Гемнсн улсин то баєрљахш

11-08-2020, 09:38 | Таңһчин зәңгс » Эрўл-менд харлһн

Урљ ґдр Хальмг Тањєчин Толєач Хаска Бату батлсн зірлгіс ишті коронавирус геміс хґрлєні тґлі харслєна диг-даран ноха сарин 23 кўртл кўцігдхмн. Харм тґрхд эн хальдврта гемір гемтсн улсин то баєрљахш, тегід эн урдк кевірн олнд іімшг учраљана. Давсн долан хонгин чилгчір бачм біідлин штабин селвлцінд госпитальд эмнлє авчах тањєчин Толєач видеозалєлдана эв-арєар терўнд орлцв.
- Эн геміс хґрлєні туст бидн аєу ик кґдлмш кељінівидн. Тер тоод шинљллтс давуллєиг гўўдўлљінівидн. Немр лабораторь ўўлдљіхнь эн гемиг эртіснь шинљлљ илдкљ авхд туслљана. Ода шинљллтсиг дарунь кеєід, терўні аш ямаран болљахиг ахр цагин болзгт медўллєні туст кґдлмшін шунмєадулх кергті. Коронавирусар гемтсн улсин то-диг эн гем ода чигн іімшг учраљахиг медўлљіні. Болв мана эрўл-менд харлєна кґдлічнр кґдлмшін дигті-даратаєар болн ґґдін кемљінд бўрдісні ашт біідлиг чањє кевір бўрткхд туслв. Ода би эврін эмнлє авчанав, тегід эн геміс хґрлєні халхд ўўлдљіх эрўл-менд харлєна кґдлічнрин кґдлмшиг эврі нўдірн ўзљінів. Удл уга намрин кем эклхлі, ОРВИ гем учрхмн, тегід эдні кґдлмш икдхмн, – гиљ Бату Сергеевич келв.
Сурєулин шин љил эклтл бас цґґкн цаг ўлдв. Тегід тањєчин Толєач эн дааврта кемд эртіснь белдвр кељ, эн гемин туст біідл эс ясрхла сурєулин йовудт кґдлмшін дигті-даратаєар бўрдіх кергтіг заав. Кемр эн гем цааранднь тўгід, бичкдўдин тґлі ик іімшгті біідл учрхла, тањєчин сурєуль-эрдмин бўрдіцс ўўлдврін санитарн некврлі ирлцљ кўціх зґвті, – гиљ Хаска Бату темдглв.
Сўл кесн то-дигір мана тањєчд єурвн мињє єар кўн гемтсн бііні. Амрлєна ґдрмўдт дґчн-тівн кўн гемтснь илдкгдсн билі. Пандемий учрсн цагас авн эн геміс 2 мињєніс ўлў кўн эдгв. Єундл тґрхд, эн хальдврта геміс хорсн улсин то бас икдід йовна, ода 42 кўн ґњгрсні тускар оперштаб зіњглљіні. Тањєчин госпитальмудт ут тоодан єурвн зу єар кўн эмнлє авчана. Коронавирус геміс хґрлєні тґлі хотл балєснд болн райодт хулд-гўўлгіні болн олн імтн хот уудг бўрдіцст санитарн некврмўд кўцілєні туст бўртклєні керг-ўўлдврмўд кўцігдљіні. Хамцу комиссьмўдин гешўд олн імтн цуглрдг єазрт саглуллєна керг-ўўлвдрмўд ямр кевір кўцігдљіхиг шинљлљ, тедниг эвддг улсла кўўндвр тогтана.

ДАВАН Наталья