Эмчин эрдм шүүҗ авсн баһчуд

12-08-2020, 15:57 | Таңһчин зәңгс » Эрўл-менд харлһн

Эн өдрмүдт Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна министерствд эмнлһнә ик сурһульд сурхар шиидсн баһчудла бооца батллһна керг-үүлдвр болҗана. Эмчин эрдм шүүҗ авсн күүкд-көвүд федеральн шаңһас йилһгдҗәх мөңгәр сурхмн. Эдн сурһулян төгсәснә хөөн эрк биш таңһчин эмнлһнә бүрдәцст ирҗ көдлх зөвтә болҗана.
Эн җил сурһулян төгсәсн баһчудын төлә мана таңһчд Әрәсән эмнлһнә вузмудт 46 орм йилһгдсн бәәнә. Тер мет ординатурт сурх баһчудла 32 бооцан батлгдв. Темдглхәс, эн җил Әрәсән эрүл-менд харлһна министерствин нүүрлгч номин төвд сурхин төлә орм йилһгдсн бәәнә. Тиигәд, Бакулевин нертә зүркнә-судцин номин шинҗллтин төвд, эндокринологийин НМИЦ-д болн Сербскийин нертә психиатрийин болн наркологин төвд мана элчнр сурч мергҗлтән өөдлүлҗ чадхмн.

БАТАН Наталья