин ўўлдвриг ґґдінір ўнлљ, тедні керг-ўўлдврмўдиг дґњнљ шањєас дем кўргх кергті гисн седвір орулгдсн бііні. Сўл цагт мана орн-нутгт волонтермудын то ґсід йовна. Нег ўлў COVID-19 гем тўгід нірн біідл тогтсн цагт иим седвірті улс єанцарн біідг медітнрин, љирєлин кўнд таалд туссн улст тўрўн нґкднр болљ дґњ-тусан кўргснь эдні ўўлдвр эркн чинрті болљахиг ил медўлв. Мана тањєчд #БиднХамдан гидг ЦугІрісін буйнч седклин керг-ўўлдвр кўцімљтієір давулгдв. Бидн мана газетд тедні тускар бичсн билівидн. Региональн штабин ўўлдвриг Ханан Алена чадмг кевір залљ эн дааврта кґдлмшиг ґґдінір бўрдісмн. Ода эн «Волонтеры Конституции» гидг олна љисіні региональн іњгиг єардљана.
– Сін дурар ўўлддг седвірті улсин ўўлдврт мана орн-нутгт ик оньг ґггдні. Эннь йир сін. Болв ода бидн грантын эс гиљ буйнч секдлті улсин демин мґњгір олн зўсн керг-ўўлдвр бўрдінівидн. Ірісін Єол Заканд орулгдх чиклврт волонтермудын ўўлдврт шањєас мґњгн йилєхин тускар келгдљіні. Седвірті, талдан улст дґњгін кўргхдін белн біідг улст, мана біідл-љирєлиг ясрулх кўслті улсин љисінд ик оньг ґгхлі мана то икдхнь лавта. Темдглхіс, сін дурар ўўлддг улсин тоод баєчуд чигн, ах ўй чигн бііні. Эвріннь тґрскн єазртан, ґґрін бііх улст дґњгін кўргљ туста болх саната улс олн бііхнь бахмљта. #БиднХамдан гидг керг-ўўлдврт 300 шаху волонтер, 50 єар буйнч седклті кўн болн орагнизац бає теткврті, љирєлин кўнд таалд туссн болн єанцарн біідг улст дґњгін кўргв.
Мана Єол Заканд чиклвр орулхиг бидн цуєар дґњнљ дууєан ґгхлі, сін дурар ўўлддг улс болн коммерческ биш организацс кесг нань чигн керг-ўўлдвр бўрдіљ, туста болн кергті акц давулх гиљ тоолљанав. Волонтер болљ ўўлдљіх кўўні чинр ґґдлхлі, олн імтн мана зерглінд орљ бас олнд тусан кўргхір седх. Мана тањєчд седвірті, шамдєа, ґр-ґвч седклті, шунлтта улс бає биш бііні, тегід бидн хамдан ямаран чигн тґрмўдиг хаєлљ чадхвидн гиљ ицљінів. Орн-нутгин Єол Бичгт сін дурар ўўлддг улсин туст чиклвр орулгдхла мана љисін ґргљід-делгрх, – гиљ Алена Михайловна келв.

ДАВАН Наталья