Советск кўўкд улсин тускар Японьд

09-07-2020, 10:42 | Таңһчин зәңгс » Тоолвр

Тґрскін харсгч Алдр дііні љилмўдт советск кўўкд улс ямаран ик даавртаєар болн теслттієір кўнд тоотыг дааљ єарад, диилврт ик тівцін орулсна туск комикс-манго Японьд ик тааслт олљана.
Яєад тиигљіхмб? Дін гисн зовлњ йириндін кенд чигн керг уга. Кўўкд улст болхла дін тґрўц керг уга. Чилшго зовлњ ўўдідгинь, дін болн кўўкд улс гисн медін тґрўц хоорндан ирлцхш. Болв цагин йовудт хортыг уга келєнд кўўкд улс орлцх зґвті болв. Дііні іімшгті цагт кўўкд улс ямаран кевір діілдљ йовсинь Светлана Алексиевич бичсн романд йир сіінір ўзўлгдљіні.
Белорусск бичічин эн романар тівгдсн комикс давсн љилин апрель сард Японя хулд-гўўлгінд орсн билі. Ода 2020 љилд терўгір соньмслєн холванд икдід, терўг хіієід, нег-негнісн авад, интернетин дґњгір олад, эн комиксла японцнр таньлдљана. Йириндін комикс-мангон янзтаєар кегдсн фильмс Японьд ик соньмслт болн тааслт олна. Иигід «Майор Гром: Чумной доктор» гидг нертієір экранмудт 2021 љилд єарх комиксиг японцнр оданас авн эклід кўліљіні. Майор Громин туск бўкл сериал Японя экранмудт єархмн.
Маднд эврі литературан тархахин тґлі бас тиигід імтиг соньмсулх шин янз хііх кергті гисн ухан орна.

ЉИРЄЛИН Кермн